Praca magisterska

Informacje ogólne

REGULAMIN REALIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO
W WYŻSZEJ SZKOLE MEDYCZNEJ W LEGNICY

Podstawa prawna niniejszego regulaminu są w szczególności:

1.    Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U.2018, poz. 347).
2.    Uchwała NR 27/IV/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie zalecenia wprowadzenia metody „studium przypadku” w zakresie egzaminu magisterskiego na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.
3.    Ustawa z dnia 15 lipca 2011r.o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz. U. Nr 174 Poz. 1039.
4.    Regulamin studiów Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy (Uchwały Senatu z dnia 24 marca 2018  roku).
5.    Regulamin antyplagiatowy w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy – Załącznik do Zarządzenia Rektora nr2/2019 z dnia 10 lutego 2019 r.

Postanowienia ogólne
§ 1

1.    Studia na kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia, kończą się Egzaminem Dyplomowym magisterskim.
2.    Celem Egzaminu Dyplomowego magisterskiego jest stwierdzenie stopnia opanowania przez studentów wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie określonym standardem nauczania (wiedza i umiejętności zawodowe określonych charakterystyką absolwenta).
3.    Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia oraz uzyskania tytułu magistra pielęgniarstwa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów i zdanie egzaminu dyplomowego.
4.    Egzamin dyplomowy magisterski odbywa się po złożeniu pracy magisterskiej.
5.    Ostateczny termin oddania pracy dyplomowej upływa 14 dni przed zakończeniem ostatniego semestru studiów.
6.    Termin Egzaminu Dyplomowego powinien być podany przez Dziekana.
7.    Egzamin Dyplomowy odbywa się w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od daty złożenia pracy magisterskiej.
8.    Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
 -    uzyskanie przez studenta absolutorium (zdanie obowiązujących egzaminów i uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz praktyk zawodowych przewidzianych planem studiów),
 -    uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS, określonej dla kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia
9.    Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu egzaminu dyplomowego magisterskiego jest pozytywne zaliczenie etapu poprzedzającego.
10.    Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
 -    część I – egzamin dyplomowy magisterski teoretyczny obejmujący sprawdzenie wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz nauk z zakresu opieki specjalistycznej.
 -    część II – egzamin dyplomowy magisterski praktyczny obejmujący sprawdzenie umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów drugiego stopnia.
11.    Wszystkie części egzaminu dyplomowego podlegają odrębnym i niezależnym kryteriom oceniania.
12.    W czasie egzaminu zdający ma zapewnione warunki do samodzielnego odpowiadania na pytania.
13.    W czasie egzaminu w sali przebywa przewodniczący oraz członkowie Komisji Egzaminacyjnej.
14.    Student musi uzyskać pozytywną ocenę z każdej części egzaminu dyplomowego, by uzyskać pozytywny wynik końcowy.
15.    Na potrzeby egzaminu  utworzony zostanie bank pytań stanowiący podstawę tworzenia pytań i zadań  egzaminacyjnych. Bank  jest podawany do wiadomości studentów co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu – Załącznik 1. Bank pytań i zagadnień egzaminacyjnych.
16.    Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.

Komisje egzaminacyjne
§ 2

1.    Egzamin przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne, które powołuje Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa.
2.    W skład Komisji wchodzi: przewodniczący oraz członkowie.
3.    Przewodniczącym Komisji jest Dziekan Wydziału lub osoba przez niego wyznaczona posiadająca kierunkowe wykształcenie wyższe i co najmniej tytuł naukowy doktora.
4.    Skład Komisji nie może być mniejszy niż 3 osoby.
5.    Równolegle może pracować kilka komisji egzaminacyjnych – w terminie i o godzinie jednakowej dla wszystkich studentów kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia, którzy uzyskali do tego prawo.
6.    Zadania przewodniczącego Komisji:
 -    zatwierdzenie zadań egzaminacyjnych,
 -    koordynacja prawidłowego przebiegu egzaminu,
 -    rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w czasie,
 -    przygotowanie protokołów i ogłoszenie wyników egzaminu.
7.    Zadania członków Komisji:
 -    przygotowanie zadań egzaminacyjnych z zakresu nauk społecznych oraz opieki specjalistycznej – Załącznik 2. Zestaw zadań egzaminacyjnych – studium przypadku.
 -    sprawdzenie testu z części teoretycznej,
 -    ocena wykonania zadań egzaminacyjnych oraz wiadomości i umiejętności zdającego posługując się ustalonymi kryteriami. Załącznik 3 Kryteria oceny z części praktycznej Egzaminu Dyplomowego magisterskiego na kierunku Pielęgniarstwo.
8.    Wyniki przebiegu egzaminu przewodniczący i członkowie Komisji dokumentują
w protokole indywidualnym – Załącznik 4 Indywidualny protokół z Egzaminu Dyplomowego magisterskiego (część teoretyczna i praktyczna) na kierunku Pielęgniarstwo i zbiorczym egzaminu dyplomowego magisterskiego – Załącznik 5. Zbiorczy protokół z Egzaminu Dyplomowego magisterskiego na kierunku Pielęgniarstwo.
9.    Student powinien zgłosić się w dniu egzaminu 15 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu  w celu sprawdzenia tożsamości studenta.

Egzamin dyplomowy magisterski teoretyczny
§ 3

1.    Egzamin Dyplomowy magisterski teoretyczny obejmuje sprawdzenie wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz nauk z zakresu opieki specjalistycznej.
2.    Test egzaminacyjny ma formę testu jednokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią wśród czterech możliwych. Test składa się z 40 pytań.
3.    Warunkiem zaliczenia testu egzaminacyjnego jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na minimum 60% pytań.
4.    Ocena uzyskana z testu zgodna jest z kryteriami oceniania.
5.    Kryteria oceny egzaminu teoretycznego:
 -   100-93% poprawnych odpowiedzi – bardzo dobry (5,0)
 -   92-87% poprawnych odpowiedzi – dobry plus (4,5)
 -   86-77% poprawnych odpowiedzi – dobry (4,0)
 -   76-71% poprawnych odpowiedzi – dostateczny plus (3,5)
 -   70-60% poprawnych odpowiedzi – dostateczny (3,0)
 -   mniej niż 60 % poprawnych odpowiedzi niedostateczny (2,0)
6.    Testy sprawdzane są przez Komisję Egzaminacyjną a wyniki podawane do wiadomości studentów w dniu egzaminu.

Egzamin dyplomowy magisterski praktyczny
§ 4

1.    Warunkiem przystąpienia do Egzaminu Dyplomowego praktycznego jest uzyskanie pozytywnej oceny z części teoretycznej sprawdzającej wiedzę.
2.    Egzamin Dyplomowy magisterski praktyczny obejmuje sprawdzenie umiejętności w rozwiązywaniu zadań problemowych (studium przypadku) oraz obronę pracy magisterskiej.
3.    Po wylosowaniu zadania egzaminacyjnego student ma 15 min. na opracowanie i przygotowanie odpowiedzi.
4.    Wykonanie zadania oceniane jest przez Komisję wg kryteriów oceny stanowiących załącznik do dokumentacji Egzaminu Dyplomowego.
5.    Warunkiem zaliczenia tego etapu egzaminu jest omówienie przeprowadzonej analizy zadania problemowego.
6.    Po udzieleniu odpowiedzi na pytania zdający wręcza przewodniczącemu zadania egzaminacyjne wraz z brudnopisem odpowiedzi.
7.    Następnie student prezentuje wyniki swojej pracy magisterskiej (cel pracy, tezy, narzędzia badawcze, wyniki i wnioski)  oraz odpowiada na pytania zadawane przez członków Komisji Egzaminacyjnej dotyczące pracy magisterskiej.
8.    Komisja Egzaminacyjna ocenia wyniki Egzaminu w głosowaniu tajnym (bez obecności studenta) i podejmuje decyzję większością głosów.

Praca magisterska
§ 5

1.    Praca magisterska jest częścią egzaminu dyplomowego, której napisanie i obrona stanowi jeden z warunków ukończenia studiów magisterskich.
2.    Tematy prac magisterskich opiniuje Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, a następnie przedstawia Dziekanowi Wydziału celem zatwierdzenia.
3.    Temat pracy magisterskiej powinien odpowiadać wykształceniu kierunkowemu i przygotowaniu do wykonywania zawodu.
4.    Praca magisterskiej ma wskazywać na:
 -     opanowanie wiedzy w zakresie pielęgniarstwa,
 -     opanowanie naukowych metod pracy,
 -     umiejętność formułowania wniosków,
 -     opanowanie techniki pisania pracy naukowej.
5.    Praca magisterska powinna być oryginalnym opracowaniem studenta dokonanym pod kierunkiem promotora pracy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi redagowania pracy magisterskiej stanowiącymi załącznik 1.
6.    Pracę magisterską przygotowuje student pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, będącego pracownikiem Uczelni, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora.
7.    Dziekan Wydziału w uzasadnionych przypadkach może upoważnić do kierowania pracą magisterską nauczyciela spoza Uczelni, spełniającego kryteria określone w ust. 6.
8.    Najpóźniej w ostatnim dniu kończącym drugi semestr studiów student wypełnia Kartę realizacji pracy magisterskiej określającej temat pracy magisterskiej i składa ją w dziekanacie.
9.    Student ma prawo przygotowania pracy magisterskiej w języku obcym.
10.    Oceny pracy magisterskiej dokonuje promotor pracy oraz recenzent. Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 ust. 6 i 7.
11.    Kryteria oceny pracy magisterskiej:
 -    zgodność treści pracy z tematem pracy,
 -    merytoryczna ocena pracy,
 -    ocena układu pracy, kolejności rozdziałów, podziału treści,
 -    charakterystyka doboru metod oraz wykorzystania źródeł,
 -    ocena formalnej strony pracy: poprawność językowa, technika pisania pracy, odsyłacze,
 -    możliwość wykorzystania pracy w praktyce zawodowej.
12.    Przy ocenie pracy magisterskiej stosuje się sześciostopniową skalę ocen:
 -   bardzo dobry (5,0)
 -   dobry plus (4,5)
 -   dobry (4,0)
 -   dostateczny plus (3,5)
 -   dostateczny (3,0)
 -   niedostateczny (2,0).
13.    Jeżeli ocena recenzenta pracy magisterskiej jest niedostateczna decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan Wydziału, po zasięgnięciu opinii drugiego recenzenta i ta ocena jest ostateczna i wiążąca.
14.    Student ma prawo zapoznać się z recenzjami.
15.    Student uzyskuje ocenę za pracę magisterską - średnią arytmetyczną oceny promotora i recenzenta.


§ 6

1.    Student zobowiązany jest złożyć pracę magisterską nie później niż 14 dni przed zakończeniem ostatniego semestru studiów.
2.    Dziekan Wydziału, na wniosek promotora lub na zaopiniowany przez promotora wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy magisterskiej w razie:
 -    długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem
 -    niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta.
3.    Termin złożenia pracy magisterskiej w przypadkach określonych może być przesunięty nie więcej niż o trzy miesiące.
4.    W razie dłuższej nieobecności promotora pracy magisterskiej, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, Dziekan Wydziału zobowiązany jest wyznaczyć osobę, która przejmie obowiązek kierowania pracą.
5.    Zmiana promotora w okresie ostatnich sześciu tygodni przed terminem ukończenia studiów stanowi podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej o okres, o którym mowa w ust. 3.
6.    W wypadku złożenia pracy magisterskiej w terminie, o którym mowa w ust. 3 i 5 egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty jej złożenia.
7.    Jeżeli praca dyplomowa nie zostanie złożona w ustalonych terminach, Dziekan Wydziału może zezwolić studentowi na powtarzanie ostatniego semestru (roku) studiów lub skreśla studenta z listy studentów.
8.    Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej ma prawo wznowić studia. Wznowienie studiów następuje na co najmniej jeden, ostatni semestr przewidziany planem studiów.
9.    W stosunku do studenta skreślonego z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, Dziekan Wydziału, po konsultacji z promotorem, podejmuje decyzję o kontynuowaniu rozpoczętego tematu pracy lub o przydzieleniu nowego.
10.    Praca powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu drukowana dwustronnie w miękkiej trwałej oprawie oraz na 3 płytach.
11.    Minimum dwa egzemplarze pracy należy oprawić w twardą okładkę. Zostaną one wraz z drukami oceny pracy magisterskiej dostarczone promotorowi oraz recenzentowi pracy.
12.    Wraz z pracą magisterską student składa oświadczenie dotyczące przestrzegania praw autorskich - oświadcza w nim, że praca została wykonana samodzielnie.
13.    Wszystkie prace magisterskie podlegają ocenie antyplagiatowej.

Wynik studiów
§ 7

1.    Podstawą obliczenia wyniku studiów są:
 -    ocena średnia z toku studiów (średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń)
 -    ocena pracy magisterskiej,
 -    ocena z egzaminu dyplomowego.
2.    Po zakończeniu egzaminu Komisja ustala końcową ocenę z egzaminu dyplomowego (średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z części teoretycznej i praktycznej).
3.    Wynik studiów stanowi średnią ważoną obliczoną z następujących ocen:
 -    ocena średnia z toku studiów - waga 0,50,
 -    ocena pracy magisterskiej - waga 0,25,
 -    ocena z egzaminu dyplomowego - waga 0,25.
4.    Wynik studiów ustala się zgodnie z zasadą:
 -    5,00-4,50 bardzo dobry (5,0)
 -    4,49-4,21 dobry plus 4,5)
 -    4,20-3,71 dobry (4,0)
 -    3,70-3,21dostateczny plus 3,5)
 -    3,20-3,0 dostateczny (3,0)
 -    poniżej 3,0 niedostateczny (2,0).
5.    Dokumentację przebiegu egzaminu dyplomowego magisterskiego stanowi protokół z przeprowadzonego egzaminu dyplomowego (część sprawdzająca wiedzę i część sprawdzająca umiejętności), protokół z oceny pracy magisterskiej oraz indeks studenta, a także indywidualny protokół ustalenia wyniku studiów i zbiorczy protokół egzaminu dyplomowego.

Uwagi końcowe
§ 8

1.    Student, który złożył egzamin dyplomowy z oceną co najmniej dostateczną otrzymuje tytuł: magistra pielęgniarstwa.
2.    W razie nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych, Dziekan Wydziału wyznacza nowy termin egzaminu dyplomowego.
3.    Nieobecność na egzaminie dyplomowym musi być usprawiedliwiona drukiem urzędowym w terminie do 3 dni od daty egzaminu dyplomowego.
4.    W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie z nieusprawiedliwionych przyczyn, Dziekan Wydziału wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.
5.    Powtórny egzamin może odbyć się nie później niż do dnia 30 września br.
6.    W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieprzystąpienia do niego w drugim terminie, Dziekan Wydziału skreśla studenta z listy studentów lub na wniosek studenta wydaje decyzję o powtórzeniu ostatniego semestru (roku) studiów.

