Praca magisterska

Informacje ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PRACY MAGISTERSKIEJ
ORAZ ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO
NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO
WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W LEGNICY

Podstawą prawną niniejszego regulaminu są w szczególności:

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, aby prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. Dz. U. Nr 164, poz. 1166

 

Założenia ogólne

§ 1.

 1. Studia na kierunku pielęgniarstwo II stopnia, kończą się egzaminem dyplomowym magisterskim.
 2. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów II stopnia oraz tytułu magistra pielęgniarstwa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów i zdanie egzaminu dyplomowego.
 3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  1. uzyskanie przez studenta zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów, w tym złożenie wszystkich egzaminów,
  2. otrzymanie od promotora i recenzenta co najmniej oceny dostatecznej z pracy dyplomowej magisterskiej.
 4. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od daty złożenia pracy magisterskiej.
 5. Egzamin dyplomowego składa się z przygotowania i obrony pracy magisterskiej
 6. Obie części egzaminu dyplomowego podlegają odrębnym i niezależnym kryteriom oceniania. Student musi uzyskać pozytywną ocenę z każdej części egzaminu dyplomowego by uzyskać pozytywny wynik końcowy.

Praca magisterska
§ 2.

 1. Praca magisterska powinna być oryginalnym opracowaniem studenta dokonanym pod kierunkiem promotora pracy.
 2. Jest częścią egzaminu dyplomowego, której napisanie i obrona stanowi warunek ukończenia studiów magisterskich.
 3. Pracę magisterską przygotowuje student pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, będącego pracownikiem Uczelni,posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, którego domena działania i kwalifikacje (specjalizacja) są zgodne z kierunkiem studiów II stopnia i z tematem pracy. Za zgodne z kierunkiem studiów należy uznać realizowane w Uczelni przedmioty kierunkowe.
 4. Dziekan Wydziału w uzasadnionych przypadkach może upoważnić do kierowania pracą magisterską nauczyciela spoza Uczelni, spełniającego kryteria określone w ust. 2.
 5. Najdalej na miesiąc przed zakończeniem drugiego semestru studiów student wypełnia Kartę realizacji pracy magisterskiej określającej temat pracy magisterskiej (załącznik nr 1).
 6. Tematy prac magisterskichopiniuje Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, a następnie przedstawia Dziekanowi Wydziału celem zatwierdzenia.
 7. Student ma prawo przygotowania pracy magisterskiej w języku obcym.

§ 3.

 1. Oceny pracy magisterskiej dokonuje promotor pracy oraz jeden recenzent (załączniki nr 2 i 3). Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia § 2 ust. 2 i 3.
 2. Przy ocenie pracy magisterskiej stosuje się sześciostopniową skalę ocen:
  1. bardzo dobry (5),
  2. ponad dobry (+4),
  3. dobry (4),
  4. dość dobry (+3),
  5. dostateczny (3),
  6. niedostateczny (2).
 3. Jeżeli jedna z ocen pracy magisterskiej jest niedostateczna decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan Wydziału, po zasięgnięciu opinii drugiego recenzenta.
 4. Student ma prawo zapoznać się z recenzjami.
 5. Student uzyskuje ocenę za pracę magisterską - średnią arytmetyczną oceny promotora i recenzenta.

§ 4.

 1. Student zobowiązany jest złożyć pracę magisterska nie później niż w dniu zakończenia ostatniego semestru studiów.
 2. Dziekan Wydziału, na wniosek promotora lub na zaopiniowany przez promotora wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy magisterskiej w razie:
  1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem
  2. niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta
 3. Termin złożenia pracy magisterskiej w przypadkach określonych w ust. 2 może być przesunięty nie więcej niż o trzy miesiące.
 4. W razie dłuższej nieobecności promotora pracy magisterskiej, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, Dziekan Wydziału zobowiązany jest wyznaczyć osobę, która przejmie obowiązek kierowania pracą.
 5. Zmiana promotora w okresie ostatnich sześciu tygodni przed terminem ukończenia studiów stanowi podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej o okres, o którym mowa w ust. 3.
 6. W wypadku złożenia pracy magisterskiej w terminie, o którym mowa w ust. 3 i 5 egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty jej złożenia.

