FEDDS kolor poziom

 

Nazwa projektu:

 Zrównoważony rozwój kompetencji uczniów Technikum Ortopedycznego i Technikum Weterynaryjnego w Świdnicy

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2023-06-15

Data zakończenia realizacji projektu: 2026-06-30

Wartość projektu: 2 141 348,48 zł

Działanie: FEDS.08.01

Instytucja Organizująca Nabór: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Numer naboru: FEDS.08.01-IZ.00-007/23

Zakres interwencji: Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)

 

 

  Zadania w projekcie
Zadanie 1 Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pracownię dydaktyczną anatomiczno - fizjologiczną
Zadanie 2 Utworzenie, wyposażenie i utrzymanie "zielonej pracowni"
Zadanie 3 Poprawa bazy dydaktycznej Technikum Ortopedycznego poprzez doposażenie w pomoce niezbędne do potrzeb nowoczesnego nauczania
Zadanie 4 Poprawa bazy dydaktycznej Technikum Weterynaryjnego poprzez doposażenie w pomoce niezbędne do potrzeb nowoczesnego nauczania
Zadanie 5 Wyposażenie i doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne IT niezbędne do realizacji programów nauczania oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo - usługowej
Zadanie 6 Dodatkowe szkolenia i kursy dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
Zadanie 7 Dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów Technikum Ortopedycznego w Świdnicy wzmacniające praktyczne kompetencje zawodowe
Zadanie 8 Dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów Technikum Weterynaryjnego w Świdnicy wzmacniające praktyczne kompetencje zawodowe
Zadanie 9 Zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji ekologicznej
Zadanie 10 Staże uczniowskie
Zadanie 11 Wyjazdy zawodoznawcze
Zadanie 12 Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Zadanie 13 Dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do podjęcia nauki na poziomie wyższym
Zadanie 14 Dodatkowe zajęcia integracyjne dla uczniów
Zadanie 15 Studia podyplomowe z komunikacji empatycznej w oparciu o metodologię Marshalla B. Rosenberga - Nonviolent Communication (NVC)
Zadanie 16 Studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii dla nauczycieli obu szkół
Zadanie 17 Studia podyplomowe - pedagogika specjalna dla nauczycieli obu szkół
Zadanie 18 Studia podyplomowe z zoopsychologii dla nauczycieli Technikum Weterynaryjnego
Zadanie 19 Kurs z zakresu zoodietetyki dla nauczycieli Technikum Weterynaryjnego
Zadanie 20 Szkolenia z zakresu rozwijania podczas zajęć dydaktycznych kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, pobudzanie innowacyjności, kreatywności
Zadanie 21 Szkolenia z zakresu nauczania przedmiotowego w oparciu o eksperyment
Zadanie 22 Szkolenia z zakresu wykorzystania w nauczaniu e-podręczników i e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych
Zadanie 23 Szkolenia w zakresie pracy z uczestnikami projektu o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Zadanie 24 Szkolenie z doboru wkładek ortopedycznych, protetyki i ortotyki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Technikum Ortopedycznego

 

Aktualności

Uczelnia prowadzi projekt w ramach:
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet II:
"ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I POTENCJAŁU
ADAPTACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ POPRAWA
STANU ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH"

DZIAŁANIE 2.3
Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

PODDZIAŁANIE 2.3.2
"Doskonalenie zawodowe kadr medycznych -projekty systemowe"

W ramach projektu uczelnia kształci 130 pielęgniarek na studiach pomostowych w toku A
Planowany okres studiów: październik 2008 - luty 2010 (3 semestry)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
   

 

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

prowadziła studia licencjackie pomostowe, finansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa dla dolnośląskich pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami:

- liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później ( tok A, 4 semestry), dla 480 słuchaczy

- dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych ( tok D, 4 semestry) dla 48 słuchaczy

Okres studiów : 1 czerwiec 2006- 30 czerwiec 2008

Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w piątki, soboty, niedziele

Projekt realizowany w ramach
ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO
Priorytet 2
WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH
Działanie 2.1
"ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI POWIĄZANY Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W REGIONIE"AKTUALNOŚCI PROJEKTU „Studia pomostowe dla dolnośląskich pielęgniarek”

23-06-2006
Rozpoczęcie pierwszych zajęć dydaktycznych.

03-07-2006
Podpisanie umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy zatwierdzającej finansowanie projektu „Studia pomostowe dla dolnośląskich pielęgniarek”.

29-07-2006
Uroczysta inauguracja roku akademickiego dla studentów projektu w Akademii Rycerskiej w Legnicy.

31-08-2006
Ukończenie kompleksowego wyposażenia sal wykładowych w sprzęt multimedialny (laptopy, nagłośnienie, projektory multimedialne i ekrany).

19-09-2006
Zakupiono książki i uruchomiono czytelnię dla uczestników projektu.

31-09-2006
Ukończenie zakupu książek do czytelni.

Październik 2006
Ukończenie kompleksowego wyposażenia dwóch sal medycznych do zajęć praktycznych dla pielęgniarek

Listopad 2006
Sesja egzaminacyjna dla uczestników projektu - I semestr

Grudzień 2006
Rozpoczęcie II semestru studiów

Czerwiec 2007
Sesja egzaminacyjna dla uczestników projektu - II semestr

Czerwiec - Sierpień 2007
Odbywanie praktyk zawodowych przez studentów w szpitalach.

1 wrzesień 2007
Rozpoczęcie III semestru studiów

listopad 2007
Wydanie studentom książek na własność niezbędnych do napisania pracy licencjackiej

grudzień 2007
Zakończenie III semestru studiów

styczeń 2008
Rozpoczęcie IV semestru studiów

marzec 2008
Ukończenie IV semestru studiów

maj 2008
Obrona prac licencjackich przez uczestników projektu

czerwiec 2008
Wydanie 6 publikacji zawierających fragmenty najlepszych prac licencjackich uczestników projektu

20 czerwca 2008
Uroczyste zakończenie projektu ( wręczenie studentom dyplomów ukończenia studiów)

30 czerwca 2008
Zakończenie projektu

 

 

Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy realizuje w okresie styczeń 2009-grudzień 2010 działania wynikające z projektu pt. „Poszerzanie, doskonalenie oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy”, w ramach Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”,

Działanie 4.1
„Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”,
Poddziałanie 4.1.1
„Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

 

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 roku. Projekt ten finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest poszerzanie, doskonalenie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy, w zakresie nauk medycznych w ramach studiów wyższych (pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne) oraz szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i ratowników medycznych.

Projekt skierowany jest do studentów i słuchaczy Uczelni, kadry akademickiej oraz zarządzającej.

Do podstawowych działań zaplanowanych w ramach realizacji projektu należą:

  • stworzenie nowej oferty edukacyjnej w zakresie specjalizacji i kursów dla pielęgniarek i ratowników medycznych
  • współpraca Uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (w tym zakup sprzętu ratownictwa medycznego).
  • implementacja treści materiałów dydaktycznych do modelu stosowanego w kształceniu na odległość.
  • organizacja specjalistycznych szkoleń w zakresie nowych metod kształcenia dla akademickiej kadry dydaktycznej.

 

Data Działanie
2 styczeń 2009 Rozpoczęcie projektu
1 - 27 luty 2009 Przeprowadzenie ankiety - "Analiza potrzeb pielęgniarek w zakresie szkoleń specjalizacyjnych"
14 luty - 12 marzec 2009 Przeprowadzenie ankiety - "Analiza potrzeb pielęgniarek w zakresie kursów specjalistycznych"
14 luty - 12 marzec 2009 Przeprowadzenie ankiety - "Analiza potrzeb ratowników medycznych w zakresie kursów specjalistycznych"
15 marzec - 22 marzec 2009 Odbycie praktyk zawodowych przez ratowników medycznych w schronisku "Na Śnieżniku"
2 kwiecień- 20 maj 2009 Przeprowadzenie ankiety oceniającej jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo
2 kwiecień- 20 maj 2009 Przeprowadzenie ankiety oceniającej jakość kształcenia na kierunku ratownictwo
maj-czerwiec 2009 Zakup sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego w ramach projektu
czerwiec 2009 Zakup sprzętu medycznego dla ratowników medycznych w ramach projektu
listopad 2009 Uruchomienie platformy e-learningowej uczelni
28 luty - 3 marca 2010 Zimowy obóz sprawnościowy dla ratowników medycznych
24.04-23.05.2010 Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
14-18 marzec 2010 Zimowy obóz sprawnościowy dla ratowników medycznych
11-13 Czerwiec 2010 Udział w konferencji kadry zarządzającej uczelni
16-27 sierpień 2010 Letni obóz sprawnościowy dla ratowników medycznych
wrzesień 2010 Zakup książek dla kadry zarządzającej uczelni
11-26 wrzesień 2010 Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
październik 2010 Organizacja i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy dla nauczycieli w Legnicy, Wrocławiu i Świdnicy
02.10.2010 - 31-12-2010 Organizacja i przeprowadzenie Kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek