Stypendia i zapomogi

Podstawowe informacje

Komu przysługuje

 • stypedium socjalne - studentom o dochodach na 1 osobę poniżej ustalonego progu,
 • stypedium rektora - może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym (do 10% najlepszych studentów),
 • stypedium dla osób niepełnosprawnych,
 • Zapomoga -  może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 

Jak uzyskać stypedium

   1. Wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć wymagane dokumenty w Dziekanacie Uczelni
   2. Rozpatrzenie wniosków przez uczelnianą komisję stypendialną.
   3. Poinformowania wnioskodawców o wysokości przyznanego stypedium/zapomogi.
   4. Wypłata stypedium lub zapomogi na konto bankowe studenta (do 20-tego każdego miesiąca).
   5. Historyczne wartości stypendiów.

Zdarzeniem losowym jest w szczególności:

 • śmierć lub ciężka choroba studenta lub członka rodziny
 • nieszczęśliwy wypadek studenta lub członka rodziny
 • urodzenie dziecka
 • klęski żywiołowe (np. pożar, powódź, grad, uderzenie pioruna,)
 • upadek drzewa, katastrofa budowlana
 • napór śniegu, mrozu, który wyrządził bezpośrednie szkody
 • kradzież lub zniszczenie przedmiotów pierwszej potrzeby
 • inne zdarzenia losowe, które będą rozpatrzone przez Komisję Stypendialną.

Na skutek tych zdarzeń  student musi znaleźć się   przejściowo w trudnej sytuacji materialnej  (  oznacza to że członkowie rodziny są na utrzymaniu studenta lub prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i prowadzą wspólny budżet rodzinny, a ciężar finansowy zdarzenia losowego obciążył bezpośrednio studenta).

 
Akty prawne

 
Stawki