Pielęgniarstwo studia II stopnia

Podstawowe informacje

  Podstawowe informacje
Nazwa studiów Pielęgniarstwo - studia magisterskie (drugiego stopnia)
Cel studiów Uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa
Ilość godzin ogółem

1332 godzin

W tym
 Moduły  Wykłady, ćwiczenia lub seminaria Praktyki zawodowe
Moduł I - Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych 255 godzin 80 godzin
- Teoria pielęgniarstwa 20 godzin -
- Pielęgniarstwo europejskie 45 godzin -
- Dydaktyka medyczna 50 godzin 20 godzin
- Metodologia badań w pielęgniarstwie 30 godzin -
- Zarządzanie w pielęgniarstwie 60 godzin 60 godzin
- Podstawy psychoterapii 30 godzin -
- Praktyka pielęgniarska oparta na faktach 20 godzin -
 Moduł II - Nauki w zakresie opieki specjalistycznej 355 godzin 275 godzin
- Nowoczesne techniki diagnostyczne 25 godzin -
- Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej 30 godzin 30 godzin
- Farmakologia kliniczna 45 godzin -
Moduł pielęgniarstwo specjalistyczne - Zaawansowana praktyka pielęgniarska
- w leczeniu nerkozastępczym 20 godzin 20 godzin
- w leczeniu przewlekłych schorzeń układu oddechowego 20 godzin 25 godzin
- w leczeniu chorych z cukrzycą i jego rodziną 25 godzin 25 godzin
- w chorobach angiologicznych 20 godzin 25 godzin
- nad chorym z przetoką jelitową 25 godzin 25 godzin
- w leczeniu i pielęgnacji ran przewlekłych 20 godzin 20 godzin
- w chorobach demielinizacyjnych 25 godzin 15 godzin
- w chorobach hematologicznych 25 godzin 10 godzin
- w przewlekłych zaburzeniach psychicznych 25 godzin 30 godzin
- w chorobach onkologicznych 20 godzin 30 godzin
- w opiece nad osobami starszymi 25 godzin 20 godzin
Moduł III - Przedmioty uzupełniające wiedzę, umiejętności i kompetencje 212 godzin 20 godzin
III a: 
- Elementy BHP 2 godziny -
- Wybrane problemy andragogiki 15 godzin -
- Transkulturowość w opiece nad pacjentem 15 godzin -
- Edukacja terapeutyczna przewlekle chorych dzieci i ich rodzin 25 godzin -
- Edukacja terapeutyczna przewlekle chorych dorosłych w rodzinie 25 godzin -
- Programy edukacyjne 25 godzin -
- Podstawy telemedycyny i teleopieki 15 godzin -
- Medycyna bólu 15 godzin 20 godzin
III b: Przedmiot Do Wyboru 
- Dylematy etyczne w zawodzie pielęgniarki/Zasoby i systemy informatyczne w ochronie zdrowia/Umiejętności kierownicze 15 godzin -
- Medycyna alternatywna/Autoprezentacja w praktyce pielęgniarskiej 15 godzin -
- Opieka paliatywna w nieonkologicznych stanach chorobowych/Bioetyka 15 godzin -
- Nowoczesne metody nauczania – e-learning/Analiza danych badań własnych 15 godzin -
- Język migowy/Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne 15 godzin -
Moduł IV - Przedmioty pozostałe 135 godzin -
- Język angielski 90 godzin -
- Egzamin magisterski  - -
- Seminarium magisterskie 45 godzin -
RAZEM 957 godzin 375 godzin
Czas trwania studiów 4 semestry
Początek zajęć wrzesień 2020 r.
Wpisowe 150 zł, wpisowe jest zwracane w przypadku nieuruchomienia kierunku
Koszty kształcenia
2 950 zł / semestr (10 rat x 590 zł/rok)
2 850 zł/ semestr (2 raty x 2850 zł/rok)
2 800 zł / semestr (1 rata x 5600 zł/rok)
Możliwości dofinansowania studiów

STYPENDIA:

 • stypendium rektora (dla 10% najlepszych studentów pokrywa 75-100 % czesnego),
 • stypendium socjalne (dla osób o niskich dochodach pokrywa 150% czesnego),
 • dla osób posiadających decyzję o niepełnosprawności (25% czesnego).

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH. Możliwość dofinansowania i jego wysokość uzależniona jest od:

 • aktualnych naborów w konkursach,
 • miejsca zamieszkania,
 • wielkości firmy w której pracuje student,
 • wieku studenta.

Prosimy o kontakt z kanclerzem uczelni  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu przeanalizowania możliwości pozyskania dofinansowania na sfinansowanie całości lub części studiów.

Kredyt studencki
-  dla kogo: dla osób do 30 roku życia, o dochodzie na członka rodziny poniżej 2500 zł (netto)
- oprocentowanie (na dzień 21-08-2020) około 2,12% / rocznie (2% prowizji w PKOBP + oprocentowanie preferencyjne wg stopy redyskontowej weksli NBP)
- wysokość kredytu: maksymalnie 60 płatności w wysokości (do wyboru) 400, 600, 800, 1000 zł)  (dane z PKO BP)
Więcej informacji na stronie banku  PKO BP png
Liczba miejsc

grupy po 110 osób (studia stacjonarne* w systemie weekendowo-wieczorowym)

* - Studia stacjonarne: co najmniej 50% zajęć dydaktycznych realizowane jest z udziałem nauczyciela akademickiego (art. 75 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. 2018 poz. 1668)

Data otrzymania pozwolenia 20 lutego 2018 r. Decyzja i cerytyfikat
Nr rachunku bankowego PKOBP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Terminy i miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem oraz terminarzem zjazdów.

