Zarządzenia Rektora

Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
ROK NUMER W SPRAWIE
2021  8 w sprawie opłat za za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 2021/2022, opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 oraz zasad płatności za usługi edukacyjne świadczone w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
2021  7 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie realizacji praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
2021  6 w sprawie aktualizacji układu organów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
2021  5 w sprawie powołania na funkcję kierowniczą Prorektora ds. pielęgniarstwa
2021  4 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu realizacji praktyk zawodowych w Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy"
2021  2 w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy"
2021  1 w sprawie ustalenia liczebności grup ćwiczeniowych na zajęciach prowadzonych w warunkach symulowanych na Wydziale Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
2020 20 w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 17/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudnienia nauczycieli akademickich w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
2020 19 w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 1.1/2019 z dnia 23 marca 2019 roku w sprawie zasad i kryteriów doboru innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
2020 18 w sprawie powołania członków Komisji Bioetycznej Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu nr 8/2019 z dnia 23 marca 2019 roku
2020 17 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy w roku akademickim 2020/2021
2020 16 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia II stopnia o profilu praktycznym dotyczących praktyk zawodowych
2020 15 w sprawie terminu przekazywania materiałów dydaktycznych dla studentów w odniesieniu do zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie zdalnym w związku z zagrożeniem COVID-19
2020 14 w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy instrukcji postępowania w związku z COVID-19
2020 13.1 w sprawie aktualizacji składu organów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
2020 11.1 w sprawie ustalenia liczebności grup wykładowych, ćwiczeniowych i seminaryjnych na Wydziale Peilęgniarstwa w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
2020 11 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zagrożeniem COVID-19.
2020 10 w sprawie wprowadzenia "Procedury bezpieczeństwa WSM w Legnicy w związku z zagrożeniem COVID-19"
2020 9 w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminów na odległość na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo
2020 8.1 w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021
2020 7 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych u studentów lub pracowników Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy w okresie epidemii COVID-19
2020 6 w sprawie zasad ograniczonego funkcjonowania Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy w okresie epidemii
2020 5 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym dotyczących praktyk zawodowych
2020 4 w sprawie kształcenia na odległość na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Pielęgniarstwo
2020 3 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
2020 1 w sprawie wprowadzenia zasad sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami prawnymi wydawanymi przez organy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
2019 16 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
2019 15 w sprawie wprowadzenia procedury rozwiązywania sytuacji konfliktowych w Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
2019 14 w sprawie wprowadzenia Standardu antydyskryminacyjnego Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
2019 13 w sprawie kryteriów uzasadniających zatrudnienie na stanowisku Profesora Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
2019 12 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania Biblioteki i Archiwum w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
2019 8 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy"
2019 7 w sprawie utworzenia studiów na kierunku Psychologia i Kosmetologia
2019 6 w sprawie wprowadzenia zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego oraz zasady postępowania w razie wypadku lub awarii w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
2019 5 w sprawie prowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
2019 4 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
2019 2 w sprawie wprowadzenia zasad opracowywania programów studiów od roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
2019 1.1 w sprawie wprowadzenia zasad i kryteriów doboru innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
2019 1 w sprawie wprowadzenia Szczegółowych zasad organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych i innych form kształcenia w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy