Dziekan - mgr inż. Anna Zalewska

Historia Uczelni
01.04.2004 Zarząd Legnickiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego podjął uchwałę o utworzeniu Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy
22.05.2004 Legnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Legnicy złożył w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej pod nazwą Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy, kształcącej na kierunku „pielęgniarstwo”
14.11.2003 Państwowa Komisja Akredytacyjna uchwałą nr 689/2003 pozytywnie zaopiniowała wniosek Legnickiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego o utworzenie studiów zawodowych na kierunku „pielęgniarstwo” w specjalności „pielęgniarstwo ogólne"
09.01.2004 Minister Edukacji Narodowej i Sportu decyzją nr DSW-3-4401-21/WB/04 udzielił Legnickiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Legnicy pozwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy i na kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku „pielęgniarstwo” w specjalności „pielęgniarstwo ogólne”.
12.07.2004 Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4011-197/TT/04 Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod nr 154.
01.09.2004 prof. dr n. med. Jacek Szepietowski został powołany na Rektora Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy.
01.09.2004 dr hab. n. med. Marek Bolanowski został powołany na Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa.
18.09.2004 Odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu.
24.10.2004 Odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Podczas immatrykulacji indeksy wręczono 120 studentom. Wykład inauguracyjny na temat „Leonardo da Vinci. jako antom” wygłosił prof. Dr n. med. Zbigniew Rajchel
09.11.2004 Minister Zdrowia decyzją nr 19/2004 udzielił Uczelni akredytacji dla kierunku kształcenia „pielęgniarstwo”.
01.12.2004 Dr Ryszard Pękała został powołany na Kanclerza Uczelni.
15.12.2004 Ukonstytuował się samorząd studencki. Przewodniczącą samorządu została wybrana Brygida Jedlińska.
28.02.2005 Uczelnia otrzymała dotację na dofinansowanie kształcenia 120 pielęgniarek w ramach programu studiów pomostowych dla absolwentów 2,5 letnich medycznych szkół zawodowych. Koszt studiów w 90% pokrywał Fundusz PHARE 2002.
01.03.2005 W siedzibie LZDZ odbyła się inauguracja roku akademickiego dla 131 studentów, w tym 72 osób na studiach dofinansowanych z Funduszu PHARE 2002 i 59 w trybie studiów odpłatnych.
01.04.2005 Uczelnia brała udział w VII Targach Edukacyjnych w Legnicy i została wyróżniona dyplomem w konkursie na najlepszą aranżację stoiska w kategorii szkół wyższych.
07.04.2005 Wojewoda Dolnośląski wyraził zgodę na przekazanie Wyższej Szkole Medycznej LZDZ w wieloletnią dzierżawę budynków przy ul. Mickiewicza 36 użytkowanych wcześniej przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
30.08.2005 Dr hab. Zbigniew Rykowski powołany na funkcję Rektora Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ.
14.10.2005 W siedzibie LZDZ odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2005/2006. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Janusz Bielawski na temat: „Współczesne problemy w stosowaniu antybiotyków”
12.2005 Ukazały się dwie publikacje (skrypty) Wyszek Szkoły Medycznej LZDZ opracowane przez nauczycieli akademickich Uczelni: dr Halina Wojnowska - Dawiskiba pt.: „Wprowadzenie do teorii i Praktyki pielęgniarstwa psychiatrycznego” oraz dr Wiktor Dżygóra pt: „Wybrane procedury w zakładach opieki zdrowotnej i wybrane problemy ekologiczno-zdrowotne".
01.01.2006 Dr Franciszek Hawrysz został powołany na stanowisko Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa.
18.02.2006 Odbyła się uroczystość wręczenia pierwszych dyplomów licencjata pielęgniarstwa 68 absolwentom.
03.03.2006 Studia podyplomowe w zakresie „Nauczanie przyrody z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych w klasach IV-VI szkoły podstawowej” ukończyło 12 absolwentów.
09.03.2006 Senat podjął uchwałę o utworzeniu Wydziału Zdrowia Publicznego i Zarządzania.
16.03.2006 Zespół wizytujący Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego dokonał oceny kierunku „pielęgniarstwo”. W wyniku przeprowadzonego monitoringu szkoła uzyskała 28 punktów na 50 możliwych.
05.05.2006 Uczelnia zawarła porozumienie o współpracy z Vyssi Odborna Skola Zdravotnicka a Stredni Zdravotnicka Skola w Hradcu Kralove w Czechach.
01.06.2006 Dr n. med. Tomasz Dawiskiba został powołany na stanowisko Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa.
27.07.2006 W Akademii Rycerskiej odbyła się inauguracja roku akademickiego dla studentów z grupy, której studia finansowane są w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas uroczystości dyplomy ukończenia studiów otrzymało 108 absolwentów.
22-23.09.2006 Uczelnia udzieliła pomocy materialnej w organizacji IV Legnickiej Paraolimpiady dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
07.10.2006 Społeczność akademicka Uczelni Uczestniczyła w „ Marszu ku zdrowiu” zorganizowanym, w Legnicy przez Ogólnopolski Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi „Europa Donna”.
16.11.2006 Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy.
24.11.2006 Wręczono świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zakresie „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (trzy semestralnych) 18 absolwentów oraz 9 absolwentów tych samych studiów realizowanych w ciągu dwóch semestrów.
06.12.2006 Uczelnia wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy zorganizowała konferencję naukową na temat: „Rozwój daje radość formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną”.
06.12.2006 Uczelnia wsparła finansowo akcję charytatywną „Uśmiech pod choinkę” organizowaną przez Zarząd Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
14.12.2006 W budynku Uczelni przy ul. Mickiewicza 36 odbyło się otwarcie stałej galerii obrazów pod nazwą: „Salon polski” z kolekcji dr. Tadeusza Samborskiego.
14.12.2006 W siedzibie Uczelni odbyła się konferencja na temat: „Ziemia Legnicka wczoraj i dziś – ochrona zdrowia” zorganizowana wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy i Urzędem Statystycznym we Wrocławiu.
19.01.2007 Powstało Akademickie Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.27.01.2007 – Wizytę w Uczelni złożył Jarosław Kalinowski, Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
08.02.2007 Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”.
28.02.2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją Nr DSS-ML-4020-78/07 wyraził zgodę na prowadzenie w Uczelni studiów podyplomowych „Zarządzanie i administrowanie funduszami unijnymi”.
22.03.2007 Wydział Zdrowia Publicznego i Zarządzania WSM uchwałą Nr 197/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymał uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku „Ratownictwo medyczne” na poziomie studiów I stopnia.
22.03.2007 Uchwałą Nr 165/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej nadało Wydziałowi Zdrowia Publicznego i Zarządzania WSM uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku „Zarządzanie” na poziomie studiów pierwszego stopnia.
24.04.2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją Nr DSW-2-07-4003-67-07 nadał Wydziałowi Zdrowia Publicznego i Zarządzania uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „Ratownictwo medyczne”.
11-12.05.2007 Państwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadziła kontrolę jakości kształcenia na kierunku „Pielęgniarstwo”. Skład osobowy: Prof. Wiesław Prusek, Prof. Maciej Karolczak, dr Abramczyk, mgr Joanna Pytlarczyk.
14.05.2007 Zespół Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w składzie: Pani prof. dr hab. Elżbieta Krajewska – Kułak i Pani dr Barbara Prażmowska, przeprowadził akredytację na kierunku „pielęgniarstwo”.
21.06.2007 Uczelnia podpisała porozumienie ze Szkołą Medyczną „Medyk” we Lwowie w sprawie współpracy i wymiany akademickiej.
21.06.2007 Uczelnia podpisała porozumienie z Instytutem Medycznym we Lwowie w sprawie współpracy.
21.06.2007 Uczelnia podpisała porozumienie z Medycznym Kolegium „Monada” we Lwowie w sprawie współpracy i wymiany akademickiej.
30.08.2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją Nr-DSW-2-06-4003-366/07 nadał Wydziałowi Zdrowia Publicznego i Zarządzania uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie”.
30.08.2007 Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medyczna podjęła kształcenia i uchwałę Nr 19/II/2007 w sprawie udzielania akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Medycznej LZDZ w Legnicy.
15.09.2007 Z inicjatywy Akademickiego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Uczelnia udzieliła pomocy materialnej w organizacji V Legnickiej Paraolimpiady w Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy.
20.09.2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 730/2007 pozytywnie oceniło jakość kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo” na wydziale pielęgniarstwa na powstanie studiów pierwszego stopnia.
4 i 5.10.2007 Nauczyciele akademiccy Uczelni wygłosili cztery wykłady w Legnicy i Lubinie w ramach X Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (sesja wyjazdowa).
12.10.2007 Odbyła się inauguracja roku akademickiego 2007/2008 w Akademii Rycerskiej. Wykład inauguracyjny pt: „Poszukiwanie przyczyn bólów głowy u dzieci i dorosłych” wygłosił prof. dr hab. n. med Józef Prandota. Podczas uroczystości zainaugurował swoją działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Medycznej LZDZ Universitas Tertii Aetatis.
13.10.2007 Społeczność akademicka Uczelni uczestniczyła w „Marszu ku zdrowiu”, organizowanym przez ruch do walki z rakiem piersi „Europa Donna”.
17-18.10.2007 Uczelnia wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy i Centrum Naukowo - Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie była organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej w Legnicy nt. „Ratownictwo Medyczne i Zarządzanie kryzysowe”.
4-7.11.2007 Delegacja Uczelni w składzie: dr Ryszard Pękała – Kanclerz i dr Adam Klar – Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego i Zarządzania, złożyli wizytę władzom Instytutu Medycznego we Lwowie.
9.11.2007 Ukazał się skrypt nr 2 Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy dr Wiktora Dżygóry pt: „Wybrane procedury w zakładach opieki zdrowotnej i wybrane problemy ekologiczno – zdrowotne”.
13.11.2007 Uczelnia wspólnie z Krajowym Komitetem Wychowania Resocjalizacyjnego w Warszawie i Zarządem Oddziału Okręgowego i Miejskiego w Legnicy była organizatorem konferencji nt „Kontakty bez przemocy, komunikacja bez agresji”. W obradach uczestniczył Prezes Zarządu Głównego TPD – pan Kołak, który wręczył dr Ryszardowi Pękale odznakę „Przyjaciel Dziecka”.
12.12.2007 Z inicjatywy Akademickiego Koła Przyjaciół Dzieci Uczelnia wsparła finansowo akcję charytatywną „Uśmiech pod choinkę”.
15.12.2007

Ukazała się publikacja uczelniana autorstwa mgr Czesława Kowalaka pt.: "Pomniki i tablice pamiątkowe w Legnicy po II Wojnie Światowej".

03.01.2008 Ukazała się książka dr Józefa Jagasa pt.: "Zarządzanie systemowe. Teoria i praktyka" wydana przez Uczelnię.
04.01.2008 Dr Tomasz Dawiskiba Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa został powołany w skład zespołu nauk medycznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
11.01.2008 Przedstawiciele władz uczelnianych uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym środowiska akademickiego Diecezji Legnickiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy.
12.01.2008 Senat podjął uchwałę o utworzeniu na Wydziale Zdrowia Publicznego i Zarządzania kierunku studiów "Kosmetologia".
21.01.2008 Zostało podpisane Memorandum o porozumieniu pomiędzy Akademią Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu a Wyższą Szkołą Medyczną LZDZ w Legnicy.
27-28.02.2008 Uczelnia wzięła udział w VI Lubuskich Targach Edukacyjnych "Absolwent" w Zielonej Górze.
20.03.2008 Ukazało się wydanie II publikacji (skryptu) Krzysztofa Buraka pt.: „Farmakologia z elementami chemii i leków” (cz. I).
27.03.2008 Ukazała się publikacja "Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe” z materiałami konferencyjnymi.
31.03.2008 Rada Miejska w Legnicy przyznała Odznakę "Zasłużony dla Miasta Legnicy” dr Ryszardowi Pękale Kanclerzowi WSM LZDZ, która została wręczona podczas uroczystej sesji 18.06.2008 r.
16.04.2008 Rektor uczestniczył w spotkaniu środowiska akademickiego z Premierem Donaldem Tuskiem w Warszawie.
Maj 2008 Uczelnia otrzymała nieodpłatnie ze zlikwidowanej biblioteki Klubu Garnizonowego w Legnicy ponad 30 tysięcy woluminów.
18.06.2008 Odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów pierwszym absolwentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Universitas Tertio Aetatis) działającym przy Uczelni.
20.06.2008 W Akademii Rycerskiej w Legnicy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów 517 absolwentom Wydziału Pielęgniarstwa.
Lipiec 2008 Uczelnia rozpoczęła wydawać własne zeszyty naukowe pt. "Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis". Ukazało się siedem numerów publikacji.
30.08.2008 Mgr Czesław Kowalak wicekanclerz został powołany na Sekretarza Senatu.
30.08.2008 Doc. dr Adam Klar został powołany na Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa.
1.10.2008 Mgr Małgorzata Modl została powołana na Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa oraz Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego i Zarządzania.
9.10.2008 Uczelnia uczestniczyła w realizacji programu XI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Kadra akademicka wygłosiła 5 referatów na spotkaniach, w których uczestniczyło ogółem 360 osób.
24.10.2008 Odbyła się inauguracja roku akademickiego 2008/2009 dla 130 studentów pielęgniarstwa na studiach pomostowych. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Janusz Bielawski nt. "Problem leczenia otwartych złamań".
17.12.2008 Uczelnia wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy zorganizowała konferencję naukową na temat: "Kondycja psychofizyczna dzieci i młodzieży na przykładzie populacji miasta Legnicy”.
21.01.2009 Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Badawczo-Naukowo-Dydaktycznym Chorób Otępiennych Akademii Medycznej we Wrocławiu SP ZOZ w Ścinawie.
14.03.2009 W siedzibie Uczelni odbyło się uroczyste wręczenie 60 absolwentom dyplomów licencjata pielęgniarstwa.
27.03.2009 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr MNiSW-DNS-WUN-6013-1126-3/KT/09 z dnia 27 marca 2009 r. przedłużył do 30 września 2015 r. termin ważności pozwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy, z siedzibą w Legnicy.
Kwiecień 2009 Uczelnia uzyskała zgodę Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na prowadzenie kursu specjalistycznego z zakresu "Podstawy opieki paliatywnej" dla pielęgniarek.
05.05.2009 Uczelnia uzyskała zgodę Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na szkolenie specjalizacyjne pielęgniarek i położnych w dziedzinie "pielęgniarstwo opieki długoterminowej" (decyzja Nr 130/09).
15.06.2009 Uczelnia została wyróżniona przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy Statuetką Honorową "Pomocna dłoń" za udzielenie pomocy na rzecz dzieci i wspieranie działalności charytatywnej TPD.
18.06.2009 Odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów 60 absolwentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Medycznej LZDZ w Legnicy.
6.07.2009 Uczelnia podpisała porozumienie z Główną Biblioteką Lekarską im. Stanisława Konopki o współpracy w zakresie korzystania z literatury naukowej i czasopism specjalistycznych w wersji elektronicznej.
24-25.09.2009 Kadra akademicka Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy uczestniczyła w XII Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Wykłady wygłosili: dr Ryszard Pękała, dr Jolanta Bielawska, prof. Janusz Bielawski, mgr Małgorzata Modl, mgr Artur Gibała.
2.10.2009 W Akademii Rycerskiej w Legnicy odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 dla 240 studentów pierwszego roku na kierunkach: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Wykład inauguracyjny wygłosił doc. dr Ryszard Pękała nt. "Rola człowieka w społeczeństwie".
9.10.2009 Społeczność akademicka Uczelni uczestniczyła w "Marszu ku zdrowiu" organizowanym przez Stowarzyszenie do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA
październik 2009 Ukazała się publikacja książkowa Krzysztofa Buraka "Farmakologia z elementami chemii leków" (cz. 2). Wydana przez Uczelnię.
14.10.2009 Uczelnia uzyskała zgodę Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie "Pielęgniarstwo operacyjne" (decyzja Nr 295/09).
17.12.2009 Uczenia była współorganizatorem konferencji nt. "Prawa dziecka. Prawo a rzeczywistość" - z okazji obchodów 90-lecia TPD i 20-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.
14.01.2010 Uczelnia otrzymała Dyplom Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy za aktywność akcji charytatywnej TPD "Uśmiech pod choinkę - 2009".
24.02.2010 Uczelnia brała udział w Legnickich Prezentacjach Edukacyjnych w PWSZ w Legnicy i otrzymała od organizatora podziękowania za atrakcyjną i ciekawą ofertę.
5.03.2010 W Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów 129 licencjatom pielęgniarstwa. (studia pomostowe).
22.03.2010 Rektor dr bab. Zbigniew Rykowski oraz Kanclerz doc. dr Ryszard Pękała złożyli wizytę u prof. Marciniaka Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawach organizacyjnych Uczelni.
23.03.2010 W siedzibie Uczelni odbyło się podsumowanie VIII Okręgowego Konkursu Plastycznego pt. "Żyjmy zdrowo i bezpiecznie".
maj 2010 Izabela Malarowicz absolwentka Wydziały Pielęgniarstwa zdobyła tytuł Pielęgniarki Roku 2009 Dolnego Śląska.
5.07.2010 Wręczono 47 dyplomów licencjackich pierwszym absolwentom kierunku studiów "ratownictwo medyczne".
22.10.2010 Odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w Klubie Nauczyciela w Legnicy dla studentów na kierunkach: "pielęgniarstwo" i "ratownictwo medyczne".
07.11.2010 W uczelni gościli uczestnicy Ogólnopolskiego Forum Kół Przyjaciół Dzieci. Podczas spotkania poinformowano zebranych o działalności Koła PD przy Wyższej Szkole Medycznej LZDZ w Legnicy.
13.01.2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 24/2011 pozytywnie zaopiniowało wniosek Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy o nadanie Wydziałowi Pielęgniarstwa uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo" na poziomie studiów drugiego stopnia.
27.01.2011 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Decyzją Nr MN i SW-DNS-WUN- 6022-11442-4/IŻ/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. nadał Wydziałowi Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku "pielęgniarstwo".
18.03.2011 W Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy odbyła się uroczystość wręczenia 168 absolwentom dyplomów ukończenia studiów licencjackich na kierunku "pielęgniarstwo" w ramach studiów pomostowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
01.01.2011 mgr Aleksander Pękała został powołany na Kanclerza Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy.
25.03.2011 W Klubie Nauczyciela w Legnicy odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 na studiach drugiego stopnia na kierunku "pielęgniarstwo". Kształcenie na studiach magisterskich rozpoczęto 181 osób.
29.03.2011 W siedzibie Uczelni odbyło się podsumowanie IX Konkursu Plastycznego "Żyjmy zdrowo i bezpiecznie" organizowanego przez Zarząd Oddziału TPD w Legnicy. Uczelnia była fundatorem nagród dla laureatów konkursu.
11.05.2011 Podczas uroczystych obchodów XX-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych we Wrocławiu Uczelnia została wyróżniona medalem pamiątkowym.
31.05.2011 Odbyła się Konferencja naukowa nt. "Wybrane zagadnienia z pediatrii i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym".
28.06.2011 Prof. dr hab. n. med. Janusz Woytoń - Prorektor Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W uroczystości udział wzięli dr hab. Zbigniew Rykowski - Rektor WSM LZDZ oraz dr Ryszard Pękała Prorektor Uczelni.
20.07.2011 Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy zmieniła nazwę na WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W LEGNICY (Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr MNiSW-DNS-WUN-6011-17458-1/AM/11).
17.09.2011 W auli I L O w Legnicy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 209 absolwentom studiów licencjackich na kierunku „pielęgniarstwo”.

22.10.2011

Odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 w auli I LO. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Witold Pilecki nt. „Wyzwania dla pielęgniarek i nauki w XXI w.”

17.11.2011 Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego Uchwałą Nr 29/III/2011 udzieliła akredytacji Uczelni dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo na okres trzech lat.
06.12.2011 Ukazała się publikacja książkowa Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy pt. „Wybrane zagadnienia z pediatrii i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym” pod redakcją naukową Edyty Kędry
09.12.2011 Ukazał się Nr 1 (10 ) 2011 Zeszytów naukowych „Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis” z materiałami Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ Prestiż zawodowy pielęgniarki w Polsce i Europie”.
20.12.2011 Ukazała się publikacja Uczelni Anny Stodolak „Metodologia badań w pielęgniarstwie” – skrypt dla studentów II stopnia kierunku Pielęgniarstwo.
26.01.2012 Narodowy Ośrodek ISSN Biblioteki Narodowej zarejestrował uczelniane wydawnictwo „Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis” w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczył symbolem ISSN 2084-3607.
09.02.2012 Uczelnia wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy była organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. „Kryzysy rozwojowe dzieci i młodzieży a możliwości jej wsparcia psychospołecznego”. Materiały konferencyjne zostały opublikowane w formie książkowej pod redakcją naukową dr Edyty Kędry i mgr Iwony Bejster.
12.05.2012 Uczelnia podpisała umowę o współpracy naukowej z Żytomierskim Instytutem Pielęgniarstwa w Żytomierzu.
26.05.2012 Odbyła się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku „ratownictwo medyczne”.
15.09.2012 Odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów licencjackich absolwentom kierunków: „pielęgniarstwo” ( studia pomostowe) i „ratownictwo medyczne”

18.11.2012

Odbyły się wybory do Samorządu Studenckiego. Przewodniczącą została wybrana  p. Izabela Gradzińska.
21.11.2012 Uczelnia wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy zorganizowała konferencję popularno – naukową nt. „Terra sigillata Legnicensis – z dziejów aptekarstwa legnickiego”.
15.02.2013 Wydana została książka „Medyczne protokoły postępowania w udzielaniu pomocy przedszpitalnej w Republice Irlandzkiej” w tłumaczeniu Bogumiła Matysiaka (Tytuł oryginału: „Clinical practice guidelines”).

23.03.2013

WRĘCZENIE PIERWSZYCH W HISTORII UCZELNI DYPLOMÓW – MGR PIELĘGNIARSTWA
Po raz pierwszy w historii szkoły wręczono 170 dyplomów magistra pielęgniarstwa. WSM w Legnicy działa od 2004 roku. Ponadto 15 absolwentów zostało wyróżnianych za wysoki poziom naukowy pracy magisterskiej. 5 osób zostało wyróżnionych za aktywny udział w konferencjach naukowych organizowanych przez Uczelnie. Od stycznia 2011 Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” Z tą datą WSM stała się drugą uczelnią na Dolnym Śląsku, która wraz z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu kształci na tym poziomie Dotychczas mury Uczelni opuściło 1917 absolwentów na kierunku pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne.

07.05.2013 Ukazała się uczelniana publikacja Pawła Juszyńskiego „Znaczenie badania podmiotowego i przedmiotowego w ratownictwie.
09.05.2013 Ukazała się wydawnictwo uczelniane autorstwa Krzysztofa Buraka „Farmakologia dla pielęgniarek”.
22.05.2013 Wydana została książka Adama Szczeniowskiego „Ekspozycja zawodowa na patogeny krwiopochodne”.
31.05.–
1.06.2013
Polska Komisja Akredytacyjna dokonała oceny programowej na kierunku „Pielęgniarstwo”.
21.11.2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej/paka/  podjęło Uchwałę nr 742/2013 w sprawie wydania pozytywnej opinii o kontynuacji kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo” na Wydziale Pielęgniarstwa WSM w Legnicy.
04.04.2014 PODNIOSŁA UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO
w auli I LO w Legnicy odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2014/ 2014 w WSM w Legnicy zwiastująca rozpoczęcie kształcenie od marca 2014 r.  dla 195 studentek dla Pielęgniarka na studiach pomostowych. Studia pomostowe dla pielęgniarek są /były/ finansowane ze środków UE z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rok 2014 to rok jubileuszowy Uczelni, która działa już 10 lat w Legnicy.
05.09.2014 UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW
Około dwustu osób, a dokładnie 192 absolwentów WSM odebrało tego dnia dyplomy licencjacki w zawodzie pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego, a także magisterskie w zawodzie pielęgniarstwo. W czasie dekady działalności WSM w Legnicy 2 473 osoby w zawodach ratownik medyczny oraz pielęgniarka.
01.12.2015 UROCZYSTE POSIEDZENIE SENATU UCZELNI
Poświęcone prof. Januszowi Bielawskiemu zasłużonemu lekarzowi nie tylko dla LGOM, ale także dla działalności i rozwoju WSM w Legnicy. Okoliczność ta skłoniła władze Legnickiej Uczelni Medycznej do wydania specjalnego numeru Zeszytu naukowego Nr 2 (16) 2015, który został całkowicie poświęcony dorobkowi naukowemu profesora i jego zasługom dla rozwoju chirurgii na Dolnym Śląsku.  
OSTATNI WPIS WICEKANCLERZA CZESŁAWA KOWALAKA
  Wpisy realizuje wicekanclerz dr Franciszek Krawczyszyn
03.11.2017 Odbyła się na dziedzińcu WSM w Legnicy podniosła uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie. Pamiątkowa płaskorzeźba - tablica została odsłonięta z okazji 150 rocznicy urodzin prof. Marii Skłodowskiej-Curie, a fundatorem tablicy jest Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy. Na otwarcie tablicy- płaskorzeźby przybyła szeroka grupa zaproszonych gości z wiązankami i bukietami kwiatów, w tym:  
Tadeusz Krzakowski – Prezydent Legnicy,
prof. Ryszard Hammer – Dyrektor Instytutu Metali w Gliwicach, oddz. W Legnicy,
Krystyna Barcik – Dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego w Legnicy,
Anna Gąsowska – Dyrektorka  Legnickiej Biblioteki Publicznej,
Przedstawicielka biura posła Adama Lipińskiego i wiele innych osób.
Uroczystość uświetnił orszak Władz WSM w Legnicy: Rektor dr hab. Zbigniew Rykowski prof. WSM, prorektor doc. dr  Ryszard Pękała, prorektor dr Wiktor Piotrowski i kanclerz Uczelni mgr Aleksander Pękała. Gościem szczególnie  zasłużonym był mgr Czesław Kowalak – wieloletni wicekanclerz Uczelni.
Uroczystości rozpoczął Rektor, który w serdecznych słowach przywitał przybyłych gości oraz pracowników  Uczelni i  podkreślił  doniosłość i znaczenie historyczne tego wydarzenia nie tylko dla Uczelni, ale także dla miasta Legnicy, a nawet całego regionu.
Kończąc  przemówienie poprosił Komitet honorowy o odsłonięcie płaskorzeźby i symboliczne przecięcie wstęgi. Komitet honorowy w osobach; Prezydent Tadeusz Krzakowski, wicekanclerz Czesław Kowalak oraz przedstawicielka Samorządu studenckiego mgr Agnieszka Kukułka przystąpiła do realizacji podniosłego momentu  - odsłonięcia  poprzez  zdjęcie  wstęgi z płaskorzeźby Marii Skłodowskiej-Curie. Po  opadnięciu  wstęgi  rozległy się brawa na całym dziedzińcu Uczelni.
Ostatni punk uroczystości poświęcony był składaniu kwiatów pod pomnikiem. Liczne wiązanki i bukiety złożone pod pomnikiem  potwierdziły oczekiwania społeczności lokalnej,  aby uhonorować naszą wielką rodaczkę, Polkę Marię Skłodowskią-Curie skromnym monumentem.
24.11.2017 W  sali królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy miała miejsce promocja XXXVIII wydania Szkiców Legnickich - rocznika Towarzystwa Przyjaciół Nauk  /TWP/  w Legnicy.  Pierwsza część uroczystości poświęcona była uhonorowaniu sponsorów – podmiotów i osób, które przez swoją hojność i dobroć nie szczędzą środków na  współfinansowanie kosztów  corocznego wydawania Szkiców Legnickich.
Jednym z długoletnich i  znanych sponsorów Szkiców Legnickich jest Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, która corocznie  przeznacza środki finansowe ze swego skromnego budżetu na współfinansowanie wydania i druku kolejnego rocznika Szkiców Legnickich.
Zarząd TWP w Legnicy w uznaniu wkładu i zaangażowania finansowego  uhonorował Wyższą Szkołę Medyczną w Legnicy  „Wyróżnieniem  Rudolphina” w postaci  oprawionego w  ramki miedziorytu. Wyróżnienie, przed zgromadzoną w  sali królewskiej  liczną gromadą Legniczan, odebrał doc. dr  Ryszard Pękała – prorektor tej uczelni. Witold Łaszewski – prezes TWP w Legnicy – wręczając „Wyróżnienie Rudolphina”  podkreślił duże zasługi i wieloletni wysiłek finansowy  legnickiej WSM  w  zapewnieniu ciągłości wydawniczej Szkiców Legnickich.
15.01.2018 z okazji 90-tych  urodzin  prof. dr. hab. n. med. Janusza Bielawskiego odwiedzili Profesora Jubilata przedstawiciele pracowników Wyższej Szkoły Medycznej (WSM) w Legnicy wraz z prof. dr hab. Elżbietą Łuczak z Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej UW-M w Olsztynie i jej mężem.
 Z tej uroczystej  i niecodziennej okazji, na ręce Profesora Jubilata życzenia  zdrowia, codziennej radości i bardzo długich  lat życia  złożyli Rektor WSM  dr hab. n. farm. Zbigniew Rykowski, prof. WSM oraz jej Prorektor doc. dr Ryszard Pękała, a także pozostała osoby.
25.01.2018 Odbyło się zebranie  Koła  Naukowego  Higieny  Psychicznej.
W zebraniu brał udział Prezes Zarządu PTHP Zenon Ukleja. Gość  Prezes Zenon Ukleja wyjaśnił, że warunkiem aktywnego działania i realizowania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest sformalizowanie działalności i utworzenie terenowego koła Oddziału Dolnośląskiego PTHP /Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej/, które powinno zgromadzić min. siedem członków, wybrać zarząd, a członkowie  powinni opłacać składki miesięczne min. 5 zł.
19.02.2018 U prorektora  WSM w Legnicy doc. dr. Ryszarda Pękały gościli przedstawiciele Zarządu  Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o.,  w tym Prezes Zarządu  dr Alina Jagiełło. Pierwsze spotkanie z dr Aliną Jagiełło dotyczyło omówienia współpracy i współdziałania obu instytucji w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć. Celem zacieśnienia współpracy obu stron w realizacji dalszych projektów zostanie podpisane obustronne porozumienie.
17.02.2018 Odbyło się uroczyste i nadzwyczajne  posiedzenie Senatu Uczelni, które wynikało  z faktu,  że Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy otrzymała na kolejne trzy lata akredytację udzieloną przez  Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego /KRASzMed/ w Warszawie. Prorektor doc. dr  Ryszard Pękała poinformował, że na uroczyste posiedzenie Senatu zaprosił pracowników, którzy wnieśli szczególny kład pracy w przygotowanie dokumentacji, co  było podstawą pozytywnej decyzji wydanej przez KRASzMed.
22.02.2018 Pracownicy  Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy w osobach:  doc. dr  Ryszard Pękała - prorektor Uczelni,  dr n. pedag. Celina Witkowska, dr n. ekon. Franciszek Krawczyszyn  i mgr Dorota Florek uczestniczyli w  naukowej  Konferencji nt. „Współczesne problemy zdrowia psychicznego i somatycznego – wyzwania dla Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2017-2022” .
Konferencja  zorganizowana przez Polskie Towarzystwa Higieny Psychicznej odbywała się  we Wrocławiu w budynku Dolnośląskiej Dyrekcji Kolei, ul. Joannitów 13.
Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu Uczelni było podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy  WSM w Legnicy a  Polskim Towarzystwem  Higieny Psychicznej reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Głównego – mgra Zenona Ukleję.
02.03.2018 Uczelnia otrzymała oficjalne pismo z Ministerstwa Zdrowia z Decyzją Nr 5/V/2018 o uzyskaniu akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia) na okres trzech lat.
17.03.2018 Delegacja Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy w osobach dr. hab. Zbigniew Rykowski, prof. WSM oraz dr Franciszek Krawczyszyn brali udział w uroczystych obchodach XXV Lecie Seminarium  Duchowne Diecezji Legnickiej. Delegacja wręczyła  Jego Magnificencji Rektorowi  ks. dr. list Gratulacyjny.
24.03.2018 Senat Uczelni, na podstawie art. 24 ust. 3 oraz  art. 80  ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (z późniejszymi zmianami), a także  § 24  ust. 1  Statutu Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, przyjął  Uchwałę nr 12/ 2018  w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Założyciela Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy o powołaniu dra n. ekon. Ryszarda Pękałę na funkcję Rektora tej Uczelni od dnia 1 lipca 2018 roku.
10.04.2018 Uczelnia wysłała  do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina pismo informujące Ministra, że  Senat  Uczelni przyjął  Uchwałę  nr 12/ 2018  w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Założyciela Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy  o powołaniu dra n. ekon. Ryszarda Pękałę na funkcję Rektora tej Uczelni od dnia 1 lipca 2018 roku.
19.04.2018 Odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Potrzeby, możliwości kształcenia oraz  podnoszenia  kwalifikacji zawodowych pielęgniarek  i położnych  w Polsce i  Europie - Needs, learning opportunities and improving professional gualification of nurses and midwives in Poland and Europe.
26.04.2018 Na cmentarzu komunalnym w Legnicy odbył się pogrzeb mgr. Czesława Kowalaka, wieloletniego wicekanclerza Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy.
Wicekanclerz Czesław Kowalak i doc. dr Adam Klar byli w 2004 roku  autorami wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o wydanie zgody na zarejestrowanie i uruchomienie  Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy. Na podstawie ich wniosku Minister Edukacji i Sportu wydał decyzję o wpisie, do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych, Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy pod liczbą porządkową wpisu „154”.
10.05.2018 Rektor dr hab.  Zbigniew Rykowski uczestniczył w uroczystościach obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Sali Wrocławskiego Centrum Kongresowego we Wrocławiu.
18.05.2018 Władze Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy brały udział w uroczystej Akademii z okazji Dnia Strażaka. Uroczysta Akademia Miejska odbyła się w Sali Królewskiej Akademii rycerskiej w Legnicy.
21.06.2018 Wizyta prorektora  dra Ryszarda Pękały z sekretarzem Senatu  dr. Franciszkiem Krawczyszyn u Dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii  Doświadczalnej im. L. Hirszfelda we Wrocławiu celem złożenia propozycji  prolongaty Porozumienia o wzajemnej współpracy zawartego dnia 15 listopada 2012 roku.
21.06.2018 Wizyta prorektora dra Ryszarda Pękały z sekretarzem Senatu  dr. Franciszkiem Krawczyszyn u Dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii  Doświadczalnej  im. L. Hirszfelda we Wrocławiu celem  omówienia  propozycji  prolongaty Porozumienia o wzajemnej współpracy zawartego   dnia 15 listopada 2012 roku.
27.09.2018 Przedstawiciel Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy dr Franciszek Krawczyszyn wygłosił dwukrotnie wykład nt. „Wpływ mineralnego odżywiania na zdrowie człowieka, co potwierdza program DFN. O godz. 9.00 wykład w I LO w Legnicy, o godz. 12.00
29.09.2018 Odbyła się Interdyscyplinarna  Konferencja Naukowa „Wartość jakości głosu w   filozofii ochrony zdrowia Problemy teoretyczne i praktyczne”.  Była to wspólna Konferencja WSM w Legnicy, Uniwersytetu Wrocławskiego   i Akademii ochrony    zdrowia sp. z o.o. Na uwagę zasługuje fakt, że wykładowcami byli prof.  zw. dr hab. Jan Franciszek Miodek oraz prof.  zw. dr hab. Maria Szyszkowska.
10.10.2018 Przedstawiciele WSM w Legnicy w osobach:  Prorektor - dr Ewa Barczykowska, Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa -  mgr inż. Anna Zalewska oraz dr Franciszek Krawczyszyn brali udział w Marszu ku Zdrowiu, który przeszedł wokół Rynku Legnicy. Marsz zorganizowało Stowarzyszenie  Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA-DONNA w Legnicy.
13.10.2018 Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy, którą celebrował Jego Magnificencja  Rektor Dr Ryszard Pękała.  W trakcie inauguracji nowoprzyjęci studenci złożyli ślubowanie i odebrali indeksy Uczelni. W inauguracji wzięli udział licznie przybyli goście, m.in. Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz Samborski.
20.10.2018 Odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe wyzwania opieki medycznej” - „New challenges of medical care". Z referatami wystąpiły; lek. med. Dorota Czudowska – senator RP, dr hab. Barbara Kozakiewicz z Warszawskiego Uniwersytety Medycznego, dr hab. Izabela Jeżowska z Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu i inne osoby z różnych ośrodków akademickich. Aktywny udział wzięły też studentki naszej Uczelni m. in. Jadwiga Ruduś.

