Praca magisterska

Informacje ogólne

REGULAMIN REALIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO
W WYŻSZEJ SZKOLE MEDYCZNEJ W LEGNICY

Podstawa prawna niniejszego regulaminu są w szczególności:

1.    Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U.2018, poz. 347).
2.    Uchwała NR 27/IV/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie zalecenia wprowadzenia metody „studium przypadku” w zakresie egzaminu magisterskiego na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.
3.    Ustawa z dnia 15 lipca 2011r.o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz. U. Nr 174 Poz. 1039.
4.    Regulamin studiów Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy (Uchwały Senatu z dnia 24 marca 2018  roku).
5.    Regulamin antyplagiatowy w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy – Załącznik do Zarządzenia Rektora nr2/2019 z dnia 10 lutego 2019 r.

Postanowienia ogólne
§ 1

1.    Studia na kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia, kończą się Egzaminem Dyplomowym magisterskim.
2.    Celem Egzaminu Dyplomowego magisterskiego jest stwierdzenie stopnia opanowania przez studentów wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie określonym standardem nauczania (wiedza i umiejętności zawodowe określonych charakterystyką absolwenta).
3.    Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia oraz uzyskania tytułu magistra pielęgniarstwa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów i zdanie egzaminu dyplomowego.
4.    Egzamin dyplomowy magisterski odbywa się po złożeniu pracy magisterskiej.
5.    Ostateczny termin oddania pracy dyplomowej upływa 14 dni przed zakończeniem ostatniego semestru studiów.
6.    Termin Egzaminu Dyplomowego powinien być podany przez Dziekana.
7.    Egzamin Dyplomowy odbywa się w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od daty złożenia pracy magisterskiej.
8.    Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
 -    uzyskanie przez studenta absolutorium (zdanie obowiązujących egzaminów i uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz praktyk zawodowych przewidzianych planem studiów),
 -    uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS, określonej dla kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia
9.    Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu egzaminu dyplomowego magisterskiego jest pozytywne zaliczenie etapu poprzedzającego.
10.    Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
 -    część I – egzamin dyplomowy magisterski teoretyczny obejmujący sprawdzenie wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz nauk z zakresu opieki specjalistycznej.
 -    część II – egzamin dyplomowy magisterski praktyczny obejmujący sprawdzenie umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów drugiego stopnia.
11.    Wszystkie części egzaminu dyplomowego podlegają odrębnym i niezależnym kryteriom oceniania.
12.    W czasie egzaminu zdający ma zapewnione warunki do samodzielnego odpowiadania na pytania.
13.    W czasie egzaminu w sali przebywa przewodniczący oraz członkowie Komisji Egzaminacyjnej.
14.    Student musi uzyskać pozytywną ocenę z każdej części egzaminu dyplomowego, by uzyskać pozytywny wynik końcowy.
15.    Na potrzeby egzaminu  utworzony zostanie bank pytań stanowiący podstawę tworzenia pytań i zadań  egzaminacyjnych. Bank  jest podawany do wiadomości studentów co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu – Załącznik 1. Bank pytań i zagadnień egzaminacyjnych.
16.    Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.

Komisje egzaminacyjne
§ 2

1.    Egzamin przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne, które powołuje Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa.
2.    W skład Komisji wchodzi: przewodniczący oraz członkowie.
3.    Przewodniczącym Komisji jest Dziekan Wydziału lub osoba przez niego wyznaczona posiadająca kierunkowe wykształcenie wyższe i co najmniej tytuł naukowy doktora.
4.    Skład Komisji nie może być mniejszy niż 3 osoby.
5.    Równolegle może pracować kilka komisji egzaminacyjnych – w terminie i o godzinie jednakowej dla wszystkich studentów kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia, którzy uzyskali do tego prawo.
6.    Zadania przewodniczącego Komisji:
 -    zatwierdzenie zadań egzaminacyjnych,
 -    koordynacja prawidłowego przebiegu egzaminu,
 -    rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w czasie,
 -    przygotowanie protokołów i ogłoszenie wyników egzaminu.
7.    Zadania członków Komisji:
 -    przygotowanie zadań egzaminacyjnych z zakresu nauk społecznych oraz opieki specjalistycznej – Załącznik 2. Zestaw zadań egzaminacyjnych – studium przypadku.
 -    sprawdzenie testu z części teoretycznej,
 -    ocena wykonania zadań egzaminacyjnych oraz wiadomości i umiejętności zdającego posługując się ustalonymi kryteriami. Załącznik 3 Kryteria oceny z części praktycznej Egzaminu Dyplomowego magisterskiego na kierunku Pielęgniarstwo.
8.    Wyniki przebiegu egzaminu przewodniczący i członkowie Komisji dokumentują
w protokole indywidualnym – Załącznik 4 Indywidualny protokół z Egzaminu Dyplomowego magisterskiego (część teoretyczna i praktyczna) na kierunku Pielęgniarstwo i zbiorczym egzaminu dyplomowego magisterskiego – Załącznik 5. Zbiorczy protokół z Egzaminu Dyplomowego magisterskiego na kierunku Pielęgniarstwo.
9.    Student powinien zgłosić się w dniu egzaminu 15 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu  w celu sprawdzenia tożsamości studenta.

Egzamin dyplomowy magisterski teoretyczny
§ 3

1.    Egzamin Dyplomowy magisterski teoretyczny obejmuje sprawdzenie wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz nauk z zakresu opieki specjalistycznej.
2.    Test egzaminacyjny ma formę testu jednokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią wśród czterech możliwych. Test składa się z 40 pytań.
3.    Warunkiem zaliczenia testu egzaminacyjnego jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na minimum 60% pytań.
4.    Ocena uzyskana z testu zgodna jest z kryteriami oceniania.
5.    Kryteria oceny egzaminu teoretycznego:
 -   100-93% poprawnych odpowiedzi – bardzo dobry (5,0)
 -   92-87% poprawnych odpowiedzi – dobry plus (4,5)
 -   86-77% poprawnych odpowiedzi – dobry (4,0)
 -   76-71% poprawnych odpowiedzi – dostateczny plus (3,5)
 -   70-60% poprawnych odpowiedzi – dostateczny (3,0)
 -   mniej niż 60 % poprawnych odpowiedzi niedostateczny (2,0)
6.    Testy sprawdzane są przez Komisję Egzaminacyjną a wyniki podawane do wiadomości studentów w dniu egzaminu.

Egzamin dyplomowy magisterski praktyczny
§ 4

1.    Warunkiem przystąpienia do Egzaminu Dyplomowego praktycznego jest uzyskanie pozytywnej oceny z części teoretycznej sprawdzającej wiedzę.
2.    Egzamin Dyplomowy magisterski praktyczny obejmuje sprawdzenie umiejętności w rozwiązywaniu zadań problemowych (studium przypadku) oraz obronę pracy magisterskiej.
3.    Po wylosowaniu zadania egzaminacyjnego student ma 15 min. na opracowanie i przygotowanie odpowiedzi.
4.    Wykonanie zadania oceniane jest przez Komisję wg kryteriów oceny stanowiących załącznik do dokumentacji Egzaminu Dyplomowego.
5.    Warunkiem zaliczenia tego etapu egzaminu jest omówienie przeprowadzonej analizy zadania problemowego.
6.    Po udzieleniu odpowiedzi na pytania zdający wręcza przewodniczącemu zadania egzaminacyjne wraz z brudnopisem odpowiedzi.
7.    Następnie student prezentuje wyniki swojej pracy magisterskiej (cel pracy, tezy, narzędzia badawcze, wyniki i wnioski)  oraz odpowiada na pytania zadawane przez członków Komisji Egzaminacyjnej dotyczące pracy magisterskiej.
8.    Komisja Egzaminacyjna ocenia wyniki Egzaminu w głosowaniu tajnym (bez obecności studenta) i podejmuje decyzję większością głosów.

Praca magisterska
§ 5

1.    Praca magisterska jest częścią egzaminu dyplomowego, której napisanie i obrona stanowi jeden z warunków ukończenia studiów magisterskich.
2.    Tematy prac magisterskich opiniuje Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, a następnie przedstawia Dziekanowi Wydziału celem zatwierdzenia.
3.    Temat pracy magisterskiej powinien odpowiadać wykształceniu kierunkowemu i przygotowaniu do wykonywania zawodu.
4.    Praca magisterskiej ma wskazywać na:
 -     opanowanie wiedzy w zakresie pielęgniarstwa,
 -     opanowanie naukowych metod pracy,
 -     umiejętność formułowania wniosków,
 -     opanowanie techniki pisania pracy naukowej.
5.    Praca magisterska powinna być oryginalnym opracowaniem studenta dokonanym pod kierunkiem promotora pracy.
6.    Pracę magisterską przygotowuje student pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, będącego pracownikiem Uczelni, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, którego domena działania i kwalifikacje (specjalizacja) są zgodne z kierunkiem studiów drugiego stopnia i z tematem pracy. Za zgodne z kierunkiem studiów należy uznać realizowane w Uczelni przedmioty kierunkowe.
7.    Dziekan Wydziału w uzasadnionych przypadkach może upoważnić do kierowania pracą magisterską nauczyciela spoza Uczelni, spełniającego kryteria określone w ust. 6.
8.    Najpóźniej w ostatnim dniu kończącym drugi semestr studiów student wypełnia Kartę realizacji pracy magisterskiej określającej temat pracy magisterskiej i składa ją w dziekanacie.
9.    Student ma prawo przygotowania pracy magisterskiej w języku obcym.
10.    Oceny pracy magisterskiej dokonuje promotor pracy oraz recenzent. Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 ust. 6 i 7.
11.    Kryteria oceny pracy magisterskiej:
 -    zgodność treści pracy z tematem pracy,
 -    merytoryczna ocena pracy,
 -    ocena układu pracy, kolejności rozdziałów, podziału treści,
 -    charakterystyka doboru metod oraz wykorzystania źródeł,
 -    ocena formalnej strony pracy: poprawność językowa, technika pisania pracy, odsyłacze,
 -    możliwość wykorzystania pracy w praktyce zawodowej.
12.    Przy ocenie pracy magisterskiej stosuje się sześciostopniową skalę ocen:
 -   bardzo dobry (5,0)
 -   dobry plus (4,5)
 -   dobry (4,0)
 -   dostateczny plus (3,5)
 -   dostateczny (3,0)
 -   niedostateczny (2,0).
13.    Jeżeli jedna z ocen pracy magisterskiej jest niedostateczna decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan Wydziału, po zasięgnięciu opinii drugiego recenzenta i ta ocena jest ostateczna i wiążąca.
14.    Student ma prawo zapoznać się z recenzjami.
15.    Student uzyskuje ocenę za pracę magisterską - średnią arytmetyczną oceny promotora i recenzenta.

§ 6

1.    Student zobowiązany jest złożyć pracę magisterską nie później niż 14 dni przed zakończeniem ostatniego semestru studiów.
2.    Dziekan Wydziału, na wniosek promotora lub na zaopiniowany przez promotora wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy magisterskiej w razie:
 -    długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem
 -    niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta.
3.    Termin złożenia pracy magisterskiej w przypadkach określonych może być przesunięty nie więcej niż o trzy miesiące.
4.    W razie dłuższej nieobecności promotora pracy magisterskiej, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, Dziekan Wydziału zobowiązany jest wyznaczyć osobę, która przejmie obowiązek kierowania pracą.
5.    Zmiana promotora w okresie ostatnich sześciu tygodni przed terminem ukończenia studiów stanowi podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej o okres, o którym mowa w ust. 3.
6.    W wypadku złożenia pracy magisterskiej w terminie, o którym mowa w ust. 3 i 5 egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty jej złożenia.
7.    Jeżeli praca dyplomowa nie zostanie złożona w ustalonych terminach, Dziekan Wydziału może zezwolić studentowi na powtarzanie ostatniego semestru (roku) studiów lub skreśla studenta z listy studentów.
8.    Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej ma prawo wznowić studia. Wznowienie studiów następuje na co najmniej jeden, ostatni semestr przewidziany planem studiów.
9.    W stosunku do studenta skreślonego z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, Dziekan Wydziału, po konsultacji z promotorem, podejmuje decyzję o kontynuowaniu rozpoczętego tematu pracy lub o przydzieleniu nowego.
10.    Praca powinna być sporządzona w 3 egzemplarzach drukowanych dwustronnie.
11.    Minimum dwa egzemplarze pracy należy oprawić w twardą okładkę. Zostaną one wraz z drukami oceny pracy magisterskiej dostarczone promotorowi oraz recenzentowi pracy.
12.    Wraz z pracą magisterską student składa oświadczenie dotyczące przestrzegania praw autorskich - oświadcza w nim, że praca została wykonana samodzielnie.
13.    Wszystkie prace magisterskie podlegają ocenie antyplagiatowej.
14.    Treść pracy magisterskiej powinna zostać złożona także w formie elektronicznej na krążku CD-R. lub DVD

Wynik studiów
§ 7

1.    Podstawą obliczenia wyniku studiów są:
 -    ocena średnia z toku studiów (średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń)
 -    ocena pracy magisterskiej,
 -    ocena z egzaminu dyplomowego.
2.    Po zakończeniu egzaminu Komisja ustala końcową ocenę z egzaminu dyplomowego (średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z części teoretycznej i praktycznej).
3.    Wynik studiów stanowi średnią ważoną obliczoną z następujących ocen:
 -    ocena średnia z toku studiów - waga 0,50,
 -    ocena pracy magisterskiej - waga 0,25,
 -    ocena z egzaminu dyplomowego - waga 0,25.
4.    Wynik studiów ustala się zgodnie z zasadą:
 -    5,00-4,50 bardzo dobry (5,0)
 -    4,49-4,21 dobry plus 4,5)
 -    4,20-3,71 dobry (4,0)
 -    3,70-3,21dostateczny plus 3,5)
 -    3,20-3,0 dostateczny (3,0)
 -    poniżej 3,0 niedostateczny (2,0).
5.    Dokumentację przebiegu egzaminu dyplomowego magisterskiego stanowi protokół z przeprowadzonego egzaminu dyplomowego (część sprawdzająca wiedzę i część sprawdzająca umiejętności), protokół z oceny pracy magisterskiej oraz indeks studenta, a także indywidualny protokół ustalenia wyniku studiów i zbiorczy protokół egzaminu dyplomowego.

Uwagi końcowe
§ 8

1.    Student, który złożył egzamin dyplomowy z oceną co najmniej dostateczną otrzymuje tytuł: magistra pielęgniarstwa.
2.    W razie nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych, Dziekan Wydziału wyznacza nowy termin egzaminu dyplomowego.
3.    Nieobecność na egzaminie dyplomowym musi być usprawiedliwiona drukiem urzędowym w terminie do 3 dni od daty egzaminu dyplomowego.
4.    W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie z nieusprawiedliwionych przyczyn, Dziekan Wydziału wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.
5.    Powtórny egzamin może odbyć się nie później niż do dnia 30 września br.
6.    W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieprzystąpienia do niego w drugim terminie, Dziekan Wydziału skreśla studenta z listy studentów lub na wniosek studenta wydaje decyzję o powtórzeniu ostatniego semestru (roku) studiów.

 

Załączniki: (dokumenty w formacie MS WORD)

- nr 1. Karta zgłoszenia tematu pracy magisterskiej. 
- nr 2. Ocena pracy magisterskiej (promotor). (pdf)
- nr 3. Recenzja pracy magisterskiej (recenzent). (pdf)
- nr 4. Ogólne wytyczne dotyczące techniki pisania pracy magisterskiej.
- nr 5. Oświadczenie dotyczące przestrzegania praw autorskich.
- nr 6. Protokół egzaminu teoretycznego.
- nr 7. Indywidualny protokół egzaminu dyplomowego.
- nr 8. Zbiorczy protokół egzaminu dyplomowego.
- nr 9. Decyzja o dopuszczeniu pracy dyplomowej do kontroli w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.
- nr 10. Regulamin realizacji i przebiegu egzaminu dyplomowego magisterskiego na kierunku Pielęgniarstwo.
- nr 11. Oświadczenie o zgodności wersji drukowanej i cyfrowej pracy magisterskiej z wersją przełożoną do antyplagiatu (składane w dziekanacie wraz z wersją wydrukowaną i cyfrową pracy, oświadczenia nie dołącza się do pracy).

 

 
Tematy prac

OBSZARY TEMATYCZNE

PROMOTORÓW PRAC MAGISTERSKICH 2018/2019

Po dokonaniu wyboru promotora i tematyki prac, proszę wypełnić kartę zgłoszenia tematu pracy magisterskiej i złożyć w wersji papierowej w dziekanacie.

 

prof. dr hab. n. med. Stanisław Pielka – lekarz, chirurg,

 •     chirurgia,
 •     traumatologia,
 •     epidemiologia,
 •     opieka długoterminowa (DPS),
 •     geriatria,
 •     rehabilitacja,
 •     anatomia,
 •     jakość życia pacjentów ze schorzeniami z zakresu chorób układu ruchu,
 •     inne po uzgodnieniu.

dr hab. n.med. Stanisław Szymaniec – lekarz, okulista

 •     immunologia,
 •     okulistyka
 •     jakość życia pacjentów ze schorzeniami  z zakresu chorób wewnętrznych,
 •     inne po uzgodnieniu.

dr hab. n. farm. Zbigniew Rykowski – farmaceuta

 •     używki – alkohol, nikotynizm, narkomania,
 •     zatrucia np. tlenkiem węgla,
 •     nadużywanie leków,
 •     dopalacze,
 •     inne po uzgodnieniu.

dr n. med. Ewa Barczykowska – pielęgniarka

 •     Determinanty zachowań zdrowotnych – praktyki zdrowotne, praktyki zabezpieczające, profilaktyczne badania lekarskie, unikanie zagrożeń środowiskowych, unikanie substancji szkodliwych z zastosowaniem narzędzi pomiaru: Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ), Listy Kryteriów Zdrowia (LKZ), Skala Kompetencji Osobistej (KompOs).
 •     Oczekiwania pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej z zastosowaniem Listy Oczekiwań Pacjenta – PRF (Patient Reguest Form).
 •     Negatywne konsekwencje złego stanu zdrowia z zastosowaniem Skali Akceptacji Choroby – AIS  (Acceptaccce of Illnes Scale).
 •     Przystosowanie się do choroby nowotworowej z zastosowaniem Skali przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej Mini-MAC (Mental Adjustment to Cancer).
 •     Badanie osób dorosłych, chorych skarżących się na ból z zastosowaniem Kwestionariusza Przekonań na temat Kontroli Bólu – BPCQ (The Beliefs about Pain Control Questionnaire).
 •     Wpływ poczucia koherencji na funkcjonowanie fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe człowieka. Poczucie koherencji a zmienne socjodemograficzne z zastosowaniem Kwestionariusza Orientacji życiowej A. Antonovskiego (SOC-29, Sence of Coherence Scale).