* - terminarze zjazdów dla kolejnych semestrów zostaną podane przed rozpoczęciem danego semestru

Miejsce: Legnica ul. Powstańców Śląskich 3.

Wymagane dokumenty
 • Wypełniony (online) - formularz rekrutacyjny, (formularz można wypełnić na miejscu),
 • Oryginał i kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
 • Oryginał suplementu dyplomu ukończenia studiów,
 • 3 fotografie o wymiarach 37x52 bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie,
 • Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość podjęcia studiów - pobierz wzór zaświadczenia,
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty - wpisowe,
 • Podpisana przez studenta umowa o naukę w dwóch egzemplarzach (wzór).

Uczelnia zapewnia bezpłatnie możliwość odbioru dokumentów od kandydata za pośrednictwem kuriera. Szczegółowe informacje dostępne w dziekanacie pod numerem telefonu: 76-854-99-33 w godz 8-15.

Wykaz wymaganych dokumentów - pobierz wykaz

Umowa o naukę pdf
Termin składania dokumentów 25 września 2020 r.
Osoba kontaktowa mgr Joanna Strzyżewska
Telefon (76) 854 99 33, 796 996 088
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
! Rekrutacja !

Formularz rekrutacyjny (fomularz)

 
Plan studiów

Plan studiów magisterskich

 
Program studiów

 
Pytania i odpowiedzi
Ile zjazdów jest w jednym miesiącu podczas roku akademickiego?

Zgodnie z oczekiwaniami studentów uczelnia stara się tak układać plany, aby w każdym miesiącu były 2 zjazdy. Jednakże niezależne od uczelni okoliczności takie jak:

 • święta,
 • zdarzenia losowe (np. zamiecie śnieżne, katastrofy)
 • dostępność kadry dydaktycznej
 • zasadniczy cel jakim jest zrealizowanie programu kształcenia w danym semestrze

powodują że sporadycznie w 1 miesiącu mogą wystąpić 3-4 zjazdy.

Od której godziny rozpoczynają się zajęcia w piątki?

Przy układaniu planu zajęć Uczelnia stara się uwzględniać w miarę możliwości preferencje studentów, tak aby zajęcia rozpoczynały się od godziny 16.00

Ja wygląda procedura zaliczenia zajęć praktycznej nauki zawodu na studiach drugiego stopnia (magisterskie)?

Uczelnia ma podpisane porozumienia na odbywanie zajęć praktycznej nauki zawodu, których wykaz znajduje się na stronie Zakładu Praktyk Zawodowych WSM w Legnicy i do których kieruje studentów.
Jeżeli uczelnia nie ma podpisanej umowy na odbywanie zajęć praktycznej nauki zawodu z danego przedmiotu:

 • krokiem pierwszym jest znalezienie placówki medycznej przez studenta, w której student będzie realizować praktyczną naukę zawodu,
 • w placówce medycznej student podbija pisemną zgodę pracodawcy (kartę zgłoszenia) na odbycie zajęć i dostarcza ją do Zakładu Praktyk Zawodowych Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy,
 • na podstawie otrzymanej karty zgłoszenia uczelnia podpisuje porozumienie z placówką medyczną na odbycie zajęć praktycznej nauki zawodu,
 • po podpisaniu umowy student może rozpocząć odbywanie zajęć w danej placówce medycznej.

Czy Studentom przysługuje stypendium naukowe od dnia rozpoczęcia studiów?

Tak, jednakże zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Legnicy § 6 pkt 8 - stypendium naukowe na studiach drugiego stopnia mogą otrzymać studenci, którzy rozpoczęli studia nie później niż rok od daty ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 
Kadra

Imię i nazwisko

Tytuł/stopień naukowy
Ewa Barczykowska dr n. med., prof. WSM
Iwona Bejster mgr
Renata Betko mgr
Lidia Biłogan mgr
Jarosław Czeszejko-Sochacki dr n. med.
Artur Gibała mgr
Elżbieta Grajczyk dr n. med.
Piotr Gurowiec dr n. o zdr.
Ireneusz Hajduk mgr
Małgorzata Krzemień mgr
ks. Janusz Lewandowicz dr hab. n. hum., prof.
Anna Liro mgr
Wacław Mazur mgr
Tomasz Mytkowski mgr
Stanisław Pielka prof. dr hab. n. med.
Ryszard Pękała dr n. ekon., prof. WSM, Rektor
Krystyna Przybyła mgr
Regina Rawska  mgr
Zbigniew Rykowski dr hab. inż., prof. WSM
Beata Słoma mgr
Irena Smółka dr n. med., prof. WSM
Lucyna Sochocka dr n. med.
Mariusz Stachowiak dr n. med.
Edyta Świtała mgr
Anita Tadeuszów mgr
Przemysław Turek mgr
Danuta Wałęga-Szych mgr
Celina Witkowska dr n. hum.
Maria Zajączkowska dr n. hum.
Grażyna Zbieg mgr
Wiesław Zielonka dr n. o zdr.