Komitet naukowy

Komitet naukowy:

  • prof. dr hab. n. med. Stanislaw Pielka
  • dr hab. Zbigniew Rykowski, prof. WSM
  • prof. dr hab. n. med. Stanisław Szymaniec
  • doc. dr n. ekon. Ryszard Pękała
  • dr n. med. Ewa Barczykowska
  • dr n. med. Elżbieta Grajczyk
  • dr n. hum. Celina Witkowska
  • dr n. o zdr. Wiesław Zielonka
  • mgr inż. Anna Zalewska

 

 
Kolegium redakcyjne

Redaktor naukowy:
dr n. med. Ewa Barczykowska, prof. WSM
Redakcja językowa:
mgr Krystyna Pękała
Przygotowanie techniczne do druku:
mgr inż. Jacek Procelewski

 
Dla autorów

Regulamin publikowania prac

ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINAE LEGNICENSIS zamieszcza recenzowane oryginalne prace badawcze oraz artykuły poglądowe z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Redakcja przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej, a także w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education, wydanych przez New York Academy of Sciences Ad Hoc Committee on Animal Research. Wszystkie prace doświadczalne odnoszące się do ludzi lub zwierząt muszą być przygotowane zgodnie z zasadami etyki i zawierać oświadczenie, że protokół badawczy jest zgodny z Konwencją Helsińską i akceptowany przez odpowiednią komisję bioetyczną z macierzystej instytucji.

Przygotowanie edycyjne maszynopisu

Strona tytułowa. Na stronie tytułowej należy podać: tytuł pracy (polski i angielski), nazwiska i imiona autorów, afiliację i dokładny adres każdego z autorów oraz nazwisko, imię, telefon, faks, adres e-mail autora odpowiedzialnego za korespondencję. Zaleca się ponadto podanie tzw. krótkiego tytułu składającego się z około 45 znaków.

Streszczenie. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim. Streszczenie prac oryginalnych musi składać się z następujących wyodrębnionych części: Wprowadzenie, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja/Omówienie, Wnioski, Piśmiennictwo. Sekcja Materiał i metody musi szczegółowo wyjaśniać wszystkie zastosowane metody badawcze. Należy podać nazwy metod statystycznych i oprogramowania zastosowanych do opracowania wyników. Streszczenie w języku angielskim nie powinno przekraczać 400 słów, a w języku polskim 300. Wszystkie skróty zastosowane w streszczeniu muszą być wyjaśnione w artykule. Streszczenia prac poglądowych powinny zawierać od 150 do 250 słów. Po streszczeniu należy umieścić nie więcej niż 5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim, rekomendowanych przez Index Medical Subject Headings MeSH (http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html).

Maszynopis. Prace poglądowe nie powinny zawierać więcej niż 6000 słów, oryginalne 5000. Praca oryginalna powinna składać się z następujących części: Wprowadzenie, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja/Omówienie, Wnioski, Piśmiennictwo. Artykuły należy pisać na papierze formatu A4 (21 × 30 cm lub 22 × 28 cm) z zachowaniem podwójnej interlinii (dotyczy to również wykazu literatury, podpisów do rycin i tabel). Każdą część pracy należy pisać na oddzielnej stronie. Tekst powinien być napisany 12-punktową czcionką Times New Roman lub Arial. Odniesienia do literatury, rycin i tabel należy umieszczać zgodnie z kolejnością cytowania w tekście. W tekście nie można stosować żadnych wyróżnień. Wskazane jest, aby podawać międzynarodowe nazwy leków. Wyniki badań biochemicznych i innych powinny być podane w jednostkach zgodnych z układem SI. Należy ujawnić wszelką pomoc finansową i materialną.

Piśmiennictwo. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za poprawność cytowanej literatury. Cytowanie prac należy ograniczyć tylko do pozycji najnowszych
i łączących się bezpośrednio z przedstawionym tekstem. Liczba pozycji cytowanego piśmiennictwa w artykułach poglądowych nie może przekraczać 40, w pracach oryginalnych 30 pozycji. Wykaz i numeracja piśmiennictwa powinny być zgodne z kolejnością cytowania w tekście, tabelach i rycinach.
Przykłady cytowanego piśmiennictwa:
A.    schemat zapisu dla artykułów z czasopism powinien obejmować następujące składowe we wskazanej kolejności: nazwiska autorów, inicjały imion autorów, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok wydania, numer wydania, strony,
np.: Szczepkowski M., Dobra stomia, Postęp Nauk Medycznych, 2006, 19: 240-248
B.    zapis dla pozycji książkowych powinien obejmować następujące składowe we wskazanej kolejności: nazwiska autorów, inicjały imion autorów, tytuł książki, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, rok wydania,
np.: Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.): Procedury pielęgniarskie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
C.    zapis dla rozdziału w książce powinien obejmować następujące składowe we wskazanej kolejności: nazwiska autorów rozdziału, inicjały imion autorów rozdziału , tytuł rozdziału, [w:] nazwiska autorów, inicjały imion autorów, tytuł książki, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, rok wydania, strony rozdziału
np.: Ślusarska B., Edukacja pacjenta a pielęgnowanie, [w:] Ślusarska B.,
Zarzycka D., Zahradniczek K. (red.): Podstawy pielęgniarstwa. T. II. Wybrane działania pielęgniarskie, Wyd. Czelej, Lublin 2004, s. 959-962
D.    zapis artykułu on-line powinien obejmować następujące składowe we wskazanej kolejności: nazwiska autorów, inicjały imion autorów, tytuł artykułu, pełen zapis strony internetowej na której umieszczono artykuł, data dostępu/stan na dzień: (dz-m-r/r-m-dz)
np. Jarzynkowski P., Książek J., Bezpieczeństwo z elektrochirurgii, http://issuu.com/termedia/docs/pchia1404-issuu01?e=6268539/10396087, data dostępu: 11.12.2017
Pamiętać należy, że w każdej pozycji podaje się nazwiska maksymalnie do trzech autorów, jeżeli jest ich więcej, to należy podać nazwisko i inicjały pierwszego autora i skrót i in. (w przypadku pozycji anglojęzycznych skrót et al.)