dr n. med. Renata Chrzan – lekarz, specjalizacja chirurgiczna

 •     dietetyka,
 •     prawo medyczne,
 •     medycyna estetyczna,
 •     ziołolecznictwo,
 •     etyka i bioetyka,
 •     inne po uzgodnieniu.

dr n. med. Jarosław Czeszejko-Sochacki - lekarz, pediatra, alergolog

 •     alergologia,
 •     pediatria,
 •     ocena stanu wiedzy rodziców,
 •     inne po uzgodnieniu.

dr n. med. Elżbieta Grajczyk - pielęgniarka,

 •     jakość życia pacjentów ze schorzeniami z zakresu chorób wewnętrznych, , neurologicznych, zakaźnych,
 •     ocena stanu wiedzy pacjentów i ich rodzin na temat schorzeń,
 •     epidemiologia chorób zakaźnych, bioterroryzm,
 •     zakażenia szpitalne, zachowania zdrowotne personelu medycznego,
 •     inne po uzgodnieniu.

dr n. med. Edyta Kędra – pielęgniarka

 •     Pielęgniarstwo środowiskowo – rodzinne.
 •     Zarządzanie w pielęgniarstwie.
 •     Jakość życia; jakość opieki.
 •     Zagrożenia zawodowe; styl życia; zagrożenia zdrowotne współczesnego świata.
 •     Inne zagadnienia po uzgodnieniu z zainteresowanym studentem.

dr n. med. Wiktor Piotrowski - lekarz, choroby wewnętrzne

 •     opieka długoterminowa,
 •     kardiologia,
 •     jakość życia pacjentów ze schorzeniami  z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologicznych,
 •     medycyna pracy,
 •     inne po uzgodnieniu.

dr n. med. Irena Smółka - pielęgniarka

 •     Zarządzanie w pielęgniarstwie.
 •     Zdrowie Publiczne.
 •     Anestezjologia i Intensywna Terapia.
 •     Psychoterapia.
 •     Standardy opieki nad pacjentem leczonym w Oddziale Intensywnej Terapii.
 •     Rola i zadania pielęgniarki w opiec nad pacjentem poddawanym znieczuleniu: ogólnemu, przewodowemu, miejscowemu.
 •     Rola pielęgniarki w stanach zagrożenia życia w czasie zabiegu operacyjnego.
 •     Zadania pielęgniarki w procesie rehabilitacji chorego.
 •     Procedury postępowania wobec dawców i biorców organów na oddziale Intensywnej Terapii
 •     Standardy opieki pielęgniarskiej w anestezjologii.
 •     Postawy i zadania pielęgniarskie w komunikacji z pacjentem i Jego rodziną w Oddziale Intensywnej Terapii.
 •     Żywienie enteralne i parenteralne pacjentów IOIM.
 •     Rola pielęgniarki w leczeniu nerkozastępczym pacjentów OIOM.
 •     Zadania pielęgniarki w psychoterapii podtrzymującej pacjentów znieczulonych.
 •     Wentylacja mechaniczna i rola pielęgniarki w opiece nad wentylowanym mechanicznie.
 •     Udział pielęgniarki  w farmakoterapii we wszystkich etapach i rodzajach znieczuleń  (dawki, stężenie, sposób rozcieńczania, drogi podawania, interakcje, działania uboczne).
 •     Skład zespołu terapeutycznego w OIOM i zadania ich członków oraz sposób współpracy.
 •     Rola i zadania pielęgniarki w procesie detoksykacji pacjenta w stanach ostrych zatruć.
 •     Znajomość procedur pielęgniarskich opieki nad w  sali wybudzeń.
 •     Poziom wiedzy pielęgniarskiej na temat zależności pomiędzy stanem zdrowiaa  fizjoterapią w OIOM.
 •     Specyfika znieczulenia w(aparatura, leki, sprzęt medyczny) i rola pielęgniarki w tego rodzaju znieczuleniu.
 •     Procedury postępowania w opiece nad chorym poparzonym.
 •     Sytuacja życiowa pacjentów po resuscytacji.
 •     Zależność pomiędzy samooceną pielęgniarki a jakością jej pracy i ocenie jej przełożonych.
 •     Zależność pomiędzy wizją rozwoju własnego pielęgniarki a  oceną jej jakości pracy w oczach jej przełożonych.

dr n. med. Lucyna Sochocka – pielęgniarka

 •     aspekty pielęgnacji dziecka zdrowego i chorego na każdym etapie jego rozwoju (wcześniak, noworodek donoszony, dziecko starsze....),
 •     aspekty pielęgnacji dziecka chorego na cukrzycę; ze schorzeniami układu oddechowego, pokarmowego, nerwowego, z wadą wrodzoną,
 •     żywienie, promocja żywienia, profilaktyka otyłości,
 •     aktywność fizyczna dzieci i młodzieży,
 •     zachowania zdrowotne i anty zdrowotne różnych populacji,
 •     zjawisko przemocy w rodzinie,
 •     karmienie piersią,
 •     szczepienia ochronne dzieci i dorosłych,
 •     psycho-społeczne aspekty opieki nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie, niepełnosprawnym,
 •     AIDS, Autyzm.

dr n. o zdr. Wiesław Zielonka – pielęgniarz

 •     pielęgniarstwo ratunkowe,
 •     pierwsza pomoc,
 •     ocena wiedzy pacjentów z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgicznych,
 •     ocena wiedzy różnych grup społecznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 •     dydaktyka medyczna,
 •     zarządzanie w służbie zdrowia, stany zagrożenia życia,
 •     inne po uzgodnieniu.

dr Ryszard Pękała – Rektor Uczelni, ekonomista

 •     Zarządzanie i funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej.
 •     Kształcenie zawodowe pielęgniarek.
 •     Etyka zawodowa pielęgniarek.
 •     Rola i znaczenie pielęgniarek w służbie zdrowia.
 •     Podstawy prawne i możliwości pracy pielęgniarek.
 •     Ryzyko i zagrożenia zawodowe w pracy pielęgniarek.
 •     Historia pielęgniarstwa.
 •     Działalność gospodarcza pielęgniarki.
 •     Formy zatrudnienia pielęgniarek.
 •     Kształcenie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek.
 •     Udział pielęgniarek w życiu i organizacjach społecznych.
 •     Polskie pielęgniarki w Unii Europejskiej -warunki i możliwości pracy.
 •     inne po uzgodnieniu.

ksiądz dr hab. Janusz Lewandowicz – prof. WSM w Legnicy

 •     Etyka,
 •     Rola i znaczenie religii w medycynie,
 •     Profilaktyka przeciw uzależnieniom młodzieży szkolnej.

 
Harmonogram pisania pracy

Harmonogram pisania pracy magisterskiej

na semestr 3 i 4 – rok akademicki 2017/2018

(termin rozpoczęcia przygotowania pracy dyplomowej- sem. 2 (luty 2016)

Kierunek: pielęgniarstwo- studia drugiego stopnia- magisterskie - nabór 2016

SEMESTR 3

wrzesień/październik 2017r.

kontynuacja prowadzonych badań oraz dopracowywanie części teoretycznej pracy.

do dnia 30.11.2017 r.

Oddanie promotorowi całości części teoretycznej pracy (jeżeli nie została ona oddana wcześniej).

do 15.12.2017 r.

Zakończenie prowadzonych badań i zebranie wszystkich potrzebnych do części badawczej danych (w zależności od rodzaju prac i obranej metody- ankietowych, analizy dokumentacji, wywiadów).

do 30.01.2018 r.

Analiza liczbowa i procentowa wyników badań własnych oraz ich opracowanie słowne, a w przypadku prac kazuistycznych opracowanie opisu przypadku.

SEMESTR 4

do 28.02.2018 r.

Opracowanie graficzne części badawczej, ustalenie wniosków.

do 15.03.2018 r.

Dyskusja, podsumowanie pracy i usystematyzowanie wykorzystanego w niej piśmiennictwa.

do 30.04.2018 r.

Przygotowanie i przedstawienie promotorowi całości pracy magisterskiej z uwzględnieniem jego wcześniejszych uwag, a także – w razie potrzeby- dokonanie ostatecznych poprawek od strony merytorycznej i metodologicznej oraz technicznych.

do 15.05.2018 r.

Oddanie całej pracy do kontroli systemu antyplagiatowego.

15.05.2018-31.05.2018 r.

Sprawdzanie prac w systemie antyplagiatowym.

01.06. do 17.06.2018 r.

Dokonanie ewentualnych korekt antyplagiatowych i złożenie prac w Dziekanacie Uczelni.

Do 20.06.2018 r. oddanie prac recenzentom

 
Antyplagiat

W wyższej Szkole Medycznej w Legnicy każda praca dyplomowa jest objęta kontrolą antyplagiatową

•    Każdy student zobowiązany jest dostarczyć pracę dyplomową, która uzyskała akceptację promotora (stosowne oświadczenie), do administratora JSA (informatyk Uczelni - sala 1) celem założenia badania antyplagiatowego.
•    Administrator powinien dostać pracę zapisaną na nośniku CD lub DVD w formacie: doc, docx, pdf, odt, rtf. Na kopercie papierowej i na płycie należy umieścić następujące dane:
  -    nazwisko i imię autora,
  -    nr albumu,
  -    wydział,
  -    kierunek,
  -    typ pracy,
  -    tytuł pracy dyplomowej,
  -    nazwisko i imię promotora,
  -    datę złożenia pracy na płycie.

Praca dyplomowa może składać się z kilku plików, w różnych formatach, każdy po maksymalnie 15 MB.

•    Po otrzymaniu płyty administrator zakłada badanie pracy w Jednolitym  Systemie Antyplagiatowym.
•    Promotor dostanie powiadomienie o raporcie, po ostatecznej akceptacji powinien wydrukować raport, podpisać go i przekazać studentowi.
•    STUDENT MA OBOWIĄZEK PRZEKAZAĆ PODPISANY RAPORT Z BADANIA DO DZIEKANATU WRAZ Z WYDRUKOWANĄ pracą DYPLOMOWĄ (3 egzemplarze drukowane dwustronnie – dwie w oprawie twardej, jedna w oprawie miękkiej), PRACĄ NAGRANĄ NA PŁYCIE (płyta i koperta opisana w sposób identyczny jak do badania antyplagiatowego i dołączona do ostaniej strony pracy w oprawie miękkiej), ORAZ OŚWIADCZENIEM O IDENTYCZNOŚCI WERSJI NAGRANEJ NA PŁYCIE, DRUKOWANEJ I PRZEKAZANEJ DO KONTROLI ANTYPLAGIATOWEJ.

 

Regulamin Antyplagiatowy w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy

§1

Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz sposób korzystania z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy.

§2

Procedura antyplagiatowa ma zastosowanie do wszystkich prac dyplomowych powstających w Uczelni, a pozytywny wynik tej kontroli jest warunkiem dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2018 r. poz. 1668) – zwana dalej Ustawą.

§3

 1.  JSA jest narzędziem wspomagającym promotorów podczas sprawdzania pracy dyplomowej, które bada ją pod kątem zapożyczeń, manipulacji na tekście i obecności w tekście obcych stylów. System nie wykazuje jednoznacznie, czy praca dyplomowa jest plagiatem, dostarcza natomiast informacji, które mają ułatwić promotorowi podjęcie decyzji o dopuszczeniu pracy do obrony.
  2.    Bazami porównawczymi w JSA są: Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dylomowych (ORPPD), polskojęzyczna wyszukiwarka NEKST, akty prawne, Wikipedia, baza Uczelni.