 

Załączniki: (dokumenty w formacie MS WORD)

- nr 1. Karta zgłoszenia tematu pracy magisterskiej.
- nr 2. Ocena pracy magisterskiej (promotor). (pdf)
- nr 3. Recenzja pracy magisterskiej (recenzent). (pdf)
- nr 4. Ogólne wytyczne dotyczące techniki pisania pracy magisterskiej.
- nr 5. Oświadczenie dotyczące przestrzegania praw autorskich.
- nr 6. Protokół egzaminu teoretycznego.
- nr 7. Indywidualny protokół egzaminu dyplomowego.
- nr 8. Zbiorczy protokół egzaminu dyplomowego.
- nr 9. Decyzja o dopuszczeniu pracy dyplomowej do kontroli w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.
- nr 10. Regulamin realizacji i przebiegu egzaminu dyplomowego magisterskiego na kierunku Pielęgniarstwo.
- nr 11. Oświadczenie o zgodności wersji drukowanej i cyfrowej pracy magisterskiej z wersją przełożoną do antyplagiatu (składane w dziekanacie wraz z wersją wydrukowaną i cyfrową pracy, oświadczenia nie dołącza się do pracy).

 

 
Tematy prac

OBSZARY TEMATYCZNE

PROMOTORÓW PRAC MAGISTERSKICH 2019/2020

Po dokonaniu wyboru promotora i tematyki prac, proszę wypełnić kartę zgłoszenia tematu pracy magisterskiej i złożyć w wersji papierowej w dziekanacie.

 

dr n. med. Elżbieta Grajczyk pielęgniarka

 • jakość życia pacjentów ze schorzeniami z zakresu chorób wewnętrznych,neurologicznych, zakaźnych,
 • ocena stanu wiedzy pacjentów i ich rodzin na temat schorzeń,
 • epidemiologia chorób zakaźnych, bioterroryzm,
 • zakażenia szpitalne, zachowania zdrowotne personelu medycznego,
 • inne po uzgodnieniu.

dr n. med. Jarosław Czeszejko-Sochacki lekarz, pediatra, alergolog

 • alergologia,
 • pediatria,
 • ocena stanu wiedzy rodziców,
 • inne po uzgodnieniu.

dr n. o zdr. Wiesław Zielonka – pielęgniarz

 • pielęgniarstwo ratunkowe,
 • pierwsza pomoc,
 • ocena wiedzy pacjentów z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgicznych,
 • ocena wiedzy różnych grup społecznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • dydaktyka medyczna,
 • zarządzanie w służbie zdrowia, stany zagrożenia życia,
 • inne po uzgodnieniu.

 

dr Ryszard Pękała – Rektor Uczelni, ekonomista

 • Zarządzanie i funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej.
 • Kształcenie zawodowe pielęgniarek.
 • Etyka zawodowa pielęgniarek.
 • Rola i znaczenie pielęgniarek w służbie zdrowia.
 • Podstawy prawne i możliwości pracy pielęgniarek.
 • Ryzyko i zagrożenia zawodowe w pracy pielęgniarek.
 • Historia pielęgniarstwa.
 • Działalność gospodarcza pielęgniarki.
 • Formy zatrudnienia pielęgniarek.
 • Kształcenie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek.
 • Udział pielęgniarek w życiu i organizacjach społecznych.
 • Polskie pielęgniarki w Unii Europejskiej -warunki i możliwości pracy.
 • inne po uzgodnieniu.

 

dr n. med. Mariusz Stachowiak – pielęgniarz

 • chirurgia,
 • interna,
 • ginekologia,
 • psychiatria,
 • pielęgniarstwo ratunkowe,
 • neurologia – udary
 • świadome rodzicielstwo


dr n. med. Irena Smółka pielęgniarka

 PSYCHOTERAPIA

 • problemy LGBT w szeregach personelu pielęgniarskiego
 • problematyka bliskich związków, płciowości ( w tym kobiecości / męskości, wspólnotowości /sprawczości) i seksualności
 • komunikacja niewerbalna w  relacji pacjent – pielęgniarka i jej znaczenie  dla pacjenta
 • komunikacja niewerbalna   i jej znaczenie wśród pracowników  OIT
 • lęki społeczne i egzystencjalne  w szeregach pracowników OIT
 • agresja wśród personelu pielęgniarskiego OIT
 • Diagnostyka indywidualnych zasobów jednostki w kontekście cech przy­datności za­wo­dowej;
 • Profilaktyki zagrożeń w miejscu pracy – stres, wypalenie zawodowe, mobbing, molestowanie seksualne, zachowania autodestrukcyjne;
 • Indywidualne strategii radzenia sobie ze stresem w pracy personelu pielęgniarskiego
 • Diagnostyka wczesnych objawów syndromu wypalenia zawodowego, opracowanie działań profilaktycznych; specyfika syndromu wypalenia psychicznego w zawodach narażonych na wysoki stres  wśród personelu OIT
 • Poczucie alienacji w strukturze syndromu wypalenia psychicznego
 • Lojalność jako psychologiczny czynnik efektywności pracy człowieka (koncepcje, pomiar lojalności).
 • Depresja wśród studentów wydziałów pielęgniarskich
 • Rola i zadania pielęgniarki wynikające z opieki nad pacjentem leczonym w Oddziale Intensywnej Terapii
 • Rola i zadania pielęgniarki w opiec nad pacjentem poddawanym znieczuleniu: ogólnemu, przewodowemu, miejscowemu
 • Standardy praktyki pielęgniarskiej w anestezjologii.
 • Współczesne poglądy na wieloaspektowe przygotowanie pacjenta do znieczulenia;
 • Zasady pracy zespołu interdyscyplinarnego w anestezjologii;
 • Odrębności znieczulenia pacjenta w różnych specjalnościach chirurgicznych;
 • Zasady przygotowania pacjenta do każdego rodzaju znieczulenia;
 • Czynniki gwarantujące bezpieczeństwo pacjenta od momentu przyjęcia na blok operacyjny do chwili przekazania na oddział specjalistyczny;
 • Procedury anestezjologiczne wobec dawców i biorców organów
 • Zasady kontroli pomiarów standardowych i specyficznych, takich jak: pomiar ciśnienia tętniczego metodą krwawą, pomiar ciśnienia śródczaszkowego, bilans płynu mózgowo-rdzeniowego, pomiar ciśnienia

MEDYCYNA RODZINNA

 • jakość życia pacjentów chorych przewlekle;
 • trudności psychospołeczne pacjentów chorych przewlekle;
 • czynniki ryzyka życia rodzinnego wśród pracowników OIT
 • ocena jakości usług w ramach OIT
 • organizacja i ewaluacja opieki nad pacjentami przewlekle chorymi: w ramach opieki szpitalnej, ambulatoryjnej i domowej;
 • determinanty zdrowia,
 • metody i narzędzia implementacji programów zdrowia publicznego,
 • opieka zdrowotna a zdrowie publiczne aspekty socjomedyczne i ekonomiczne.

WIELOKULTUROWOŚĆ W PIELĘGNIARSTWIE

 • poglądy osobiste pielęgniarek i ratowników medycznych na wielokulturowość w pielęgniarstwie
 • Wielokulturowość a  stan faktyczny poglądów na ten temat w  szeregach  pracowników medycznych 

 

ODLEŻYNY
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

 

dr n. med. Lucyna Sochocka – pielęgniarka

 • profilaktyka i promocja zdrowia, zdrowy styl życia
 • cukrzyca, zwłaszcza typu 1
 • opieka nad noworodkiem, wcześniakiem, dzieckiem we wszystkich okresach rozwoju
 • ból, metody oceny natężenia bólu
 • psychologiczne następstwa porodów przedwczesnych, opieka nad rodzicami
 • prawa pacjenta, zwłaszcza prawa dziecka w szpitalu
 • chirurgia jednego dnia

 dr n. hum. Celina Witkowska

dr n. hum. Maria Zajączkowska

 • Szeroko rozumiana komunikacja: pielęgniarki z lekarzem, z rodziną z pacjentem.
 • Radzenie sobie ze stresem w pracy.
 • Rozwiązywanie konfliktów na różnych poziomach w organizacji.
 • Specyfika pracy zależna od specjalności.
 • Praca w sytuacjach kryzysowych

dr Renata Maciejewska

 • Pielęgniarstwo i położnictwo jako zawód zaufania publicznego w opinii/ pacjentów, pielęgniarek położnych.
 • Jakość życia pacjentów z wybraną jednostką chorobową.
 • Stan wiedzy pacjentów/opiekunów na temat danej jednostki chorobowej.
 • Wybrana jednostka chorobowa jako problem społeczny.
 • Udział pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych u ludzi starych na przykładzie mieszkańców Domu Opieki.
 • Rola i zadania pielęgniarki w profilaktyce/w edukacji w wybranej jednostce chorobowej
 • Przygotowanie rodziców do opieki nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym/ dzieckiem niepełnosprawnym. Opis przypadku.
 • Promocja zdrowia jako świadome i ukierunkowane działanie w zapobieganiu skutkom wybranego nałogu.
 • Stosunek społeczeństwa oraz pracowników służby zdrowia do medycyny naturalnej w Polsce i na świecie.
 • Aspiracje studentów związanych z wyborem studiów medycznych.
 • Motywacja do pracy pielęgniarek na przykładzie wybranego ZOZ.
 • Opinie studentów pielęgniarstwa nt. roli społeczno-zawodowej pielęgniarki.
 • Pielęgniarstwo jako zawód w oczach opinii społecznej.
 • Stres a wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek.
 • Starzenie się społeczeństwa, problem społeczny i ekonomiczny.
 • Zachowania zdrowotne ludzi po 65 r. ż.
 • Pielęgniarstwo środowiskowe wobec osób starszych i jego społeczne funkcje.
 • Geneza, skutki i wpływ uzależnień na zdrowie i funkcjonowanie człowieka.
 • Problemy społeczno zdrowotne chorych na ( wybraną jednostkę chorobową)
 • Problemy w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem pomoc i znaczenie pielęgniarki w ich rozwiązywaniu.
 • Autyzm u dzieci w aspekcie bio-psycho-społecznym.
 • Etyka zawodu pielęgniarki.

 dr n. med. Agnieszka Strama

 • Pielęgniarstwo położnicze,
 • laktacja i poradnictwo laktacyjne,
 • pielęgniarstwo ginekologiczne,
 • pielęgniarstwo geriatryczne,
 • pielęgniarstwo internistyczne,
 • opieka długoderminowa.

 dr n. med. Marta Gawlik

 • Medycyna paliatywna,
 • onkologia,
 • hematologia,
 • żwyienie pozajelitowe,
 • opieka hospicyjna.
   
Harmonogram pisania pracy

Harmonogram pisania pracy magisterskiej
na rok akademicki 2019/2020 (dla naboru 2018)

•    do 31 grudnia 2019 r.- przedstawienie promotorowi części pracy: teoretyczne podstawy badań w świetle literatury (część teoretyczna),
•    styczeń/luty/marzec 2020 r. -
prowadzenie badań,
•    do 31 marca 2020 r. 
zakończenie prowadzenia badań,
•    do 30 kwietnia 2020 r. –
opracowanie wyników badań i przygotowanie rozdziału dyskusja,
•    do 15 maja 2020 r. -
oddanie całości pracy promotorowi i decyzja promotora o dopuszczeniu pracy do kontroli antyplagiatowej,
•    do 31 maja 2020 r. -
sprawdzenie pracy w systemie antyplagiatowym i ewentualne korekty w pracy ,
•    do 10 czerwca -
złożenie prac wraz z odpowiednimi dokumentami w dziekanacie Uczelni.

 
Antyplagiat

W wyższej Szkole Medycznej w Legnicy każda praca dyplomowa jest objęta kontrolą antyplagiatową

•    Każdy student zobowiązany jest dostarczyć pracę dyplomową, która uzyskała akceptację promotora (stosowne oświadczenie), do administratora JSA (informatyk Uczelni - sala 1) celem założenia badania antyplagiatowego.
•    Administrator powinien dostać pracę zapisaną na nośniku CD lub DVD w formacie: doc, docx, pdf, odt, rtf. Na kopercie papierowej i na płycie należy umieścić następujące dane:
  -    nazwisko i imię autora,
  -    nr albumu,
  -    wydział,
  -    kierunek,
  -    typ pracy,
  -    tytuł pracy dyplomowej,
  -    nazwisko i imię promotora,
  -    datę złożenia pracy na płycie.

Praca dyplomowa może składać się z kilku plików, w różnych formatach, każdy po maksymalnie 15 MB.

•    Po otrzymaniu płyty administrator zakłada badanie pracy w Jednolitym  Systemie Antyplagiatowym.
•    Promotor dostanie powiadomienie o raporcie, po ostatecznej akceptacji powinien wydrukować raport, podpisać go i przekazać studentowi.
•    STUDENT MA OBOWIĄZEK PRZEKAZAĆ PODPISANY RAPORT Z BADANIA DO DZIEKANATU WRAZ Z WYDRUKOWANĄ pracą DYPLOMOWĄ (3 egzemplarze drukowane dwustronnie – dwie w oprawie twardej, jedna w oprawie miękkiej), PRACĄ NAGRANĄ NA PŁYCIE (płyta i koperta opisana w sposób identyczny jak do badania antyplagiatowego i dołączona do ostaniej strony pracy w oprawie miękkiej), ORAZ OŚWIADCZENIEM O IDENTYCZNOŚCI WERSJI NAGRANEJ NA PŁYCIE, DRUKOWANEJ I PRZEKAZANEJ DO KONTROLI ANTYPLAGIATOWEJ.

 

Regulamin Antyplagiatowy w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy

§1

Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz sposób korzystania z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy.

§2

Procedura antyplagiatowa ma zastosowanie do wszystkich prac dyplomowych powstających w Uczelni, a pozytywny wynik tej kontroli jest warunkiem dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2018 r. poz. 1668) – zwana dalej Ustawą.

§3

 1.  JSA jest narzędziem wspomagającym promotorów podczas sprawdzania pracy dyplomowej, które bada ją pod kątem zapożyczeń, manipulacji na tekście i obecności w tekście obcych stylów. System nie wykazuje jednoznacznie, czy praca dyplomowa jest plagiatem, dostarcza natomiast informacji, które mają ułatwić promotorowi podjęcie decyzji o dopuszczeniu pracy do obrony.
  2.    Bazami porównawczymi w JSA są: Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dylomowych (ORPPD), polskojęzyczna wyszukiwarka NEKST, akty prawne, Wikipedia, baza Uczelni.

§4

a) Administratorem systemu JSA w Uczelni jest informatyk uczelni. Uprawnienia do przeglądu i wykorzystania funkcji systemu posiada Dziekan oraz Kanclerz.
b) Osobami uprawnionymi do kontroli pisemnych prac dyplomowych są w systemie wyłącznie promotorzy prac dyplomowych.
c) W celu otrzymania dostępu do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, dziekan wydziału przekazuje imienną listę promotorów (imię i nazwisko promotora, tytuł naukowy, adres e-mailowy) do administratora JSA.
d) O dopuszczeniu studenta do dalszej procedury dyplomowania na podstawie kontroli antyplagiatowej przedłożonej pracy dyplomowej decyduje promotor.

§5

Student składa w pracowni komputerowej Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy pracę dyplomową zapisaną na płycie CD lub DVD, w wersji zaakceptowanej przez promotora (składając stosowne oświadczenie), z opisem pliku i płyty w następujący sposób (na płycie i na papierowej kopercie, w którą zapakowana jest płyta):
  •    nazwisko i imię autora,
  •    nr albumu
  •    wydział
  •    kierunek
  •    typ pracy
  •    tytuł pracy dyplomowej
  •    nazwisko i imię promotora
  •    datę złożenia pracy na płycie.
Praca może być zapisana w następujących formatach: doc, docx, pdf, odt, rtf. Praca dyplomowa może składać się z kilku plików, w różnych formatach, każdy po maksymalnie 15 MB. Po złożeniu przez studenta płyty z pracą informatyk zakłada badanie, wypełniając metrykę badania. System pozwala na zarejestrowanie trzech prób w ramach jednego badania.
  a) po przeprowadzeniu badania JSA automatycznie udostępni promotorowi Raport, wysyłając na podany przez niego adres e-mailowy powiadomienie, że praca została przebadana.
Raport z badania pracy dyplomowej w JSA zawiera:
- metrykę badania, która zawiera wszystkie dane wprowadzane do badania oraz informacje o przeprowadzonych próbach, w tym numer próby;
- analizę tekstu, która służy do oceny, czy na tekście badanej pracy zostały wykonane ewentualne manipulacje. Obejmuje ona statystykę oraz wykres rozkładu długości wyrazów w tekście.
W statystyce wyszczególniona jest :
  •    liczba znaków specjalnych i znaków spoza alfabetu języka pracy dyplomowej oraz dla porównania liczba wszystkich znaków w pracy dyplomowej,
  •    liczba wyrazów nierozpoznawalnych oraz dla porównania liczba wszystkich wyrazów w badanej pracy dyplomowej,
  •    stylometria czyli porównanie stylu poszczególnych fragmentów pracy do ogólnego stylu badanej pracy dyplomowej.
Wykres obrazujący rozkład procentowy długości wyrazów w badanej pracy dyplomowej w odniesieniu do uśrednionego rozkładu długości wyrazów całej bazy ORPPD (kolor fioletowy). Wątpliwości powinny budzić wysokie wartości na skali na początku i na końcu wykresu.
- procentowy rozmiar podobieństwa (PRP), który wskazuje, jaki procent pracy został zapożyczony ze wszystkich baz referencyjnych. Referencyjne bazy porównawcze zawierają: nazwy bazy, wykryte podobieństwo-lista źródeł, listę pasaży podobieństw – list znalezionych fraz.
  b) JSA prezentuje wartości PRP w trzech kolorach: zielonym, pomarańczowym i czerwonym, które korespondują z ustawionym poziomem tolerancji każdego wskaźnika.
  •    Kolor zielony oznacza, że skala podobieństwa nie przekracza poziomu wskaźnika
  •   Kolor pomarańczowy oznacza, że poziom tolerancji został przekroczony – wartość PRP jest podwyższona i jest zalecane sprawdzenie danych szczegółowych wyników treści pracy.
  •    Kolor czerwony oznacza, że poziom tolerancji oraz ostrzegawczy poziom podwyższonej tolerancji zostały przekroczone, wartość PRP jest wysoka i niezbędne jest sprawdzenie danych szczegółowych wyniku w treści pracy
  c) Po dokonaniu analizy raportu promotor podejmuje decyzję o dopuszczeniu bądź odrzuceniu pracy, generuje raport końcowy, akceptuje go, drukuje i wypełnia.

§6

  a) Jeżeli w wyniku analizy raportu z wyniku badania praca uznana zostanie za samodzielną, promotor we wnioskach z Raportu odznacza właściwe pole  wyboru, które informuje, że praca nie wskazuje istotnych podobieństw i wnioskuje o dopuszczenie jej do obrony.
  b) Jeżeli opinia promotora wskazuje, że praca pomimo przekroczenia dopuszczalnej wartości współczynników, nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń, pracę uważa się za zakwalifikowaną do obrony.
 c) Wynik raportu JSA nie powinien decydować o popełnieniu plagiatu, ostateczna decyzja o przyjęciu pracy do obrony zależy od promotora po szczegółowej analizie wskaźników kontroli tekstu pracy systemem JSA.

§7

Po analizie wyników kontroli antyplagiatowej  pracy dyplomowej, promotor podejmuje decyzję o akceptacji, podpisując wypełniony przez siebie raport i przekazuje go studentowi. Student ma obowiązek dostarczyć go niezwłocznie po otrzymaniu do dziekanatu, celem dołączenia do akt studenta.
Jeżeli na podstawie analizy wyników kontroli antyplagiatowej i opinii promotora, promotor uzna, że praca przedstawiona przez studenta może nosić znamiona plagiatu, wnioskuje się o niedopuszczenie studenta do egzaminu  dyplomowego. Promotor obowiązany jest do złożenia wniosku do Rektora o wszczęcie postepowania dyscyplinarnego.
W przypadku negatywnej weryfikacji pracy dyplomowej w toku procedury antyplagiatowej, autor tej pracy zostanie poinformowany pisemnie o wyniku weryfikacji w terminie 7 dni przez promotora.

§8

Wobec autora pracy , w stosunku której zachodzi prawdopodobieństwo plagiatu, w terminie 14 dni od przekazania informacji, Rektor przeprowadza postepowanie wyjaśniające w trybie określonym w art. 287 ust. 2 pkt. 1-5 Ustawy.

§9

Merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem w Uczelni systemu antyplagiatowego sprawuje Rektor.

§10

Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie określa Ustawa oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

 
Wytyczne techniczne/Wzory do pobrania

Wytyczne dotyczące redagowania pracy magisterskiej


1.    Uwagi ogólne

Wykonanie pracy magisterskiej obejmuje przeprowadzenie uzgodnionego z promotorem projektu badania według ściśle określonej metodyki oraz przygotowanie pracy zgodnie z zasadami akceptowanymi w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy.

Składowe poprawności tekstu pracy magisterskiej:

 • aspekt merytoryczny,
 • aspekt metodologiczny,
 • aspekt ortograficzno-stylistyczny.

Praca magisterska powinna:

 • tworzyć spójną, logiczną całość;
 • być napisana z uwzględnieniem kanonu języka polskiego – z poszanowaniem reguł ortografii, gramatyki oraz składni. Od tego wymogu nie ma wyjątków!

Nie należy pisać w pierwszej osobie liczby pojedynczej (1 os. l.p.), a używać strony biernej np.:
źle: „Ja postaram się przedstawić...”, „Pragnę zacząć od...”, „Jak zaznaczyłem/łam…”, „W mojej pracy”).
dobrze: „...zostanie przedstawione”, „....zostało zilustrowane”, „w niniejszej pracy”.

Nie należy używać kolokwializmów, języka potocznego – niedostatki terminologii naukowej świadczą o niskich kompetencjach merytorycznych oraz o braku warsztatu badawczego np.

źle: pielęgniarka dogaduje się z pacjentem
dobrze: pielęgniarka doprowadza do przestrzegania regulaminu przez pacjenta.

2.    Temat pracy powinien być:

 • zgodny ze specjalnością studiów;
 • krótki i ogólny, a jednocześnie precyzyjny i wyrazisty;
 • temat zapowiada treść pracy, związany jest z zakresem prowadzonych badań empirycznych oraz nawiązuje do wybranego obszaru tematycznego – precyzując (zawężając, ukierunkowując) problem;
 • z badawczego punktu widzenia można ukierunkować temat np. na:

•    konkretny „problem w podmiocie leczniczym”,
•    określoną grupę „podmiotów leczniczych”,
•    określony problem/problemy „grupy pacjentów” i/lub ich rodzin/opiekunów, rodziców/opiekunów dzieci chorych,
•    określony problem/problemy „grupy pielęgniarek” i innych grup zawodów medycznych”.