Ryciny i tabele: Profesjonalnie przygotowane wykresy, rysunki i fotografie w trzech egzemplarzach należy numerować jako ryciny i dołączyć do pracy oddzielnie, poza tekstem, w wersji elektronicznej oraz wydrukowane na papierze. Wszystkie oznaczenia i symbole na rycinach muszą być czytelne. Podpisy do rycin w języku polskim i angielskim należy dołączyć oddzielnie. Ryciny należy ponumerować cyframi arabskimi w kolejności, w jakiej ukazują się w tekście. Tabele należy zamieścić na oddzielnych stronach i numerować cyframi rzymskimi zgodnie z cytowaniem w tekście. Podpisy do tabel muszą być napisane w języku polskim i angielskim. Wszystkie skróty powinny być wyjaśnione w przypisie.

Nadsyłanie maszynopisów

Oryginał i dwie kopie maszynopisu zawierające wszystkie ilustracje i tabele powinny być nadsyłane pod poniższy adres:  Redakcja ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINAE LEGNICENSIS ul. Powstańców Śląskich 3 59-220 Legnica, Polska tel.: +48 76 854 99 33,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prace przygotowane na nośnikach elektronicznych

Redakcja przyjmuje prace na CD-ROM-ach lub przesłane e-mailem. Teksty należy przekazywać w formacie Word. Materiał ilustracyjny należy przygotować:
w formacie TIFF-dla skanów, CorelDRAW lub Adobe Illustrator-dla grafiki wektorowej, Microsoft Excel-dla wykresów i diagramów. Każdy dysk musi być opisany: nazwisko autora, tytuł pracy, nazwa pliku, program i numer wersji. Tekst i materiał ilustracyjny muszą być w oddzielnych plikach. Tekst na dysku musi być zgodny z wydrukiem.

Korekta autorska

Korektę autorską należy zwrócić do Redakcji w ciągu 7 dni. W przeciwnym wypadku artykuł zostanie wycofany z danego zeszytu. Zmiany w korekcie autorskiej inne niż błędy składu drukarskiego są wprowadzone na odpowiedzialność autora.

Procedury zabezpieczające oryginalność prac naukowych

Ochrona danych pacjentów

Autorzy prac naukowych mają obowiązek chronić dane osobowe pacjenta. Do publikacji powinny trafiać jedynie dane o znaczeniu informacyjnym lub klinicznym. Jeżeli nie ma możliwości uniknięcia ujawnienia danych identyfikujących pacjenta, niezbędna jest na to zgoda pacjenta (lub prawnych opiekunów), co powinno być odnotowane w publikacji.

Odpowiedzialność cywilna

Redakcja stara się czuwać nad merytoryczną stroną wydawnictwa. Jednak za treść artykułów odpowiada Autor. Wydawnictwo ani Komitet Naukowy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.

Zasady kwalifikacji prac do druku

1.    Prace są przesyłane pod adres Redakcji.
2.    Każda praca jest recenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów.
3.    Komitet Naukowy kwalifikuje pracę do druku po uzyskaniu pozytywnych recenzji.
4.    Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naukowy.
5.     Autor otrzymuje artykuł do korekty autorskiej.
6.     Wydrukowany artykuł staje się własnością Wydawcy, czyli Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy.

Procedury zabezpieczające oryginalność prac naukowych stosowane przez czasopismo

1.    Wszystkie nadesłane do Redakcji prace są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów.
2.    Autor(rzy) prac składają oświadczenie, że praca nie jest złożona w innej redakcji i nie była publikowana.
3.    Nadesłanie pracy do Redakcji jest równoznaczne z akceptacją faktu, że manuskrypt może być poddany ocenie przez system wykrywania plagiatu. Wszystkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji.
4.    Artykuły są systematycznie, komputerowo analizowane pod względem plagiatu przez system antyplagiatowy.
5.    Native-speaker i redaktor sprawdzają artykuły zarówno pod względem językowym, jak i oryginalności.
6.    Komitet Redakcyjny ocenia i podejmuje decyzję o druku artykułu, opierając się na kryteriach opracowanych przez COPE (Committee on Publication Ethics).