§ 5.

 1. Jeżeli praca dyplomowa nie zostanie złożona w ustalonych terminach, Dziekan Wydziału może zezwolić studentowi na powtarzanie ostatniego semestru (roku) studiów lub skreśla studenta z listy studentów.
 2. Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej ma prawo wznowić studia. Wznowienie studiów następuje na co najmniej jeden, ostatni semestr przewidziany planem studiów.
 3. 3. W stosunku do studenta skreślonego z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, Dziekan Wydziału, po konsultacji z promotorem, podejmuje decyzję o kontynuowaniu rozpoczętego tematu pracy lub o przydzieleniu nowego.

§ 6.

 1. Temat pracy magisterskiej powinien odpowiadać wykształceniu kierunkowemu i przygotowaniu do wykonywania zawodu.
 2. Napisana praca magisterskiej ma wskazywać na:
  1. opanowanie wiedzy w zakresie pielęgniarstwa,
  2. opanowanie naukowych metod pracy,
  3. umiejętność formułowania wywodów, myśli, poglądów,
  4. opanowanie techniki pisania pracy naukowej (załącznik nr 4).
 3. Kryteria oceny pracy magisterskiej:
  1. zgodność treści pracy z tematem pracy,
  2. merytoryczna ocena pracy,
  3. ocena układu pracy, kolejności rozdziałów, podziału treści,
  4. charakterystyka doboru metod oraz wykorzystania źródeł,
  5. ocena formalnej strony pracy: poprawność językowa, technika pisania pracy, odsyłacze
  6. możliwość wykorzystania pracy w praktyce zawodowej.

§ 7.

 1. Praca powinna być sporządzona w 3 egzemplarzach.
 2. Minimum dwa egzemplarze pracy należy oprawić w twardą okładkę. Zostaną one wraz z drukami oceny pracy magisterskiej dostarczone promotorowi oraz recenzentowi pracy.
 3. Wraz z pracą magisterską student składa oświadczenie dotyczące przestrzegania praw autorskich - oświadcza w nim, że praca została wykonana samodzielnie (załącznik nr 5).
 4. Wszystkie złożone prace magisterskie podlegają ocenie antyplagiatowej.
 5. Uzyskanie pozytywnej oceny z systemu antyplagiatowego upoważnia studenta do złożenia wymaganych egzemplarzy pracy.
 6. W przypadku stwierdzenia popełnienia plagiatu pracy magisterskiej, Uczelnia niezwłocznie wszczyna procedurę zmierzającą do odebrania autorowi plagiatu nieuczciwie uzyskanego tytułu magistra.
 7. Treść pracy magisterskiej powinna zostać złożona także w formie elektronicznej na dyskietce lub krążku CD-R.

 

Egzamin teoretyczny
§ 8.