3.    Części składowe pracy magisterskiej

Strona tytułowa
Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
1. Teoretyczne podstawy zagadnień zawartych w temacie pracy w świetle literatury przedmiotu
2. Metodyka badań
    2.1. Cel badań
    2.2. Szczegółowe problemy i hipotezy badawcze
    2.3. Metody i narzędzia badawcze
    2.4. Organizacja i przebieg badań
    2.5. Charakterystyka materiału badanego/grupy badanej
    2.6. Opis metod analizy statystycznej
Wyniki badań
Wnioski
Dyskusja
Streszczenie
Słowa kluczowe
Summary
Keywords
Piśmiennictwo
Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków (fotografii, schematów, itp.),
Aneks
  •    Załącznik 1. Oświadczenie o samodzielności przygotowania pracy oraz opcjonalnie:
  •    Załącznik 2. Zgoda dyrektora/kierownika/prezesa podmiotu leczniczego/szkoły/ośrodk/stowarzyszenia na przeprowadzenie badań
  •    Załącznik 3. Ankieta własnego autorstwa

Ad. Strona tytułowa pracy (według wzoru WSM w Legnicy)
•    tytuł pracy i informacje na stronie tytułowej, a także tytuły rozdziałów oraz podrozdziałów nie kończą się kropką.

Ad. Spis treści należy wygenerować automatycznie, a potem sformatować zgodnie z wymogami edytorskimi:

 • pozycje w spisie treści: czcionka Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami 1,5;
 • strona wyjustowana, numer strony przy zewnętrznym marginesie (między tekstem a numerem strony znaki wiodące – kropki ..........);
 • nie używa się słowa „rozdział”, podaje się kolejny numer części pracy.

Ad. Wykaz skrótów umieszczany jest na początku pracy, bezpośrednio po Spisie treści:

 • wykaz obejmuje listę, w porządku alfabetycznym, wszystkich skrótów użytych w pracy, podając obok po myślniku ich pełną nazwę;
 • skróty składają się z inicjałów frazy skracanej:

m.in. – między innymi,
np. – na przykład,
art. – artykuł,
tzw. – tak zwany;

 • skróty wprowadzane są do wszystkich nazw złożonych, np.

ŚOZ – Światowa Organizacja Zdrowia,
WHO (ang. World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia;

 • dopuszcza się skróty anglojęzyczne w przypadku, gdy nie ma uznanego mianownictwa w języku polskim np.: BMI (ang. Body Mass Index) – wskaźnik masy ciała.

Ad. Wstęp

 • wstęp stanowi wprowadzenie do tematu pracy, w którym należy:

•  zarysować ogólne tło badanego problemu oraz wskazać znaczenie, motywy wybranego tematu pracy (Dlaczego temat jest ważny?);
•  określić problematykę, cel i zakres pracy – koniecznie wyznaczyć cel pracy;
•  przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych części pracy;
•  zwięźle scharakteryzować wykorzystaną literaturę przedmiotu i materiały źródłowe – skąd i jak zbierano informacje: zarówno do części teoretycznej (literatura krajowa i zagraniczna), jak i części empirycznej;

 • wstęp powinien być krótki – od 1 do 2 stron (przyjmuje się, że strona znormalizowana tekstu liczy około 30 wierszy).
 • Ostateczną wersję wstępu można zredagować po skończeniu całej pracy.

Ad. Teoretyczne podstawy zagadnień zawartych w temacie pracy w świetle literatury przedmiotu

W części teoretycznej pracy przedstawiane są tylko te zagadnienia, które wiążą się z problematyką badawczą a także tematem całego opracowania. Treści zależą od tematu pracy i powinny zmierzać do udowodnienia postawionego we wstępie celu, muszą być logicznie spójne, przejrzyste i bez powtórzeń.

W tekście pracy należy:

 • uporządkować tekst główny pracy zgodnie z kolejnością rozdziałów, podrozdziałów i punktów w podrozdziałach – przy czym właściwy układ treści zapewnia zastosowanie zasady, w myśl której każdy rozdział poprzedzający implikuje następny;
 • wyraźnie oddzielić od siebie ciągi logiczne odrębnych myśli poprzez stosowanie akapitów.

Tytuł rozdziału teoretycznego powinien zawierać określenie głównego zagadnienia zawartego w temacie pracy z dopiskiem w świetle literatury przedmiotu.

Tytuły rozdziałów (pierwszego poziomu) muszą rozpoczynać się od nowej strony, około 4 cm od górnego marginesu, muszą być wyśrodkowane i poprzedzone nazwą rozdziału także wyśrodkowaną. Należy je pisać czcionką Times New Roman, pogrubioną, o rozmiarze 16 pkt, z zachowaniem pojedynczego odstępu między wierszami.

Tytuły podrozdziałów (poziomu drugiego) muszą być wyrównane do lewej strony,
z zachowaniem wcięcia 1,25 cm. Należy je pisać, czcionką Times New Roman, pogrubioną,
o rozmiarze 14 pkt, z zachowaniem pojedynczego odstępu między wierszami.

W tytułach rozdziałów i podrozdziałów nie umieszcza się kropki na końcu.

Opracowanie teoretyczne nie powinno przekraczać 1/3 całości objętości pracy.

Model systematyki:

1. Teoretyczne podstawy zagadnień zawartych w temacie pracy w świetle literatury przedmiotu
  1.1………
    1.1.1……
    1.1.2……
  1.2………
  1.3………

W tekście pracy należy stosować przypisy tj. objaśnienia i uwagi odnoszące się
do poszczególnych wyrazów, zwrotów lub fragmentów tekstu. Poprzez podanie źródła danej informacji autor umożliwia innym sprawdzenie, czy treści zawarte w pracy są zgodne ze stanem faktycznym, czy może autor opierał się na źródłach wątpliwej jakości.

Cytat (w wąskim rozumieniu) jest dosłownym przytoczeniem cudzych słów (także zapisanych), jednoznacznie wyróżnionych w tekście znakiem „cudzysłowu i kursywą”. Cytat należy przytaczać w postaci oryginalnej, skracając cytat, opuszczone fragmenty lub pojedyncze wyrazy cytowanego tekstu należy zastąpić trzema kropkami ujętymi w nawias okrągły (...).

Cytowanie (w sensie publikacji naukowej) to powoływanie się, przytaczanie publikacji poprzedników, przytaczanie danych bibliograficznych, wskazanie źródeł informacji naukowych, cytowanie to zapożyczanie cudzych myśli bez dosłownego ich przytaczania
(ale ze wskazywaniem źródeł).

Należy unikać nadmiernej liczby cytatów.

System Vancouver, tzw. system numeryczny (ang. Vancouver System) – po cytacie należy umieścić w nawiasie kwadratowym cyfrę, która będzie odnośnikiem do konkretnego przypisu w piśmiennictwie umieszczonym na końcu pracy.

Przypisy powiązane są z tekstem za pomocą odsyłaczy:

 • umieszczane na dole strony, do której się odnoszą, czcionka Times New Roman – 10 pkt, bez interlinii;
 • przy pierwszym przywołaniu danej pozycji podaje się pełny opis bibliograficzny, nawet jeśli jego elementy pojawiają się w tekście głównym;
 • przypis kończy się kropką. W ramach jednego przypisu można podać kilka różnych źródeł (oddziela się je za pomocą przecinka).
 • jeśli w tekście publikacja powoływana jest kilkukrotnie to stosowany jest zawsze ten sam numer;
 • tytuły książek i artykułów należy zapisywać kursywą, tytuły czasopism – pismem prostym (antykwą);

Piśmiennictwo opracowuje się zgodnie z kolejnością odnośników w tekście.

 • Obowiązuje naczelna zasada: konsekwentność stosowania.

Stosowanie punktorów:

a.    jeśli lista zaczyna się od punktorów – zdania pisane są z małej litery, a po zakończeniu punktu stawiany jest średnik;
b.    Jeśli lista zaczyna się od „a, b, …” – zdania pisane są z dużej litery, a po zakończeniu punktu stawiana jest kropka.
c.    po numerze albo punktorze stawiana jest spacja:

•    źle: A.Lista prac
•    dobrze: A. Lista prac

Ad. Metodyka badań

Cel badań musi być jasno określony i być zgodny zarówno z tematem pracy, jak i jej treścią. Wskazane jest podanie celu uwzględniającego znaczenie dla praktyki pielęgniarskiej będą miały przeprowadzone badania.

Problemy badawcze: Pytania rozstrzygnięcia Kto? Co? Czy? Ile?, Jak silne?, Jak często?, Jaka jest relacja między…? „Czy istnieje związek między …?”

Hipotezypropozycje twierdzeń naukowych; odpowiedzi na pytania badacza. Prawidłowa hipoteza: dostarcza odpowiedzi na pytanie wynikające z problemu badawczego, posiada uzasadnienie (wytłumaczenie) – wiadomo kiedy (przy zajściu jakich zjawisk) można ją uznać zasprawdzoną.

Metody i narzędzia badawcze

•  metoda sondażu diagnostycznego,
•  metoda analizy i krytyki piśmiennictwa,
•  metoda badania dokumentów.

Narzędzia badawcze: kwestionariusze wywiadu i ankiety, testy, standaryzowane narzędzia pomiaru np.:

 • Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ), Lista Kryteriów Zdrowia (LKZ), Skala Kompetencji Osobistej (KompOs),
 • Skala Akceptacji Choroby – AIS  (ang. Acceptaccce of Illnes Scale), Lista Oczekiwań Pacjenta – PRF (ang. Patient Reguest Form),
 • Skala przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej Mini-MAC (ang. Mental Adjustment to Cancer),
 • Kwestionariusz Przekonań na temat Kontroli Bólu – BPCQ (ang. The Beliefs about Pain Control),
 • Kwestionariusza Orientacji życiowej A. Antonovskiego SOC-29,(ang. Sence of Coherence Scale).

Organizacja i przebieg badań:

 • okres prowadzenia badań;
 • miejsce prowadzenia badań;
 • kryteria włączenia do badana;
 • kryteria wyłączenia z badania;
 • tok postępowania badawczego.

Charakterystyka materiału badanego/grupy badanej

 • materiał może obejmować: dokumentację medyczną, szczepy bakteryjne,
 • w przypadku ludzi – charakterystyka grupy badanej, porównawczej i kontrolnej: opis badanej grupy na podstawie danych uzyskanych z metryczki zamieszczonej w kwestionariuszu, np. czynniki socjodemograficzne badanej populacji: wiek, płeć, stan cywilny, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, aktywność zawodowa, staż pracy, status społeczny. Należy opisać tylko te dane, które są istotne z punktu widzenia problemów badawczych. Charakterystykę grupy dobrze jest przedstawić w tabeli.

Należy unikać doboru liczebności grupy równej 100 osób (n <> 100).

Analiza statystyczna – opis zastosowanych metod statystycznych służących analizie danych statystycznych np.: testy t studenta, analiza korelacji, analiza wariancji, analiza regresji. Należy uzasadnić dobór metod statystycznych do weryfikacji postawionych hipotez lub odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Podać sposób prezentacji danych.

Ad. Wyniki badań

 • weryfikacja hipotez, problemów badawczych oraz określenie siły badanych zależności lub wzajemnych wpływów zjawisk na siebie na podstawie statystycznej analizy ilościowej i/lub jakościowej uzyskanych wyników
 • zasady obowiązujące w opracowaniu materiału badawczego: przygotowanie bazy danych np. w programie Excel, STATISTICA; dokładne wprowadzenie danych z kwestionariuszy do bazy danych; właściwa interpretacja wyników; wiarygodność wprowadzonych danych; trafność doboru analiz statystycznych, rzetelność:
  • źródłem ograniczeń rzetelności jest subiektywizm badacza,
  • kryteria oceny rzetelności przeprowadzonego badania: właściwa interpretacja wyników badań dokonywanych na podstawie rzetelnych testów statystycznych – o zależnościach można mówić tylko wtedy, gdy zastosowano analizy statystyczne (np. chi2, t-studenta, test Kraussa-Willysa, t Spermana itp.);
 • podstawowa analiza danych powinna doprowadzić do zwięzłego przedstawienia ogólnej charakterystyki istotnych właściwości badanej zbiorowości. W tym celu:
  • po sprawdzeniu poprawności i kompletności zebranych danych należy je odpowiednio pogrupować i obliczyć parametry statystyczne, wykorzystując przede wszystkim parametry określające:
   • przeciętny poziom i rozmieszczenie wartości zmiennej (miary położenia: średnia, dominanta, mediana),
   • granice obszaru zmienności wartości zmiennej (miary zmienności: rozstęp, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności),
   • kształt rozkładu wartości zmiennej (miary asymetrii i koncentracji: współczynnik skośności, kurtoza).
  • Na podstawie zebranych danych należy zweryfikować przyjęte hipotezy badawcze stosując odpowiednie testy statystyczne oraz uzasadnić dobór metod statystycznych do weryfikacji postawionych hipotez lub odpowiedzi na postawione pytania badawcze.
  • Uwzględniając zebrane dane i uzyskane wyniki należy przyjąć odpowiedni sposób ich prezentacji.
 •    prezentacja wyników badań zgodnie z kolejnością założonych problemów badawczych;
 •   opis tylko wyników badań własnych, zamieszczonych w tabelach lub wykresach;

tabele i ryciny nie mogą dublować tych samych wyników (niezależnie, w którym rozdziale pracy są umieszczone).


Ad. Wnioski – wyniki wnioskowania z  badań własnych zgodnie z kolejnością założonych problemów badawczych:

 • muszą być zgodne z celem pracy i odpowiadać na postawione w pracy problemy badawcze lub być potwierdzeniem lub zaprzeczeniem postawionych hipotez;
 • nie powinny być powtórzeniem uzyskanych wyników;
 • wniosek ≠ postulat.

Postulat tj. życzenie, domaganie się realizacji określonych wartości.

Ad. Dyskusja

 • w tej części pracy magisterskiej nie należy powtarzać wyników badań własnych;
 • wskazane jest:
 • zestawienie wyników badań własnych z wynikami uzyskanymi przez innych badaczy;
 • porównanie własnego materiału badawczego z danymi z piśmiennictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na typowość, bądź nietypowość, ewentualnie wskazanie obszaru dotychczasowego braku wiedzy na temat prowadzonych badań lub oryginalności wniesionej przez prezentowaną analizę badań;
 • dokonanie krytycznej oceny różnic i zgodności, do których dochodzi badacz podczas analizy zebranego piśmiennictwa.

Dyskusja powinna korespondować z punktem: Problemy badawcze, czyli dotyczyć sformułowanych teoretycznych problemów badawczych.

Ad. Piśmiennictwo – to umieszczony na końcu pracy uporządkowany spis wykorzystanych źródeł i literatury;

 • musi zawierać wszystkie cytowane w pracy pozycje, nie mniej niż 40 pozycji;
 • podaje się pozycje:

•    z najnowszego naukowego piśmiennictwa,
•    wykorzystane w treści pracy oraz zamieszczone w przypisach, opisach tabel, wykresów, czy rysunków;

 • pozycje piśmiennictwa zestawia się zgodnie z przyjętym systemem cytowania, zaczynając od nazwiska autora i pierwszej litery imienia, następnie podaje się tytuł, numer wydania, wydawnictwo oraz miejsce i rok wydania;
 • w przypadku, gdy praca nie ma wymienionych autorów zestawia się ją według pierwszych liter tytułu;
 • dopuszcza się cytowanie stron internetowych tylko, gdy niemożliwe jest dotarcie
 • do innych źródeł – nie może być więcej niż 20% takich pozycji w całym spisie piśmiennictwa;
 • piśmiennictwo dzieli się na wyodrębnione, zatytułowane trzy grupy źródeł: wydawnictwa zwarte i artykuły, akty prawne oraz dokumenty elektroniczne;
 • w wykazie aktów prawnych obowiązuje zasada chronologiczna;
 • przy czym pozycje piśmiennictwa mogą być numerowane w poszczególnych grupach źródeł;
 • w doborze i zapisie piśmiennictwa obowiązują zasady Vancouver, jako zasady preferowane w piśmiennictwie medycznym.