§4

a) Administratorem systemu JSA w Uczelni jest informatyk uczelni. Uprawnienia do przeglądu i wykorzystania funkcji systemu posiada Dziekan oraz Kanclerz.
b) Osobami uprawnionymi do kontroli pisemnych prac dyplomowych są w systemie wyłącznie promotorzy prac dyplomowych.
c) W celu otrzymania dostępu do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, dziekan wydziału przekazuje imienną listę promotorów (imię i nazwisko promotora, tytuł naukowy, adres e-mailowy) do administratora JSA.
d) O dopuszczeniu studenta do dalszej procedury dyplomowania na podstawie kontroli antyplagiatowej przedłożonej pracy dyplomowej decyduje promotor.

§5

Student składa w pracowni komputerowej Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy pracę dyplomową zapisaną na płycie CD lub DVD, w wersji zaakceptowanej przez promotora (składając stosowne oświadczenie), z opisem pliku i płyty w następujący sposób (na płycie i na papierowej kopercie, w którą zapakowana jest płyta):
  •    nazwisko i imię autora,
  •    nr albumu
  •    wydział
  •    kierunek
  •    typ pracy
  •    tytuł pracy dyplomowej
  •    nazwisko i imię promotora
  •    datę złożenia pracy na płycie.
Praca może być zapisana w następujących formatach: doc, docx, pdf, odt, rtf. Praca dyplomowa może składać się z kilku plików, w różnych formatach, każdy po maksymalnie 15 MB. Po złożeniu przez studenta płyty z pracą informatyk zakłada badanie, wypełniając metrykę badania. System pozwala na zarejestrowanie trzech prób w ramach jednego badania.
  a) po przeprowadzeniu badania JSA automatycznie udostępni promotorowi Raport, wysyłając na podany przez niego adres e-mailowy powiadomienie, że praca została przebadana.
Raport z badania pracy dyplomowej w JSA zawiera:
- metrykę badania, która zawiera wszystkie dane wprowadzane do badania oraz informacje o przeprowadzonych próbach, w tym numer próby;
- analizę tekstu, która służy do oceny, czy na tekście badanej pracy zostały wykonane ewentualne manipulacje. Obejmuje ona statystykę oraz wykres rozkładu długości wyrazów w tekście.
W statystyce wyszczególniona jest :
  •    liczba znaków specjalnych i znaków spoza alfabetu języka pracy dyplomowej oraz dla porównania liczba wszystkich znaków w pracy dyplomowej,
  •    liczba wyrazów nierozpoznawalnych oraz dla porównania liczba wszystkich wyrazów w badanej pracy dyplomowej,
  •    stylometria czyli porównanie stylu poszczególnych fragmentów pracy do ogólnego stylu badanej pracy dyplomowej.
Wykres obrazujący rozkład procentowy długości wyrazów w badanej pracy dyplomowej w odniesieniu do uśrednionego rozkładu długości wyrazów całej bazy ORPPD (kolor fioletowy). Wątpliwości powinny budzić wysokie wartości na skali na początku i na końcu wykresu.
- procentowy rozmiar podobieństwa (PRP), który wskazuje, jaki procent pracy został zapożyczony ze wszystkich baz referencyjnych. Referencyjne bazy porównawcze zawierają: nazwy bazy, wykryte podobieństwo-lista źródeł, listę pasaży podobieństw – list znalezionych fraz.
  b) JSA prezentuje wartości PRP w trzech kolorach: zielonym, pomarańczowym i czerwonym, które korespondują z ustawionym poziomem tolerancji każdego wskaźnika.
  •    Kolor zielony oznacza, że skala podobieństwa nie przekracza poziomu wskaźnika
  •   Kolor pomarańczowy oznacza, że poziom tolerancji został przekroczony – wartość PRP jest podwyższona i jest zalecane sprawdzenie danych szczegółowych wyników treści pracy.
  •    Kolor czerwony oznacza, że poziom tolerancji oraz ostrzegawczy poziom podwyższonej tolerancji zostały przekroczone, wartość PRP jest wysoka i niezbędne jest sprawdzenie danych szczegółowych wyniku w treści pracy
  c) Po dokonaniu analizy raportu promotor podejmuje decyzję o dopuszczeniu bądź odrzuceniu pracy, generuje raport końcowy, akceptuje go, drukuje i wypełnia.

§6

  a) Jeżeli w wyniku analizy raportu z wyniku badania praca uznana zostanie za samodzielną, promotor we wnioskach z Raportu odznacza właściwe pole  wyboru, które informuje, że praca nie wskazuje istotnych podobieństw i wnioskuje o dopuszczenie jej do obrony.
  b) Jeżeli opinia promotora wskazuje, że praca pomimo przekroczenia dopuszczalnej wartości współczynników, nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń, pracę uważa się za zakwalifikowaną do obrony.
 c) Wynik raportu JSA nie powinien decydować o popełnieniu plagiatu, ostateczna decyzja o przyjęciu pracy do obrony zależy od promotora po szczegółowej analizie wskaźników kontroli tekstu pracy systemem JSA.

§7

Po analizie wyników kontroli antyplagiatowej  pracy dyplomowej, promotor podejmuje decyzję o akceptacji, podpisując wypełniony przez siebie raport i przekazuje go studentowi. Student ma obowiązek dostarczyć go niezwłocznie po otrzymaniu do dziekanatu, celem dołączenia do akt studenta.
Jeżeli na podstawie analizy wyników kontroli antyplagiatowej i opinii promotora, promotor uzna, że praca przedstawiona przez studenta może nosić znamiona plagiatu, wnioskuje się o niedopuszczenie studenta do egzaminu  dyplomowego. Promotor obowiązany jest do złożenia wniosku do Rektora o wszczęcie postepowania dyscyplinarnego.
W przypadku negatywnej weryfikacji pracy dyplomowej w toku procedury antyplagiatowej, autor tej pracy zostanie poinformowany pisemnie o wyniku weryfikacji w terminie 7 dni przez promotora.

§8

Wobec autora pracy , w stosunku której zachodzi prawdopodobieństwo plagiatu, w terminie 14 dni od przekazania informacji, Rektor przeprowadza postepowanie wyjaśniające w trybie określonym w art. 287 ust. 2 pkt. 1-5 Ustawy.