 1. Warunkiem przystąpienia do części teoretycznej egzaminu jest spełnienie wymagań określonych w §1ust.3.
 2. Egzamin teoretyczny odbywa się przed Komisją powołaną przez Dziekana Wydziału:
  1. w skład komisji wchodzi: przewodniczący, promotor pracy magisterskiej oraz recenzent,
  2. przewodniczącym Komisji jest Dziekan Wydziału lub osoba przez niego wyznaczona
 3. Część teoretyczna egzaminu ma na celu sprawdzenie opanowania wiedzy z bloku przedmiotów zawodowych oraz zagadnień objętych tematem pracy magisterskiej
 4. Część teoretyczna egzaminu polega na udzieleniu przez studenta odpowiedzi na trzy pytania egzaminacyjne, spośród których dwa obejmują wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych realizowanych w toku kształcenia oraz jedno dotyczy zagadnień związanych z tematem pracy dyplomowej.
 5. Zagadnienia stanowiące podstawę tworzenia pytań egzaminacyjnych są podawane do wiadomości studentów co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu.
 6. Po zakończeniu egzaminu komisja ustala końcową ocenę z egzaminu dyplomowego (średnia arytmetyczna ocen uzyskanych za odpowiedzi na pytania egzaminu teoretycznego).
 7. Przy ustalaniu ocen z egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen określoną w §3 ust.2.
 8. Dokumentację przebiegu egzaminu teoretycznego magisterskiego stanowi protokół z przeprowadzonego egzaminu teoretycznegomagisterskiegooraz indeks studenta, a także indywidualny protokół egzaminu dyplomowego magisterskiego i zbiorczy protokół egzaminu dyplomowego magisterskiego (załączniki nr 6,7,8).
 9. Komisja może wyróżnić pracę magisterską, gdy student otrzymał z niej ocenę bardzo dobrą, zarówno ze strony promotora, jak i recenzenta, a praca ta wyróżnia się zakresem lub wysokim poziomem pracy badawczej.

Wynik studiów
§ 9.

 1. Podstawą obliczenia wyniku studiów są:
  1. ocena średnia z toku studiów (średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń)
  2. ocena pracy magisterskiej,
  3. ocena z egzaminu teoretycznego.
 2. Wynik studiów stanowi średnią ważoną obliczoną z następujących ocen:
  1. ocena średnia z toku studiów - waga 0,50,
  2. ocena pracy magisterskiej - waga 0,25,
  3. ocena z egzaminu dyplomowego - waga 0,25.
 3. Wynik studiów ustala się zgodnie z zasadą:
  1. do 3,20 dostateczny (3)
  2. 3,21 - 3,70 dość dobry (+3)
  3. 3,71 - 4,20 dobry (4)
  4. 4,21- 4,49 ponad dobry (+4)
  5. 4,50 - 5,00 bardzo dobry (5).

Uwagi końcowe
§ 10.

 1. Student, który złożył egzamin dyplomowy z oceną co najmniej dostateczną otrzymuje tytuł: magistra pielęgniarstwa.
 2. W razie nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych, Dziekan Wydziału wyznacza nowy termin egzaminu dyplomowego.
 3. Nieobecność na egzaminie dyplomowym musi być usprawiedliwiona drukiem urzędowym w terminie do 3 dni od daty egzaminu dyplomowego.
 4. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie z nieusprawiedliwionych przyczyn, Dziekan Wydziału wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.
 5. Powtórny egzamin może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem miesiąca i nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty egzaminu pierwszego.
 6. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieprzystąpienia do niego w drugim terminie, Dziekan Wydziału skreśla studenta z list studentów lub na wniosek studenta wydaje decyzję o powtórzeniu ostatniego semestru (roku) studiów.

Załączniki: (dokumenty w formacie MS WORD)

- nr 1. Karta zgłoszenia tematu pracy magisterskiej. 
- nr 2. Ocena pracy magisterskiej (promotor).
- nr 3. Recenzja pracy magisterskiej (recenzent).
- nr 4. Ogólne wytyczne dotyczące techniki pisania pracy magisterskiej.
- nr 5. Oświadczenie dotyczące przestrzegania praw autorskich.
- nr 6. Protokół egzaminu teoretycznego.
- nr 7. Indywidualny protokół egzaminu dyplomowego.
- nr 8. Zbiorczy protokół egzaminu dyplomowego.

 

 

 
Tematy prac

OBSZARY TEMATYCZNE

PROMOTORÓW PRAC MAGISTERSKICH

Po dokonaniu wyboru promotora i tematyki prac, proszę wypełnić kartę zgłoszenia tematu pracy magisterskiej i złożyć w wersji papierowej w dziekanacie.

Prof. dr hab. Elżbieta Łuczak 

członek Zarządu Głównego "Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej ", absolwetka pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Słowa kluczowe:

 • edukacja,
 • zaburzenia psychiczne,
 • zagrożenia,
 • uzależnienia,
 • zaburzenia nastroju,
 • samobójstwa

Propozycje zagadnień mogących być podstawą prac magisterskich:

 1. Percepcja zdrowia i jego zagrożeń w różnych grupach wiekowych.
 2. Problem uzależnień we współczesnym świecie (jego przyczyny i konsekwencje).
 3. Miejsce i rola pielęgniarki środowiskowej w opiece medycznej

Prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Rykowski– słowa kluczowe:

 • używki – alkohol, nikotynizm, narkomania
 • zatrucia np. tlenkiem węgla
 • nadużywanie leków

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pielka – słowa kluczowe:

 • chirurgia
 • traumatologia
  • epidemiologia
  • opieka długoterminowa (DPS)
  • geriatria
  • rehabilitacja
  • anatomia

Dr n. med. Jarosław Czeszejko- Sochacki:

 • pediatria
 • alergologia

Dr Jerzy Mazurek

 • Uzależnienia od środków psychoaktywnych.
 • Psychoterapia w onkologii. geriatrii i psychiatrii
 • Reakcje na stres i  zaburzenia adaptacyjne.
 • Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

Dr Alina Jagiełłowicz 

pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezes Zarządu Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim 

 • Życie i zdrowie jako wartości uniwersalne
 • Przysięga Hipokratesa i jej modyfikacje
 • Eutanazja – dobra czy zła śmierć?
 • Holizm i wymiary definicji zdrowia WHO
 • Rola kreacji w procesie zdrowienia
 • Zdrowie psychiczne w koncepcji dezintegracji Kazimierza Dąbrowskiego
 • Deontologia Władysława Biegańskiego
 • Strefa wolności pracownika Służby Zdrowia
 • Syndrom „opornego pacjenta” prawidłowa relacja z opiekunem medycznym
 • Modele komunikacji interpersonalnej z pacjentem i jego rodziną
 • Rola dialogu i współpracy z pacjentem w procesie zdrowienia
 • Bariery lęku
 • Nadzieja warunkiem przetrwania cierpiących

Proponowane obszary problemowe:

Historyczno-filozoficzny

Antropologiczno-filozoficzny

Etyczny

Aksjologiczny

Arte – terapeutyczny

Waleologiczny

Z zakresu interpersonalnej komunikacji i dialogu

Z zakresu filozofii ochrony zdrowia

Inne – proponowane przez studentów, zgodnie z ich indywidualnymi zawodowymi preferencjami

Dr n. med. Elżbieta Grajczyk

Dr Andrzej Zbigniew Zychowicz

Dr n. med. Edyta Kędra

Dr n. med. Irena Smółka

Studenci mogą pisać u mnie z następujących obszarów:

I.      Zarządzanie w pielęgniarstwie.

II.      Zdrowie Publiczne.

III.      Psychologia w pielęgniarstwie.

IV.      Anestezjologia i Intensywna Terapia.

 

 1.  Standardy opieki nad pacjentem leczonym w Oddziale Intensywnej Terapii.
 2.  Rola i zadania pielęgniarki w opiec nad pacjentem poddawanym znieczuleniu: ogólnemu, przewodowemu, miejscowemu.
 3.  Rola pielęgniarkistanach zagrożenia życia w czasie zabiegu operacyjnego.
 4.  Zadania pielęgniarki w procesie rehabilitacji chorego.
 5.  Procedury postęwobec dawców i biorców organów na oddziale Intensywnej Terapii
 6.  Standardy opieki pielęgniarskiej w anestezjologii.
 7.  Postawy i zadania pielęgniarskie w komunikacji z pacjentem i Jego rodziną w Oddziale Intensywnej Terapii.
 8.  Żywienie enteralne i parenteralne pacjentów IOIM.
 9.  Rola pielęgniarki w leczeniu nerkozastępczym pacjentów OIOM.
 10.  Zadania pielęgniarki w psychoterapii podtrzymującej pacjentów znieczulonych.
 11.  Wentylacja mechaniczna i rola pielęgniarki w opiece nad wentylowanym mechanicznie.
 12.  wentylacji mechanicznej nieinwazyjnej oraz przygotowanie do niej i opieka nad pacjentem w  trakcie  tego rodzaju wentylacji.
 13.  Udział pielęw farmakoterapii we wszystkich etapach i rodzajach znieczuleń  (dawki, stężenie, sposób rozcieńczania, drogi podawania, interakcje, działania uboczne).
 14.  Skłzespołu terapeutycznego w OIOM i zadania ich członków oraz sposób współpracy.
 15.  Rola i zadania pielęgniarki w procesie detoksykacji pacjenta w stanach ostrych zatruć.
 16.  Znajomość procedur pielęgniarskich opieki nadw  sali wybudzeń.
 17.  Poziom wiedzy pielęgniarskiej na temat zależności pomiędzy stanem zdrowiaa  fizjoterapią w OIOM.
 18.  Specyfika znieczulenia w(aparatura, leki, sprzęt medyczny) i rola pielęgniarki w tego rodzaju znieczuleniu.
 19.  Procedury postępowania w opiece nad chorym poparzonym.
 20.  Sytuacja życiowa pacjentów po resuscytacji.
 21.  Zależność pomiędzy samooceną pielęgniarki a jakością jej pracyocenie jej przełożonych.
 22.  Zależność pomięwizją rozwoju własnego pielęgniarki a  oceną jej jakości pracy w oczach jej przełożonych.

Prof. dr hab. n.med. Stanisław Szymaniec

Dr n.med. Wiktor Piotrowski

Dr n. hum. w zakresie pedagogiki Celina Witkowska

Dr n. hum. w zakresie socjologii Jarosław Zagrobelny

Prof. dr hab. n. farm. Stanisław Ryng

Dr n. farm. Jan Meler

Dr n. ekon. Ryszard Pękała

Obszary zainteresowań:

 1. Zarządzanie i funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej
 2. Kształcenie zawodowe pielęgniarek
 3. Etyka zawodowa pielęgniarek
 4. Rola i znaczenie pielęgniarek w służbie zdrowia
 5. Organizacje i stowarzyszenia pielęgniarek
 6. Podstawy prawne i możliwości pracy pielęgniarek
 7. Ryzyko i zagrożenia zawodowe w pracy pielęgniarek
 8. Historia pielęgniarstwa

Dr n. ekon. w dyscyplinie nauk o zarządzaniu Franciszek Krawczyszyn

Informacja ogólna.

Zaleca się podejmowanie zagadnień z praktyki pielęgniarskiej, w których studentka będzie mogła zaprezentować zdobytą wiedzę teoretyczną uzupełnioną i wzbogaconą   własnymi doświadczeniami zawodowymi.

Konfrontacja analityczna własnych doświadczeń zawodowych z tymi, które są opublikowane w literaturze przedmiotu stanowi podstawowe narzędzie warsztatowe w pracy magisterskiej.

Obszary tematyczne prac magisterskich:

 1. Niedożywienie szpitalne pacjentów.
 2. Diagnozy pielęgniarskie jako procesy decyzyjne.
 3. Organizacja i funkcjonowanie gminnej, powiatowej i wojewódzkiej służby zdrowia.
 4. Organizacja i funkcjonowanie pionów pielęgniarskich w wybranych jednostkach służby zdrowia.
 5. Próby zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP w wybranym zakresie praktyki pielęgniarskiej.

 
Harmonogram pisania pracy

Harmonogram pisania pracy magisterskiej

na semestr 3 i 4 – rok akademicki 2017/2018

(termin rozpoczęcia przygotowania pracy dyplomowej- sem. 2 (luty 2016)

Kierunek: pielęgniarstwo- studia drugiego stopnia- magisterskie - nabór 2016

SEMESTR 3

wrzesień/październik 2017r.

kontynuacja prowadzonych badań oraz dopracowywanie części teoretycznej pracy.

do dnia 30.11.2017 r.

Oddanie promotorowi całości części teoretycznej pracy (jeżeli nie została ona oddana wcześniej).

do 15.12.2017 r.

Zakończenie prowadzonych badań i zebranie wszystkich potrzebnych do części badawczej danych (w zależności od rodzaju prac i obranej metody- ankietowych, analizy dokumentacji, wywiadów).

do 30.01.2018 r.

Analiza liczbowa i procentowa wyników badań własnych oraz ich opracowanie słowne, a w przypadku prac kazuistycznych opracowanie opisu przypadku.

SEMESTR 4

do 28.02.2018 r.

Opracowanie graficzne części badawczej, ustalenie wniosków.

do 15.03.2018 r.

Dyskusja, podsumowanie pracy i usystematyzowanie wykorzystanego w niej piśmiennictwa.

do 30.04.2018 r.

Przygotowanie i przedstawienie promotorowi całości pracy magisterskiej z uwzględnieniem jego wcześniejszych uwag, a także – w razie potrzeby- dokonanie ostatecznych poprawek od strony merytorycznej i metodologicznej oraz technicznych.

do 15.05.2018 r.

Oddanie całej pracy do kontroli systemu antyplagiatowego.

15.05.2018-31.05.2018 r.

Sprawdzanie prac w systemie antyplagiatowym.

01.06. do 17.06.2018 r.

Dokonanie ewentualnych korekt antyplagiatowych i złożenie prac w Dziekanacie Uczelni.

Do 20.06.2016 r. oddanie prac recenzentom

 

 
Antyplagiat

W Wyższej Szkole Medycznej obowiązuje kontrola antyplagiatowa prac magisterskich.

Procedura kontroli antyplagiatowej obowiązująca w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy - pobierz


Każdy student studiów magisterskich zobowiązany jest do przesłania pracy końcowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W wiadomości proszę podać imię, nazwisko i numer albumu - maile anonimowe nie będą sprawdzane. Przesłana praca ma być w formie ostatecznej - zaakceptowanej przez promotora. Pracę proszę przesłać w pliku programu Word lub OpenOffice. Proszę NIE przesyłać prac w formacie PDF.
W przypadku dużej objętości (ponad 20MB) sugerujemy dokonać kompresji zdjęć zawartych w pracy.
W wyjątkowych sytuacjach można przynieść pracę osobiście do pracowni informatycznej (parter sala 1).
Terminy przesłania podane są w zakładce Harmonogram pisania prac.

W załączniku przedstawiamy wykaz najczęściej popełnianych błędów technicznych i plagiatowych podczas pisania prac dyplomowych. Unikanie ich w pracy przyspieszy jej akceptację w systemie kontroli antyplagiatowej. Pobierz.

 
Wzory do pobrania

Wzór pierwszej strony pracy dla studentów kierunku Pielęgniarstwo - studia II stropnia - pobierz.

Oświadczenie o przestrzeganiu praw autorskich - pobierz.

 
Wybór promotorów 

Od dnia 28.03.2018 (środa) od godziny 15:00 do 06.04.2018 (piątek) do godziny 15:00 udostępniony został elektroniczny system wyboru Promotora. Link z odnośnikiem do wyżej wymienionego formularza jest zamieszczony TUTAJ. Formularz zapyta o adres e-mail, numer indeksu, imię, nazwisko oraz trzeba będzie zaznaczyć wybranego Promotora. Po uzupełnieniu danych, naciskamy niebieski kwadrat z napisem "Prześlij". Liczba miejsc do każdego Promotora jest ograniczona, dlatego też prosimy o przemyślany wybór, gdyż nie będzie możliwości dokonywania zmian. W przypadku braku danego Promotora na liście, oznacza to, że liczba wolnych miejsc została wyczerpana i nie jest On już aktywny na liście wyboru. Prosimy wtedy o wybór innego Promotora. W wszelkich spornych sytuacjach decydować będzie kolejność wpłyniecia zgłoszenia.