Formularz kontrybucji autorskiej

Kryteria autorstwa

Uznanie autorstwa powinno opierać się na: zasadniczym wkładzie w koncepcję i projekt, zebranie danych lub analizę i interpretację danych, napisaniu artykułu lub krytycznym zrecenzowaniu pod kątem istotnej zawartości intelektualnej, ostatecznej akceptacji wersji do druku. Autorzy powinni spełniać wszystkie ww. kryteria, a jeżeli praca była prowadzona przez dużą grupę osób z wielu ośrodków, grupa ta powinna wskazać badaczy, którzy przyjmą bezpośrednią odpowiedzialność za pracę. Autor nadsyłający pracę zbiorową powinien określić kolejność autorów, wszystkich pojedynczych autorów wchodzących w skład danej grupy, a także jej nazwę. Wszystkie osoby określone jako autorzy muszą spełniać kryteria do autorstwa, a wszyscy, którzy się do niego kwalifikują, powinni być wymienieni. Każdy autor powinien uczestniczyć w pracy w takim stopniu, aby wziąć odpowiedzialność za właściwe fragmenty treści, jej zawartość oraz za konflikt interesów. Współpracownicy, którzy nie spełniają kryterium autorstwa, powinni być wymienieni, za ich pisemną zgodą, w podziękowaniach.

Określenie wkładu poszczególnych autorów w powstanie pracy, odbywa się wg następujących kryteriów:

1.    Koncepcja i projekt badania.
2.    Gromadzenie i/lub zestawianie danych.
3.    Analiza i interpretacja danych.
4.    Napisanie artykułu.
5.    Krytyczne zrecenzowanie artykułu.
6.    Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu.
7.    Inne (proszę wymienić).

Imię i nazwisko autora Miejsce pracy autora Wkład w powstanie pracy (opisowo lub za pomocą cyfr))
     
     
     

Autor do korespondencji jest zobowiązany do przesłania formularza w imieniu wszystkich autorów

Imię i nazwisko autora do korespondencji: ....................................................................
Tytuł pracy: ....................................................................................................................

Oświadczenie autorów

Oświadczam, że praca pt. ............................................................................................... nie była dotychczas publikowana i nie jest złożona w innej redakcji.
.........................................................................................................................................
Podpis wszystkich autorów lub autora do korespondencji w imieniu wszystkich autorów

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych–dalej „RODO”), Wydawca (Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy) informuje, że:
1.    Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy (59-220) przy ul. Powstańców Śląskich 3.
2.    Dane osobowe autorów prac przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu wydawniczego.
3.    Zgłaszając pracę autor wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia procesu wydawniczego, w tym także do otrzymywania korespondencji związanej z publikacją.
4.    Autorom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
ich poprawy oraz żądania ich usunięcia.
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do publikacji pracy, a konsekwencją ich niepodania będzie nieprzyjęcie pracy do druku.
6.    Wydawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom  lub instytucjom.
7.    Autorowi przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przekazanych danych narusza rozporządzenie RODO.

 
Kontakt

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
ul. Powstańców Śląskich 3
59-220 Legnica, Polska
tel.: +48 76 854 99 33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 

 

<

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 28 (1/2024)
okladka 28

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1 (28)/2024 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Zapraszamy do lektury.

Format: B5
Strony: 312
Redaktor tomu:

dr n. med. Irena Smółka, prof. WSM w Legnicy

Data wydania: 2024
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 27 (1/2023)
okladka 27

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1 (27)/2023 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Zapraszamy do lektury.

Format: B5
Strony: 243
Redaktor tomu:

dr n. med. Ewa Barczykowska

Data wydania: 2023
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 26 (1/2022)
okladka 26

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1 (26)/2022 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Zapraszamy do lektury.

Format: B5
Strony:  151
Redaktor tomu:

dr n. o zdr. Wiesław Zielonka, prof. WSM w Legnicy

mgr inż. Anna Zalewska

Data wydania: 2022
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 25 (1/2021)
okladka 25

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1 (25)/2021 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Zapraszamy do lektury.

Format: B5
Strony: 185
Redaktor tomu:

dr n. o zdr. Wiesław Zielonka, prof. WSM w Legnicy

mgr inż. Anna Zalewska

Data wydania: 2021
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 24 (2/2020)
okladka 24 2

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 2 (24)/2020 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Zapraszamy do lektury.

Format: B5
Strony: 115
Redaktor tomu:

dr n. med. Lucyna Sochocka, prof. WSM w Legnicy

mgr inż. Anna Zalewska

Data wydania: 2020
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 23 (1/2020)
okladka 23 1

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1 (23)/2020 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Zimą 2020 roku w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa, która miały charakter interdyscyplinarny i wpisywała się w tematykę związaną z zagrożeniami i potrzebami człowieka w kontekście higieny zdrowia psychicznego

W ramach konferencji prezentowane były tematyczne wykłady, odbyły się spotkania oraz ożywione dyskusje naukowców i praktyków.

Rezultatem tej Konferencji są publikacje wchodzące w skład niniejszego Zeszytu Naukowego.

Zapraszam do lektury.

Format: B5
Strony: 109
Redaktor tomu: dr n. med. Ewa Barczykowska
Data wydania: 2020
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 22 (2/2019)
zeszyt naukowy 20

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 2 (22)/2019 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Wiosną 2019 roku w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy odbyły się dwie ogólnopolskie konferencje naukowo-szkoleniowe, które miały charakter interdyscyplinarny i wpisywały się w tematykę związaną z rolą i tożsamością kobiet oraz różnorodnymi aspektami kobiecości dawniej i obecnie.