Zasady opisu bibliograficznego

 • wydawnictwo zwarte (książka): Elementy obowiązkowe opisu: 1. Autor/Autorzy, 2. Tytuł wyróżniony kursywą, 3. Nazwa wydawnictwa, 4. Miejsce wydania, 5. Rok wydania.
 • Przykład: Juczyński Z.: Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2012.
 • rozdział w wydawnictwie zwartym (rozdział w książce). Elementy obowiązkowe opisu: 1. Autor/Autorzy rozdziału, 2. Tytuł rozdziału, [w:] 3. Autor/Autorzy dokumentu macierzystego, 4. Tytuł dokumentu macierzystego, 5. Nazwa wydawnictwa, 6. Miejsce wydania, 7. Rok wydania, 8. Strony.
 • Przykład: Gotlib J., Pańczyk M.: Badania naukowe w pielęgniarstwie [w:] B. Czarkowska-Pączek Egzamin magisterski z pielęgniarstwa. Repetytorium z zakresu wiedzy. Wyd. Edra Urban & Partner, Wrocław 2016: 43-56.
 • artykuł w wydawnictwie ciągłym (artykuł w czasopiśmie). Elementy obowiązkowe opisu: 1. Autor/Autorzy artykułu, 2. Tytuł artykułu, 3. Tytuł wydawnictwa ciągłego, 4.  Wydanie, Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (rok, nr zeszytu, strony) Przykład: Barczykowska E., Grabinska M.: Dylematy rodziców podczas rehabilitacji dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym – studium przypadku. Pielęgniarstwo neurologiczne i neurochirurgiczne 2012; 1(1):23-28.
 • Należy uwzględnić skróty międzynarodowe czasopism.
 • kilku autorów: przy maksymalnie trzech autorach, należy w opisie wymienić wszystkie nazwiska;
 • jeśli w tytule jest więcej niż trzech autorów, należy podać pierwsze nazwisko
 • oraz w nawiasie kwadratowym: [et al.] lub [i in.], trzymając się konsekwentnie terminologii łacińskiej bądź polskiej;
 • prace zbiorowe: w przypadku prac zbiorowych należy podawać nazwisko redaktora naukowego;
 • przy powoływaniu się na źródło internetowe należy podać link do publikacji oraz datę rzeczywistego przeglądania dokumentu, ujmując ją w nawiasy kwadratowe: [dostęp dd.mm.rrrr]. Należy zwracać uwagę na poprawny zapis linku – bez spacji i polskich znaków.

Pochodzące z innych dzieł fragmenty tekstów, ilustracje, wykresy, schematy, tabele itp. są chronione prawem autorskim, należy zatem wskazać ich pochodzenie. Cytat zabezpiecza przed oskarżeniem o plagiat. Podobne informacje pochodzące z kilku prac należy zredagować „swoimi słowami” i odpowiednio je zacytować. Przytoczenie obcego tekstu bez cudzysłowu i odnośnika do jego źródła stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie mniej lub bardziej zmienionego obcego tekstu bez podania źródła również jest plagiatem.

Dosłowne przywłaszczanie fragmentów prac, artykułów, bez odpowiedniego cytowania stanowi niedopuszczalną kradzież intelektualną czyli plagiat i jest działaniem wbrew Ustawie o prawie autorskim. Art. 115:

 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
 2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania.

Za „profilaktykę plagiatu” odpowiedzialny jest dyplomant oraz promotor.

Ad. Streszczenie
Streszczenie pracy powinno zawierać nie więcej niż 300 słów i przedstawiać w skrócie układ pracy: teoretyczne podstawy badań (2-4 zdania); cel pracy; grupa badana i metodyka; wyniki badań oraz wnioski.

Słowa kluczowe (z ang. keywords) – to wyrażenia jedno- lub kilkuwyrazowe, charakteryzujące daną publikację, wybrane najczęściej z jej tytułu, powinny być słowami znaczącymi.

 • W pracach magisterskich wymagane jest streszczenie, tytuł pracy oraz słowa kluczowe w języku angielskim.

Ad. Aneks
Załączniki zawarte w aneksie mają charakter dokumentujący i zamieszane są opcjonalnie, w zależności od potrzeb i/lub koniczności.
Każdy załącznik powinien posiadać numer i źródło informacji.

Praca magisterska jest sporządzana przy pomocy komputera według poniższych zasad:

 • tekst wyjustowany, opracowany przy pomocy edytora tekstu z wykorzystaniem czcionki Times New Roman – wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt, odstęp między wierszami: 1,5 wiersza, wielkość czcionki przypisów: 10 pkt, bez interlinii;
 • orientacja strony – pionowa, format A-4, drukowana jednostronnie;
 • tekst wyjustowany (wyrównany do obu marginesów), średnio ok. 1800 znaków na stronie (ok. 64 znaków ze spacjami w 30 wierszach);
 • marginesy lustrzane: góra 2 cm, dół 1,5 cm, wewnętrzny 3,5 cm, zewnętrzny 2 cm;
 • włączona opcja – nie dziel wyrazów;
 • akapity rozpoczęte wcięciem, wcięcie pierwszego wiersza akapitu 1,25 cm;
 • dolna numeracja stron ciągła (wyśrodkowana), cyframi arabskimi; numeracja stron rozpoczyna się od wstępu (strona tytułowa jako pierwsza, ale bez umieszczonego numeru), rozmiar czcionki 12 pkt.;
 • wszystkie główne elementy struktury pracy dyplomowej, muszą rozpoczynać się od nowej strony;
 • tabele, rysunki, wykresy umieszczone w tekście muszą w całości znaleźć się na jednej stronie i nie mogą wykraczać poza określone marginesami wymiary stron. Muszą być czytelne i przejrzyste. Powinny być rozmieszczone centralnie w stosunku do lewego i prawego marginesu. Każda tabela i rysunek musi posiadać opis, który należy umieszczać poniżej wybranego obiektu;
 • tabelom nadaje się kolejne cyfry rzymskie (bez kropki) oraz tytuł, który umieszcza się nad tabelą, natomiast źródło pod tabelą np.:
  Tabela I Charakterystyka socjodemograficzna badanej grupy
 • rysunkom, wykresom itp. nadaje się cyfry arabskie, tytuł oraz źródło umieszczone pod (stosować czcionkę Times New Roman, normalnej grubości, o rozmiarze 10 pkt.),
  Rys.1.
  Wykres 1.
 • minimalna objętość całej pracy 50 stron (bez wliczania aneksów i załączników).

3.    Uwagi końcowe

Nad poziomem merytorycznym pracy, zachowaniem standardów metodologicznych prac oraz dobrym opracowaniem redakcyjnym czuwa promotor.

Ostatecznie pracę magisterską akceptuje promotor.

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student – co najmniej 2 tygodnie przed ustalonym terminem obrony – powinien złożyć w Dziekanacie pracę zaakceptowaną przez promotora wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Wzór pierwszej strony pracy dla studentów kierunku Pielęgniarstwo - studia II stropnia - pobierz.

Oświadczenie o przestrzeganiu praw autorskich - pobierz.
Oświadczenie o zgodności wersji drukowanej i cyfrowej pracy magisterskiej z wersją przełożoną do antyplagiatu (składane w dziekanacie wraz z wersją wydrukowaną i cyfrową pracy, oświadczenia nie dołącza się do pracy) - pobierz.

Wytyczne dotyczące techniki pisania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) - pobierz.