§9

Merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem w Uczelni systemu antyplagiatowego sprawuje Rektor.

§10

Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie określa Ustawa oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

 
Wytyczne techniczne/Wzory do pobrania

Wytyczne dotyczące techniki pisania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy (nabór 2018 i późniejsze)

Ze względu na konieczność ujednolicenia kwestii metodycznych dotyczących pisania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku pielęgniarstwo oraz dbałość o poziom i jakość tychże prac w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy wprowadza się poniższe zalecenia.
Należy przy tym podkreślić, że część metodyczna jest równie istotna, co merytoryczna i również podlega ocenie promotora oraz recenzenta (patrz formularze – oceny i recenzji), a umiejętność poprawnego pisania pracy o charakterze naukowym, to także umiejętność jej prawidłowej konstrukcji od strony metodologicznej.

1. Rodzaje prac. Dopuszczalną formą pracy licencjackiej jest praca o charakterze:
  a)    kazuistycznym,
  b)    badawczym;
 w przypadku prac magisterskich: prace badawcze z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi statystycznych do weryfikacji przyjętych założeń badawczych.

2.    Struktura i układ pracy. Praca powinna posiadać odpowiednią strukturę, w tym w szczególności:
  a)   strona tytułowa – zgodnie z obowiązującymi w Uczelni wzorami stron tytułowych do prac dyplomowych na kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia, znajdującymi się na stronie internetowej Uczelni,
  b)   strona przytytułowa (str. 2) – zgodnie z obowiązującymi w Uczelni wzorami stronę przytytułową należy zostawić pustą,
  c)   ewentualne podziękowania lub dedykacje winny znaleźć się po stronie przytyłowej (na str. 3), a przed spisem treści, w prawym dolnym rogu. Stronę po podziękowaniach/dedykacji (str. 4) należy pozostawić pustą.
  d)   spis treści – ma odzwierciedlać faktyczny układ pozostałych części pracy; należy podać numery stron w spisie,
  e)   wstęp
  f)   wprowadzenie teoretyczne  w prezentowane zagadnienie – powinno stanowić około 1/3 całej pracy,
  g)   cel i założenia pracy,
  h)   w pracach o charakterze badawczym także: cel badań, materiał i metody, wyniki (przedstawione w formie opisowej oraz graficznej np. tabele czy wykresy) wnioski i dyskusja (powinna być rozbudowana i stanowić 1/3 rozdziału badawczego) – wielkość grupy badanej powinna być reprezentatywna dla danej populacji tzn. że jej wycinek jest możliwie zbliżony do charakterystyki tej populacji– ta część pracy powinna stanowić 2/3 całej pracy,
  i)    w pracach o charakterze kazuistycznym - cel badań, materiał i metody, opis przypadku oparty o proces pielęgnowania,
  j)    podsumowanie pracy,
  k)    streszczenie w języku polskim i angielskim (z zachowaniem struktury i układu pracy)
  l)   piśmiennictwo,
  m)   spisy tabel, rycin, wykresów, fotografii – każdy ze spisów powinien być sporządzony na osobnej stronie zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakresie sporządzania spisu (pkt 11 niniejszych wytycznych),
  n)   aneks – zamieszcza się w nim wzory narzędzi badawczych, skany innych dokumentów wykorzystanych na potrzeby sporządzenia pracy – umieszcza się je w formie kolejnych załączników.
Struktura i układ pracy muszą być przemyślane (a nie dowolne i przypadkowe), kolejność poszczególnych części powinna uwzględniać zachowanie odpowiedniej chronologii.

3. Język i styl pracy. W pracy o charakterze naukowym należy dbać o właściwy styl językowy. Nie można posługiwać się słownictwem potocznym, zdrobnieniami, ani eufemizmami, a właściwą, fachową nomenklaturą (mianownictwem, nazewnictwem). Pracy nie należy pisać w 1-osobie, ani też w formie rozkazującej (np. weź, zrób – są to zwroty często przepisywane z różnego rodzaju broszur czy ulotek przeznaczonych dla chorych oraz ich rodzin, natomiast praca naukowa nie jest i nie powinna być pisana w stylu poradnika dla pacjenta czy artykułów dostępnych w popularnej prasie. W pracy nie powinny znajdować się również błędy językowe (ortograficzne, interpunkcyjne czy stylistyczne).

4. Odsyłacze do literatury. Tekst pracy musi być bezwzględnie opatrzony odsyłaczami do literatury. Dopuszczalne są tu następujące systemy cytowań:
  a)   system oksfordzki (Oxford Referencing System) – polega na zapisywaniu w tekście pracy materiałów źródłowych w postaci przypisów dolnych (na dole każdej strony), a piśmiennictwo (jako rozdział pracy) jest sporządzone w układzie alfabetycznym (dopuszczalne jest dzielenie materiałów źródłowych na: pozycje zwarte, czasopisma, akty prawne, strony internetowe – wówczas każda z tych części jest ułożona alfabetycznie i ma swoją numerację),
  b)   system vancouverski (Vancouver System) – polega na zapisywaniu w tekście pracy materiałów źródłowych w postaci cyfr arabskich umieszczanych w nawiasach kwadratowych; przy powtórnym powołaniu się na tę samą publikację stosuje się ten sam numer; piśmiennictwo (jako rozdział pracy) jest sporządzone według kolejności powoływania się na nie w tekście pracy (nie w układzie alfabetycznym).

5. Ryciny i tabele. Wszelkie ryciny, zdjęcia, tabele itp. zamieszczone w pracy powinny być odpowiednio opisane, to jest:
  a)   ponumerowane – numeracja osobna dla rycin, tabel czy innych form ilustracji tekstu. Numeracja wykresów/rycin/fotografii/ilustracji powinna zawierać cyfry arabskie, natomiast numeracja tabel powinna zawierać cyfry rzymskie,
  b)   zatytułowane – tytuł ma być krótki,
  c)   opatrzone źródłem pochodzenia – w przypadku odnośników numerycznych można podać właściwy dla danej pozycji zamieszczonej na końcu pracy w spisie piśmiennictwa numer, w sytuacji gdy fotografia czy tabela wykonana jest przez autora pracy wpisać odpowiednią informację.
Opisy dotyczące tabel umieszczonych w pracy umieszcza się nad tabelą, natomiast wykresów/rycin/fotografii/ilustracji – pod nimi.

6. Format pracy. Praca powinna być napisana dwustronnie na papierze formatu A4.

7. Objętość pracy. Praca licencjacka powinna liczyć absolutnie nie mniej niż 30 stron maszynopisu, magisterska nie mniej niż 50.

8. Uwagi techniczne. Pełna strona powinna zawierać 30-33 wiersze, z sugerowanym rozmiarem czcionki 12-13 pkt. oraz odstępem między wierszami 1,5. Należy zadbać o estetykę pracy, pamiętać o wyjustowaniu tekstu oraz o fakcie, że do rozpoczęcia nowej myśli służą akapity, a nie przerwy w tekście.

9. Marginesy. Należy zachować normalizowane lustrzane marginesy. Dla stron nieparzystych: górny ok. 25mm, dolny ok. 15mm, prawy 25mm i lewy ok. 35-40mm (dojdzie oprawa). Analogicznie dla stron parzystych: górny ok. 25mm, dolny ok. 15mm, prawy ok. 35-40mm (oprawa) i lewy 25mm.

10. Piśmiennictwo. W spisie piśmiennictwa należy podawać tylko te pozycje, które zostały wykorzystane w tekście:
  a)   w pracach licencjackich powinno być to nie mniej niż 20 pozycji, w pracach magisterskich bezwzględnie nie mniej niż 40,
  b)   każda pozycja piśmiennictwa powinna być poprzedzona numerem oraz pisana od nowego wiersza z uwzględnieniem zasad przewidzianych dla przygotowania piśmiennictwa w poszczególnych dozwolonych stylach cytowań,
  c)   schemat zapisu dla artykułów z czasopism powinien obejmować następujące składowe we wskazanej kolejności: nazwiska autorów, inicjały imion autorów, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok wydania, numer wydania, strony,
np.: Szczepkowski M., Dobra stomia, Postęp Nauk Medycznych, 2006, 19: 240-248
  d)   zapis dla pozycji książkowych powinien obejmować następujące składowe we wskazanej kolejności: nazwiska autorów, inicjały imion autorów, tytuł książki, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, rok wydania,
np.: Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.): Procedury pielęgniarskie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
  e)   zapis dla rozdziału w książce powinien obejmować następujące składowe we wskazanej kolejności: nazwiska autorów rozdziału, inicjały imion autorów rozdziału, tytuł rozdziału, [w:] nazwiska autorów, inicjały imion autorów, tytuł książki, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, rok wydania, strony rozdziału
np.: Ślusarska B., Edukacja pacjenta a pielęgnowanie, [w:] Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red.): Podstawy pielęgniarstwa. T. II. Wybrane działania pielęgniarskie, Wyd. Czelej, Lublin 2004, s. 959-962
  f)   zapis artykułu on-line powinien obejmować następujące składowe we wskazanej kolejności: nazwiska autorów, inicjały imion autorów, tytuł artykułu, pełen zapis strony internetowej na której umieszczono artykuł, data dostępu/stan na dzień: (dz-m-r/r-m-dz)
np. Jarzynkowski P., Książek J., Bezpieczeństwo z elektrochirurgii, http://issuu.com/termedia/docs/pchia1404-issuu01?e=6268539/10396087, data dostępu: 11.12.2014
  g)   pamiętać należy, że w każdej pozycji podaje się nazwiska maksymalnie do 3 autorów, jeżeli jest ich więcej, to należy podać nazwisko i inicjały pierwszego autora i skrót i in. (w przypadku pozycji anglojęzycznych skrót et al.)
  h)   tytułów artykułów lub książek nie należy pisać w cudzysłowie.

11. Spisy tabel i rycin. W przypadku zamieszczania w pracy spisu tabel i rycin powinien on znajdować się na jej końcu (po piśmiennictwie – należy wówczas zamieścić numeracje, zamieszczenia ich tytułów, podania źródła pochodzenia oraz numerów stron, na których się one znajdują).

 

Wzór pierwszej strony pracy dla studentów kierunku Pielęgniarstwo - studia II stropnia - pobierz.

Oświadczenie o przestrzeganiu praw autorskich - pobierz.
Oświadczenie o zgodności wersji drukowanej i cyfrowej pracy magisterskiej z wersją przełożoną do antyplagiatu (składane w dziekanacie wraz z wersją wydrukowaną i cyfrową pracy, oświadczenia nie dołącza się do pracy) - pobierz.

Wytyczne dotyczące techniki pisania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) - pobierz.

 
Wybór promotorów 

Od dnia 27.04.2019 (sobota) od godziny 11:00 do 12.05.2019 (niedziela) do godziny 15:00 udostępniony zostanie w tym miejscu elektroniczny system wyboru Promotora. Linki z odnośnikiem do formularza znajduje na nazwisku danego Promotora. Formularz zapyta o adres e-mail, numer albumu, imię, nazwisko. Po uzupełnieniu danych, naciskamy niebieski kwadrat z napisem "Prześlij". Liczba miejsc do każdego Promotora jest ograniczona, dlatego też prosimy o przemyślany wybór. Każda kolejna próba zapisania się zostanie automatycznie usunięta, a na liście zostanie tylko ta z najwcześniejszą datą i godziną wpłyniecia na serwer. Prosimy o przemyślany wybór, gdzyż nie będzie możliwości dokonywania zmian. W przypadku wyczerpania się miejsc u danego Promotora formularz wyświetli komunikat: "Ten formularz wyboru Promotora przekroczył limit dopuszczalnych wyborów i nie akceptuje kolejnych odpowiedzi. Prosimy o wybór innego Promotora". W wszelkich spornych sytuacjach decydować będzie kolejność wpłyniecia zgłoszenia.

 

dr Ewa Barczykowska dr Edyta Kędra prof. Stanisław Pielka
dr Irena Smółka dr Renata Chrzan prof. Stanisław Szymaniec
dr Wiesław Zielonka dr Jarosław Czeszjako-Sochacki dr Ryszard Pękała
dr Elżbieta Grajczyk dr Wiktor Piotrowski  ksiądz dr hab. Janusz Lewandowicz
dr Lucyna Sochocka      prof. Zbigniew Rykowski