Uchwały Senatu

2022 r.

Uchwały Senatu 2022 r.
 Uchwała Senatu nr 1/2022  w sprawie zatwierdzenia planu, programu studiów oraz efektów uczenia się dla kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
 Uchwała Senatu nr 2/2022  w sprawie zaopiniowania utworzenia Centrum Symulacji Kształcenia Specjalistycznego w zakresie Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
   

 
2021 r.

Uchwały Senatu 2021 r.
Uchwała Senatu nr 1/2021 w sprawie zaopiniowania utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy oraz przyjęcia harmonogramu realizacji prac
Uchwała Senatu nr 2/2021 w sprawie wprowadzenia procedur do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
Uchwała Senatu nr 3/2021 w sprawie dokonania zmian w zakresie przyporządkowania kierunku studiów pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin odpowiadającym efektom uczenia się

 
2020 r.

Uchwały Senatu 2020 r.
Uchwała Senatu nr 1/2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2021/2022
Uchwała Senatu nr 1.1/2020 w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Uchwała Senatu nr 2/2020 w sprawie aktualizacji składu osobowego Senatu Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
Uchwała Senatu nr 5/2020 w sprawie aktualizacji składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy

 
2019 r.

Uchwały Senatu 2019 r.
Uchwała Senatu nr 1/2019 w sprawie zaopiniowania wniosku Założyciela o odwołaniu z funkcji Prorektora ds. dydaktycznych Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
Uchwała Senatu nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy za 2018 rok
Uchwała Senatu nr 3/2019 w sprawie zatwierdzenia planów, programów i efektów uczenia się w ramach studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Uchwała Senatu nr 4/2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
Uchwała Senatu nr 5/2019 w sprawie przyporządkowania kierunku studiów do nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
Uchwała Senatu nr 6/2019 w sprawie przyporządkowania kierunku studiów do nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
Uchwała Senatu nr 7/2019 w sprawie przyporządkowania kierunku studiów do nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dsycyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
Uchwała Senatu nr 8/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Bioetycznej Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
Uchwała Senatu nr 9/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
Uchwała Senatu nr 10/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Uchwała Senatu nr 11/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
Uchwała Senatu nr 12/2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy na lata 2019-2023
Uchwała Senatu nr 13/2019 w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się na kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu praktycznym
Uchwała Senatu nr 14/2019 w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne, drugiego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Uchwała Senatu nr 15/2019 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym
Uchwała Senatu nr 16/2019 w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
Uchwała Senatu nr 17/2019 w sprawie uchylenia Ustawy Senatu nr 12/2021 z dnia 24 września 2011 roku
Uchwała Senatu nr 18/2019 w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się na kierunku Psychologia, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopnia o profilu praktycznym oraz jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym
Uchwała Senatu nr 19/2019 w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów dla kierunku Psychologia, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym i jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym od roku akademickiego 2020/2021, w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Uchwała Senatu nr 20/2019 w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się na kierunku Kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Uchwała Senatu nr 21/2019 w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów dla kierunku Kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Uchwała Senatu nr 22/2019 w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Uchwała Senatu nr 23/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Senatu nr 21/2018 z dnia 17 listopada 2018 roku
Uchwała Senatu nr 24/2019 w sprawie procedury dyplomowania na kierunkach studiów Psychologia i Kosmetologia w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Uchwała Senatu nr 25/2019 w sprawie aktualizacji składu osobowego Senatu Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy