Uczelnia prowadzi projekt w ramach:
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet II:
"ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I POTENCJAŁU
ADAPTACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ POPRAWA
STANU ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH"

DZIAŁANIE 2.3
Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

PODDZIAŁANIE 2.3.2
"Doskonalenie zawodowe kadr medycznych -projekty systemowe"

W ramach projektu uczelnia kształci 130 pielęgniarek na studiach pomostowych w toku A
Planowany okres studiów: październik 2008 - luty 2010 (3 semestry)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy realizuje w okresie styczeń 2009-grudzień 2010 działania wynikające z projektu pt. „Poszerzanie, doskonalenie oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy”, w ramach Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”,

Działanie 4.1
„Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”,
Poddziałanie 4.1.1
„Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

 

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 roku. Projekt ten finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest poszerzanie, doskonalenie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy, w zakresie nauk medycznych w ramach studiów wyższych (pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne) oraz szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i ratowników medycznych.

Projekt skierowany jest do studentów i słuchaczy Uczelni, kadry akademickiej oraz zarządzającej.

Do podstawowych działań zaplanowanych w ramach realizacji projektu należą:

  • stworzenie nowej oferty edukacyjnej w zakresie specjalizacji i kursów dla pielęgniarek i ratowników medycznych
  • współpraca Uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (w tym zakup sprzętu ratownictwa medycznego).
  • implementacja treści materiałów dydaktycznych do modelu stosowanego w kształceniu na odległość.
  • organizacja specjalistycznych szkoleń w zakresie nowych metod kształcenia dla akademickiej kadry dydaktycznej.

 

Data Działanie
2 styczeń 2009 Rozpoczęcie projektu
1 - 27 luty 2009 Przeprowadzenie ankiety - "Analiza potrzeb pielęgniarek w zakresie szkoleń specjalizacyjnych"
14 luty - 12 marzec 2009 Przeprowadzenie ankiety - "Analiza potrzeb pielęgniarek w zakresie kursów specjalistycznych"
14 luty - 12 marzec 2009 Przeprowadzenie ankiety - "Analiza potrzeb ratowników medycznych w zakresie kursów specjalistycznych"
15 marzec - 22 marzec 2009 Odbycie praktyk zawodowych przez ratowników medycznych w schronisku "Na Śnieżniku"
2 kwiecień- 20 maj 2009 Przeprowadzenie ankiety oceniającej jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo
2 kwiecień- 20 maj 2009 Przeprowadzenie ankiety oceniającej jakość kształcenia na kierunku ratownictwo
maj-czerwiec 2009 Zakup sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego w ramach projektu
czerwiec 2009 Zakup sprzętu medycznego dla ratowników medycznych w ramach projektu
listopad 2009 Uruchomienie platformy e-learningowej uczelni
28 luty - 3 marca 2010 Zimowy obóz sprawnościowy dla ratowników medycznych
24.04-23.05.2010 Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
14-18 marzec 2010 Zimowy obóz sprawnościowy dla ratowników medycznych
11-13 Czerwiec 2010 Udział w konferencji kadry zarządzającej uczelni
16-27 sierpień 2010 Letni obóz sprawnościowy dla ratowników medycznych
wrzesień 2010 Zakup książek dla kadry zarządzającej uczelni
11-26 wrzesień 2010 Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
październik 2010 Organizacja i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy dla nauczycieli w Legnicy, Wrocławiu i Świdnicy
02.10.2010 - 31-12-2010 Organizacja i przeprowadzenie Kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
   

 

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

prowadziła studia licencjackie pomostowe, finansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa dla dolnośląskich pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami:

- liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później ( tok A, 4 semestry), dla 480 słuchaczy

- dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych ( tok D, 4 semestry) dla 48 słuchaczy

Okres studiów : 1 czerwiec 2006- 30 czerwiec 2008

Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w piątki, soboty, niedziele

Projekt realizowany w ramach
ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO
Priorytet 2
WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH
Działanie 2.1
"ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI POWIĄZANY Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W REGIONIE"AKTUALNOŚCI PROJEKTU „Studia pomostowe dla dolnośląskich pielęgniarek”

23-06-2006
Rozpoczęcie pierwszych zajęć dydaktycznych.

03-07-2006
Podpisanie umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy zatwierdzającej finansowanie projektu „Studia pomostowe dla dolnośląskich pielęgniarek”.

29-07-2006
Uroczysta inauguracja roku akademickiego dla studentów projektu w Akademii Rycerskiej w Legnicy.

31-08-2006
Ukończenie kompleksowego wyposażenia sal wykładowych w sprzęt multimedialny (laptopy, nagłośnienie, projektory multimedialne i ekrany).

19-09-2006
Zakupiono książki i uruchomiono czytelnię dla uczestników projektu.

31-09-2006
Ukończenie zakupu książek do czytelni.

Październik 2006
Ukończenie kompleksowego wyposażenia dwóch sal medycznych do zajęć praktycznych dla pielęgniarek

Listopad 2006
Sesja egzaminacyjna dla uczestników projektu - I semestr

Grudzień 2006
Rozpoczęcie II semestru studiów

Czerwiec 2007
Sesja egzaminacyjna dla uczestników projektu - II semestr

Czerwiec - Sierpień 2007
Odbywanie praktyk zawodowych przez studentów w szpitalach.

1 wrzesień 2007
Rozpoczęcie III semestru studiów

listopad 2007
Wydanie studentom książek na własność niezbędnych do napisania pracy licencjackiej

grudzień 2007
Zakończenie III semestru studiów

styczeń 2008
Rozpoczęcie IV semestru studiów

marzec 2008
Ukończenie IV semestru studiów

maj 2008
Obrona prac licencjackich przez uczestników projektu

czerwiec 2008
Wydanie 6 publikacji zawierających fragmenty najlepszych prac licencjackich uczestników projektu

20 czerwca 2008
Uroczyste zakończenie projektu ( wręczenie studentom dyplomów ukończenia studiów)

30 czerwca 2008
Zakończenie projektu