W ramach konferencji prezentowane były tematyczne wykłady, odbyły się spotkania oraz ożywione dyskusje naukowców i praktyków. Podzielone przedmiotowo sesje naukowe obejmowały następujące obszary zainteresowań uczestników Konferencji: „Zmienna i niezmienna rola kobiety na przestrzeni wieków”, „Status położnej a samodzielność zawodowa w sprawowaniu opieki nad kobietą”, „Historia i etos zawodu pielęgniarki”, „Geneza pozycji kobiet w naukach medycznych” oraz „Świadomość zdrowotna kobiet i ich rodzin”.

Natomiast 18 maja 2019 roku odbyła się konferencja pod hasłem „Pielęgniarka i położna wobec wyzwań współczesnego świata”. Uczestnicy zaprezentowali referaty w dwóch sesjach naukowych: „Człowiek, jego zdrowie i styl życia priorytetem dla pielęgniarek i położnych” oraz „Pacjent a relacja terapeutyczna i profesjonalizm w opiece pielęgniarskiej”.

Rezultatem tych Konferencji są publikacje wchodzące w skład niniejszych Zeszytów Naukowych.

Format: B5
Strony: 112
Redaktor tomu: dr n. med. Ewa Barczykowska
Data wydania: 2019
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 21 (1/2019)
zeszyt naukowy 20

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1 (21)/2019 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu środowiska medycznego w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy zorganizowano I Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. „Medycyna i prawo
w opiece zdrowotnej.” Tematy wiodące Konferencji zasadniczo koncentrowały się wokół aspektów prawnych w praktyce medycznej, a także przestrzeganiu praw i satysfakcji pacjenta z otrzymanej opieki medycznej. Niniejszy numer Zeszytów Naukowych jest zbiorem wybranych materiałów przedstawionych podczas tej Konferencji. Zawiera m.in.:
- syntetyczną analizę pojęcia błędu medycznego oraz rozróżnienie jego rodzajów,
- prezentację podstawowych cech spółki partnerskiej przeznaczonej dla osób fizycznych wykonujących wolny zawód (w tym lekarzy i pielęgniarek),
- aktualne regulowania prawne i wytyczne ekspertów dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
- wybrane przepisy prawne regulujące stosunki między pielęgniarkami a uczestnikami systemu ochrony zdrowia (pacjentami),
- opracowania odnoszące się do istotnych, indywidualnych problemów pacjentów.

Zapraszam do lektury.

Format: B5
Strony: 124
Redaktor tomu: dr n. med. Ewa Barczykowska
Data wydania: 2019
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 20 (1/2018)
zeszyt naukowy 20

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1 (20)/2018 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

19 kwietnia 2018 roku w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy pod przewodnictwem naukowym dr. hab. n. farm. Zbigniewa Rykowskiego, prof. WSM, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat "Potrzeby i możliwości kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w Polsce i w Europie”.

Niniejszy 20 (1) 2018 już numer Acta Scholae Medicinae Superioris Legniciensis stanowi zbór niektórych materiałów z tej konferencji. Może być źródłem interesujących informacji i inspiracją do przemyśleń. Znalazły się w nim w kolejności zamieszczenia artykuły:
"Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) wyzwaniem w pracy pielęgniarek" - mgr Krystyna Przybyła i Agata Cieżniewska
"Pielęgniarka kolejowa" - mgr piel. Wojciech Piotr Wiśniewski
"Niedożywienie pacjenta jako efekt jego niedokarmienia" - dr Franciszek Krawczyszyn
"Pielęgniarka – psychoterapeuta w geriatrii i onkologii" - dr n. hum. Jerzy Mazurek, mgr piel. Joanna Seregiet
"Rola edukacji w przeciwdziałaniu zaburzeniom psychicznym wśród młodzieży" - prof. dr hab. Elżbieta Łuczak
"Umiejętności edukacyjne w praktyce pielęgniarskiej" - dr Elżbieta Grajczyk

Format: B5
Strony: 88
Redaktor tomu: dr hab. n. farm. Zbigniew Rykowski, prof. WSM w Legnicy
Data wydania: 2018
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 19 (1/2017)
zeszyt naukowy 18 okladka

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1 (19)/2017 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

2 grudnia 2017 r. w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy odbyła się pod przewodnictwem naukowym doc. dr n. med. Jolanty Pietras Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Medycyna-Etyka-Człowiek skierowana do naukowców i praktyków z zakresu nauk medycznych, humanistycznych, a także innych zainteresowanych problematyką etyki oraz miejscem człowieka we współczesnej medycynie oraz współczesnym świecie. Kwestie te, zwłaszcza w naukach medycznych stanowią zagadnienie istotne. Współczesna medycyna i jej osiągnięcia stanowią źródło wielu dylematów. Nie sposób zajmować się drugim człowiekiem czy prowadzić badania naukowe pomijając aspekty etyczne. W programie znalazły się zatem wykłady różnych specjalistów, by tematykę naświetlić w sposób spójny i całościowy z wielu stron.

    Niniejszy 19 (1) 2017 już numer Acta Scholae Medicinae Superioris Legniciensis stanowi zbór niektórych materiałów z tej konferencji. Może być źródłem interesujących informacji i inspiracją do przemyśleń. Znalazły się w nim w kolejności zamieszczenia artykuły: dr n. med. Elżbiety Grajczyk pt. Etyka w badaniach naukowych, mgr Iwony Bejster nt. Śmierć pnia mózgu to śmierć człowieka?, lek. med. Bernice F. Taiwo Aspekty etyczne zbiegu cięcia cesarskiego , mgr Jolanty Czajkowskiej Dylematy etyczne w pracy pielęgniarskiej,  mgr Elżbiety Adamkiewicz Klauzula sumienia – podstawy prawne i jej zastosowanie w praktyce pielęgniarskiej i położniczej oraz dr n. hum. Celiny Witkowskiej Predykatory zachowań nieetycznych i antyspołecznych osób nieletnich, pozostających pod nadzorem kurateli zawodowej w Polsce.

Format: B5
Strony: 135
Redaktor tomu: doc. dr n. med. Jolanta Pietras
Data wydania: 2017
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 18 (2/2016)
zeszyt naukowy 18 okladka

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 2(18)/2016 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Nr 2 (18)/ 2016 to przekrojowy zbiór wybranych materiałów z  Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Zdrowie w każdym wieku-od dziecka do seniora, która odbyła się w dniach 13-14 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy. Zawiera prace dotyczące różnych aspektów i dziedzin zdrowia, tj. częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych ze STEMI i ich wpływu na czas od wystąpienia objawów bólowych do wykonania zabiegu angioplastyki wieńcowej, podejścia praktycznego w opiece nad kobietą w okresie menopauzy, prawidłowego funkcjonowania jelit i właściwego żywienia jako gwarantów zdrowia, urazów stawu biodrowego w geriatrii pod kątem zadań Zespołów Ratownictwa Medycznego, zachowań zdrowotnych osób z POChP w kontekście palenia tytoniu, jak również poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także zdrowia psychicznego skazanych odbywających karę pozbawienia wolności z uwzględnieniem konsekwencji długotrwałego odosobnienia.

Format: B5
Strony: 125
Redaktor tomu: doc. dr n. med. Jolanta Pietras
Data wydania: 2016
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 17 (1/2016)
zeszyt naukowy 17 okladka

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1(17)/2016 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Niniejszy numer stanowi zbiór części wystąpień zaprezentowanych na Konferencji naukowo-szkoleniowej pt. Przygotowanie kadr medycznych do ordynowania leków i wypisywania recept- konfrontacje, lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, która odpowiadając na duże zainteresowanie powyższą tematyka została zorganizowana w siedzibie Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy" w grudniu 2015 r.

Format: B5
Strony: 91
Redaktor tomu: doc. dr n. med. Jolanta Pietras
Data wydania: 2016
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 16 (2/2015)
zeszyt naukowy 16 okladka

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 2(16)/2015 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Tom prezentuje sylwetkę prof. Janusza Bielawskiego- znakomitego chirurga, kresowiaka z urodzenia, lekarza z zamiłowania, twórcy lubińskiej ortopedii, wychowawcy wielu pokoleń lekarzy.

Format: B5
Strony: 49
Redaktor tomu: doc. dr n. ekon. Ryszard Pękała, mgr Czesław Kowalak
Data wydania: 2015
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 15 (1/2015)
zeszyt naukowy 15 okladka

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1(15)/2015 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Niniejszy tom stanowi kontynuację rozpoczętej w 2008 roku tradycji publikowania najbardziej wartościowych prac dyplomowych, które powstały w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy. Znalazły się w nim materiały dotyczące wiedzy młodzieży gimnazjalnej z powiatu jaworskiego na temat zaburzeń odżywiania, świadomości społecznej na temat profilaktyki raka jadra wśród mieszkańców powiatu nowosolskiego, prawa do godnego życia i umierania oraz naturalnej śmierci osób w wieku podeszłym, a także jakości życia osób powyżej 65 roku życia leczonych w Oddziale Internistycznym Jaworskiego Centrum Medycznego.

Format: B5
Strony: 143
Redaktor tomu: doc. dr Adam Klar
Data wydania: 2015
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 14 (1/2014)
zeszyt naukowy 14 okladka

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1(14)/2014 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Zeszyt poświęcony zagadnieniom niepełnosprawności i znaczeniu odpowiedniego wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym w ich adaptacji do zmienionych warunków życia.

Format: B5
Strony: 128
Redaktor tomu: doc. dr n. med. Edyta Kędra, dr n. med. Maria Borczykowska - Rzepka
Data wydania: 2014
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 13 (1/2013)
zeszyt naukowy 13

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 13 (2/2013), ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Zeszyt poświęcony konferencji naukowej na temat Ratownictwa Medycznego zorganizowanej przez Wyższą Szkołe Medyczną w Legnicy.

Format: B5
Strony: 77
Redaktor tomu: mgr Wiesław Zielonka
Data wydania: 2013
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 12 (2/2012)
zeszyt naukowy 12

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 12 (2/2012) - wybór prac licencjackich na kierunku Ratownictwo Medyczne, ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Komitet naukowy:
dr hab. Zbigniew Rykowski
prof. dr hab. n. med. Janusz Woytoń
prof. dr hab. n. med. Janusz Bielawski
prof. dr hab. n. med. Stanisław Szymaniec
prof. dr hab. n. med. Stanisław Pielka


Redaktor naukowy:
doc. dr n. med. Edyta Kędra

Format: B5
Strony: 120
Redaktor tomu:
mgr Aleksandra Bartkiewicz
mgr Joanna Kuka
Data wydania: 2012
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 11 (1/2012)
zeszyt naukowy 11 Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 11 (1/2012), ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS. Format: B5
Strony: 107
Redaktor tomu: doc. dr n. med. Edyta Kędra
Data wydania: 2012
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 10 (1/2011)
zeszyt naukowy 10 Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 10 (1/2011), ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS. Materiały Międzynarodowej Konferecji Naukowej Prestiż zawodowy pielęgniarki w Polsce i w Europie. Format: B5
Strony: 141
Redaktor tomu: mgr Czesław Kowalak
Data wydania: 2011
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 9 (1/2010)
zeszyt naukowy 9 Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 9 (1/2010), ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS. Materiały konferecji naukowej Wybrane problemy medycyny naturalnej i farmakognozji. Format: B5
Strony: 110
Redaktor tomu: mgr Czesław Kowalak
Data wydania: 2010
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 8 (1/2009)
zeszyt naukowy 8 Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 8 (1/2009), ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS. Format: B5
Strony: 115
Redaktor tomu: mgr Czesław Kowalak
Data wydania: 2009
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Wiedza i doświadczenie pielęgniarki a jej działania promocyjno-edukacyjne
wiedza i doswiadczenie pielegniarki a jej dzialania promocyjno-edukacyjne

Tom I zawiera fragmenty jedenastu prac licencjackich z zakresu działań promocyjno-edukacyjnych. Dwie prace dotyczą zagadnień profilaktyki i edukacji w zakresie raka szyjki macicy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Kolejne cztery koncentrują się na zagadnieniach edukacji pacjentów cierpiących na schorzenia przewlekłe: nadciśnienie tętnicze, odleżyny, cukrzyca, stomia jelitowa. Znalazły się tu również pracę dotyczące transplantacji narządów, edukacyjnej roli pielęgniarki na szczeblu powiatów, problemów anoreksji, a także pracę dotyczące wiedzy samych pielęgniarek na temat problemów AIDS i HIV.

Format: B5
Strony: 108
Redaktor tomu: doc. dr Ryszard Pękała
Data wydania: 2008
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Jakość życia ludzi chorych i przewlekle chorych a działania pielęgniarki
jakosc zycia ludzi chorych i przewlekle chorych a dzialania pielegniarki

Chorobami przewlekłymi nazywamy w medycynie te, których jedną z podstawowych cech jest długotrwały przebieg. Dolegliwości zdrowotne nie mijają, a wręcz przeciwnie - utrzymują się latami albo nasilają się w miarę upływu czasu. Tom II zawiera pracę których głównym tematem jest poprawa jakości życia pacjenta przy takich schorzeniach jak: choroba niedokrwienna serca, cukrzycy, chorobie Parkinsona, zespole bólowym kręgosłupa, urazie rdzenia kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym, a także pacjentów po zabiegach wyłonienia stomii jelitowej, zabiegu mastektomii, u pacjentów dializowanych, czy po zawale mięśnia sercowego.

Format: B5
Strony: 118
Redaktor tomu: mgr Danuta Wałęga-Szych
Data wydania: 2008
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Aspekt pracy pielęgniarki w opiece nad dziećmi
aspekty pracy pielegniarki w opiece nad dziecmi Opieka nad dzieckiem, a szczególnie, nad małym i chorym wiąże się często z koniecznością leczenia stacjonarnego. Większość chorób, szczególnie przewlekłych zmusza do pobytu w placówkach ochrony zdrowia, w których są wykonywane zabiegi, badania przy użyciu aparatów i urządzeń medycznych budzących wśród dzieci strach, przerażenie i niepokój. Tom ten zawiera piętnaście prac z dotyczących takich zagadnień jak: wieloaspektowość opieki nad dzieckiem, problemy opieki nad dzieckiem, promocja prozdrowotna, praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, rola pielęgniarki w środowisku zamieszkania małego pacjenta, choroby alergiczne, a także pracę dotyczącą zmęczenia i stresu pielęgniarki pediatrycznej. Format: B5
Strony: 122
Redaktor tomu: mgr Małgorzata Modl
Data wydania: 2008
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Koncepcja pracy pielęgniarki w środowisku pracy, nauki, wychowania oraz rodzinnym
koncepcja pracy pielegniarki w srodowisku pracy

Czwarty tom zawiera dziewięć wybranych prac licencjackich dotyczących różnych aspektów pracy pielęgniarki w szkole, w zakładzie pracy, w domu pacjenta, w środowisku. Znalazły się tu również dwie pracę dotyczące depresji, epidemiologię występowania depresji w latach 2001-2007 na terenie działania jednego z dolnośląskich szpitali dla nerwowo chorych, oraz roli pielęgniarki w sprawowaniu opieki nad pacjentem nerwowo chorym.

Format: B5
Strony: 123
Redaktor tomu: dr Jolanta Bielawska
Data wydania: 2008
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Działania pielęgniarki w ratownictwie medycznym
dzialania pielegniarki w ratownictwie medycznym Piąty tom serii zawiera dwanaście prac z zakresu ratownictwa medycznego. Jedna z prac dotyczy zagadnienia pierwszej pomocy i segregacji poszkodowanych. Znalazły się tu również pracę dotyczące zasad postępowania w przypadkach sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego, oraz zagrożeń wynikających z ekspozycji na materiał biologiczny. Kolejne prace przedstawiają zagadnienia organizacyjne ratownictwa medycznego, a także współpracy z ratownictwem górniczym. Kolejne prace dotyczą wybranych jednostek chorobowych z którymi pracownicy pogotowia mają zazwyczaj pierwszy kontakt: choroby układu krążenia objawiające się silnym bólem klatki piersiowej, nadciśnienie, oraz obserwacja i monitorowanie chorych z zaburzeniami świadomości. Format: B5
Strony: 122
Redaktor tomu: doc. dr Adam Klar
Data wydania: 2008
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Wielowymiarowość roli i zadań pielęgniarki w różnych dziedzinach życia społecznego
wielowymiarowosc roli i zadan pielegniarki w roznych dziedzinach zycia spolecznego

Tom ten zawiera dwanaście prac licencjackich, w których autorzy przedstawiają różne role pełnione przez pielęgniarkę w różnych obszarach życia społecznego, z których to obszarów ochrona zdrowia jest jednym z wielu. Poruszane są takie tematy jak realizacja immunomodulacyjnego leczenia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, komunikacja interpersonalna pielęgniarka – pacjent, za szczególnym uwzględnieniem komunikacji z osobami starszymi. Dwie prace dotyczą bardzo trudnych i aktualnych problemów społecznych: alkoholizmu i narkomanii, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Format: B5
Strony: 129
Redaktor tomu: mgr Aleksander Pękała
Data wydania: 2008
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Komunikacja, mediacje i negocjacje w pracy pielęgniarki
ekspozycja patogeny 

Publikacja o charakterze skryptu przeznaczona dla studentów, który omawia zagadnienia związane z komunikacją i mediacją w pracy pielęgniarek.                                                                

 

Format: B5
Strony:
Redaktor: dr Maria
J. Zajączkowska     
Data wydania: 2020                          
Cena: -
 Publikacja w wersji elektronicznej
- pobierz PDF

 

Ekspozycja zawodowa na potogeny krwiopochodne
ekspozycja patogeny  Publikacja poświęcona problematyce ekspozycji zawodowej personelu medycznego na działanie patogenów krwiopochodnych oraz świadomości tego personelu w odniesieniu do prezentowanej tematyki. Format: B5
Strony: 42
Redaktor: lek. med. Adam Szczeniowski
Data wydania: 2013
Cena: -
 

 

Farmakologia dla pielęgniarek
farmakologia pielegniarka
 
Publikacja o charakterze skryptu przeznaczona dla studentów kierunku pielęgniarstwo, zawierająca podstawowe informacje z zakresu farmakologii, jakie powinna posiadać każda praktykująca pielęgniarka. Format: B5
Strony: 60
Redaktor: dr Krzysztof Burak
Data wydania: 2013
Cena: -
 

 

Znaczenie badania podmiotowego i przedmiotowego w ratownictwie medycznym
badanie podmiotowe przedmiotowe
 
Publikacja jest skryptem przeznaczonym wyłącznie dla studentów kierunku ratownictwo medyczne, który omawia zakres i znaczenie badania podmiotowego i przedmiotowego w diagnozowaniu pacjenta urazowego i nie tylko przez ratownika medycznego. Format: B5
Strony: 56
Autor: mgr Juszyński Paweł
Data wydania: 2013
Cena: -
 

 

Medyczne protokoły postępowania w udzielaniu pomocy przedszpitalnej w Republice Irlandzkiej
medyczne protokoły irlandia
 
Przegląd zoptymalizowanych procedur postępowania ratownika medycznego w trakcie udzielania pomocy przedszpitalnej obowiązujących w Republice Irlandzkiej . Format: B5
Strony: 122
Tłumaczenie: Bogumił Matysiak
Data wydania: 2013
Cena: -
 

 

Kryzysy rozwojowe dzieci i młodzieży
kryzysy dzieci
 
Materiały z I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  Kryzysy rozwojowe dzieci i młodzieży Format: B5
Strony: 159
Redaktor:
doc. dr n. med. Edyta Kędra
mgr Iwona Bejster
Data wydania: 2011
Cena: -
 

 

Starzenie się jako zjawisko biologiczne i społeczne
starzenie
 
Materiały z I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Starzenie się jako zjawisko bilologiczne i społeczne Format: B5
Strony: 136
Redaktor: dr n. med. Edyta Kędra
Data wydania: 2011
Cena: -
 

 

Farmakologia dla Ratowników Medycznych
farmakologia rat
 
Skrypt dla studentów Ratownictwa Medycznego Format: B5
Strony: 47
Autor: dr Krzysztof Burak
Data wydania: 2012
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej
- pobierz PDF

 

Metodologia badań w pielęgniarstwie
metodologia
 
Skrypt dla studentów studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo Format: B5
Strony: 94
Redaktor: Anna Stodolak
Data wydania: 2011
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej
- pobierz PDF

 

Wybrane zagadnienia z pediatrii i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

 dzieci
Materiały pokonferencyjne z konferencji na temat: Wybrane zagadnienia z pediatrii i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, Legnica 31.0.2011 r. Format: B5
Strony: 106
Redaktor: dr n. med. Edyta Kędra
Data wydania: 2011
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej
- pobierz PDF

 

Wybrane procedury w zakładach opieki zdrowotnej. Wybrane problemy ekologiczno - zdrowotne
wybrane procedury w zoz  Skrypt poświęcony jest zasadom i procedurom obowiązującym w zakładach opieki zdrowotnej dotyczących takich zagadnień jak dezynfekcja, przechowywanie sprzętu medycznego, postępowanie z odpadami medycznymi. Format: B5
Strony: 57
Autor: dr Wiktor Dżygóra
Data wydania: 2005
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej
- pobierz PDF

 

Wprowadzenie do teorii i praktyki pielęgniarstwa psychiatrycznego
wprowadzenie do teorii piel psych
 
W skrypcie omówiona została historia pielęgniarstwa, jak i współczesne drogi rozwoju tej dziedziny. Porusza różne aspekty pracy pielęgniarki oraz wpływy filozofii i nauki na pielęgniarstwo, jak również zagadnienia pielęgniarstwa psychiatrycznego. Format: A4
Strony: 87
Autor: Halina Wojnowska-Dawiskiba
Data wydania: -
Cena: 13,00 zł
Spis treści

 

Farmakologia z elementami chemii leków. Część I
farmakologia cz1
 
Opracowanie jest przeznaczone głównie dla techników farmaceutycznych, kształcących się w szkołach policealnych, a jego układ i zawartość odpowiadają programowi przedmiotu o tytule identycznym z tytułem skryptu. Zawartość I części opracowania odpowiada w zarysie dwóm pierwszym semestron nauczania. Format: B5
Strony: 128
Autor: dr Krzysztof Burak
Data wydania: 2008
Cena: 20,00 zł
Spis treści
Zamów

 

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe
ratownictwo medyczna i zarzadzanie kryzysowe
 
Publikacja zawiera materiały z konferencji, która odbyła się 17-18 pażdziernika 2007 r. w sali konferencyjnej hotelu Qubus w Legnicy. Spotkanie, którego organizatorami byli Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, Cetrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego w Józefowie i Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, dotyczyło tematyki "Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe". W ciągu dwóch dni wygłoszony kilkanaście referatów dotyczących poruszanej tematyki, odbyły się również prezentacje sprzetu ratunkowego. Dzięki tej publikacji mogą Państwo zapoznać się wygłoszonymi referatami. Format: B5
Strony: 133

Redaktorzy:
Jerzy Konieczny
Eugeniusz W. Rogulski
Ryszard Pękała

Data wydania: 2008
Cena: 20,00 zł
Publikacja w wersji elektronicznej
- pobierz PDF

 

Choroby wewnętrzne. Ćwiczenia dla studentów ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa
choroby wewnetrzne cwiczenia-Piotrowski
 
Publikacja jest skryptem przeznaczonym wyłącznie dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy. Zawiera informację przydatne dla studentów podczas studiów na kierunkach ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo. Format: B5
Strony: 70
Autor: Wiktor Piotrowski
Data wydania: 2008
Cena: 12,00 zł
 

 

Wybrane zagadnienia z pediatrii i farmakologii klinicznej
wybrane zagadnienia z pediatrii i farmakologii klinicznej
 
Publikacja wyników badania prowadzonego przez jej autora na temat  powikłań ze strony układu moczowego po podaniu pełnokomórkowej szczepionki DTP  u dzieci z osłabioną odpornością.
Format: B5
Strony: 127
Autor: Józef Prandota
Data wydania: 2008
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej
- pobierz PDF

Odbiór osobisty:
TOM I - 20,00 zł

Cennik przy wysyłce (przelew na konto za 1 książkę):

W przypadku przesyłki pobraniowej do przesyłki należy doliczyć 6zł

TOM I
1 sztuka - 30,00 zł/szt (wraz z wysyłką)
2-3 sztuki - 25,00 zł/szt (wraz z wysyłką)
4-5 sztuk - 23,00 zł/szt (wraz z wysyłką)
6-7 sztuk - 22,00 zł/szt (wraz z wysyłką)
8-10 sztuk - 21,50 zł/szt (wraz z wysyłką)
11-20 sztuk- 21,00 zł/szt (wraz z wysyłką)
21-100 szuk - 20,00 zł/szt (wraz z wysyłką)


Kontakt : 76 724 51 58
Zamówienia prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
z podaniem
- formy płatności (przelew bankowy z góry lub za pobraniem przy odbiorze)
- ilości zamawianych sztuk
- adresu dostawy

Płatności za skrypt prosimy dokonywać na konto bankowe:
ALIOR BANK
76 2490 0005 0000 4520 2992 5285
W tytule wpłaty prosimy o podanie:
- tytułu skryptu
- ilości zamawianych sztuk
- nr tomu