Misją Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy jest analizowanie trendów społeczno-demograficznych i ich wpływu na potrzeby rynku pracy w Polsce oraz Unii Europejskiej, dokonujących się w zawodach medycznych i zawodach społecznych i zaspakajanie potrzeb kadrowych poprzez profesjonalne kształcenie zgodnie z najwyższymi standardami kształcenia i wartościami etycznymi, według programów dostosowanych do dynamicznie zmieniających się potrzeb pracodawców i społeczności lokalnych

 

Cel strategiczny

Celem strategicznym Uczelni jest zapewnienie oraz doskonalenie jak najwyższej jakości kształcenia w stosunku do posiadanych zasobów poprzez:

a. diagnozę potrzeb rynku pracy, tworzenie i dostosowywanie do nich kierunków kształcenia
b. ciągłe poszukiwania kadry dydaktycznej o jak największych kwalifikacjach (zarówno teoretycznym jak i praktycznym doświadczeniu zawodowym) i angażowaniu jej do:

- prowadzenia zajęć dydaktycznych,
- wydawania publikacji naukowych
- działalności badawczo-rozwojowej,
- osobistego rozwoju poprzez systematyczne finansowanie ścieżek rozwoju (np. udział w konferencjach).

c. dbanie o wizerunek uczelni, poprzez:

- wielopłaszczyznową i systematyczną weryfikację posiadanej i zdobywanej wiedzy i umiejętności przez studentów podczas kształcenia (zajęć teoretycznych, praktycznych i praktyk zawodowych),
- analizę potrzebnych kompetencji pod kątem osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się,
- systematyczne doskonalenie programu studiów, który spełni zarówno wymogi prawne - efekty uczenia się, zakładane kompetencje, ale również zaspokoi potrzeby społeczne dążąc do kształtowania postaw w duchu poszanowania praw człowieka, odpowiedzialności za dobro społeczeństwa.

d. ciągłe poszukiwanie i wdrażanie najlepszej dostępnej technologii (tzw. Best Affortable Technology) i źródeł jego finansowania w zakresie: oprogramowania, sprzętu informatycznego i sprzętu medycznego wykorzystywanego w procesie dydaktycznym i systematycznej wymiany tego sprzętu na uczelni.

e. dostosowywanie jakości infrastruktury dydaktycznej uczelni do kierunków kształcenia

f. tworzenie warunków do kontynuowania nauki w ramach kształcenia podyplomowego

 

Cele operacyjne będą realizowane poprzez:

  1. analizowanie potrzeb studentów w zakresie kształcenia oraz procesów w zakresie obsługi administracyjnej i podejmowania działań zmierzających do polepszenia lub optymalizacji tych procesów,
  2. współpracę z interesariuszami, aby doskonalić proces kształcenia wielowymiarowo z każdego dostępnego źródła,
  3. uczestnictwo w innowacyjnych projektach związanych z tworzeniem i transferem wiedzy,
  4. angażowanie studentów w lokalne projekty wzmacniające postawy odpowiedzialności obywatelskiej w zakresie zdrowia, rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego.

 

Opis dotychczasowej działalności Uczelni

WSM od momentu powstania w 2004 r. stara się w maksymalnym stopniu wykorzystać dostępne środki unijne w celu podwyższenia kwalifikacji wojewódzkich zasobów kadrowych.
W Latach 2006-2008 Uczelnia zorganizowała studia pomostowe finansowane w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego dla 516 dolnośląskich pielęgniarek, nadając im tytuł licencjata, realizując tym samym największy tego typu projekt w Polsce.
W kolejnym okresie programowania UE 2007-2013 Uczelnia zajmuje 6 miejsce w Polsce pod względem liczby wykształconych absolwentów studiów pomostowych dla pielęgniarek (960 pielęgniarek).
Łącznie w okresie 2004-2012 uczelnia wydała 1622 dyplomów z tytułem licencjata pielęgniarstwa.
Od stycznia 2011 uczelnia otrzymała zgodę na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. W roku akademickim 2016/2017 Uczelnia kształci na studiach drugiego stopnia 202 studentów.

Wyzsza szkola medyczna legnica absolwenci 2006 2020

Plany na przyszłość

W kolejnych latach Uczelnia planuje kształcić studentów głównie na kierunku Pielęgniarstwo na studiach I i II stopnia w Legnicy i we Wrocławiu.

Uzasadnienie

Likwidacja liceów medycznych kształcących pielęgniarki w okresie 2000-2001 spowodowało, iż od tego okresu jedynie 1900-2000 pielęgniarek rocznie w Polsce kończy studia I stopnia i rozpoczyna pracę w tym zawodzie - uzyskuje prawa wykonywania zawodu.
Biorąc pod uwagę dane ze strony www Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych jedynie 9,7% ogółu zatrudnionych pielęgniarek ma mniej niż 35 lat (stan na 31 grudnia 2011 r.).
Przy założeniu, że średnia liczba zatrudnionych pielęgniarek na 1000 mieszkańców waha się w krajach UE w okolicach 8 pielęgniarek / 1000 mieszkańców oraz fakt, że Polska będzie starała się utrzymać ten wskaźnik, długoterminowo Polska potrzebuje 280 000-300 000 pielęgniarek pracujących w zawodzie.
Uważamy, iż należy zwiększyć liczbę absolwentów kierunku pielęgniarstwa w województwie dolnośląskim o 150-200 osób rocznie.
Z wielu szpitali z województwa dolnośląskiego, z którymi uczelnia ma podpisane umowy w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) płyną niepokojące informacje, iż oprócz stale rosnącego wieku zatrudnionych pielęgniarek, występuje zjawisko drenażu kadr pielęgniarskich przez kraje Unii Europejskiej (głównie Niemiec) oferujące bezpłatne szkolenia językowe. Wynika to z położenia województwa Dolnośląskiego, blisko Niemiec, co umożliwia pielęgniarkom autostradą A4 łatwy i szybki dojazd do pracy za granicą.
W roku 2011 jedynie 149 osób na Dolnym Śląsku otrzymało tytuł wykonywania zawodu pielęgniarki NIPIP. Średniorocznie odchodzi 300 pielęgniarek. Oznacza to, że długoterminowe niedobory kadrowe wynoszą 150 absolwentów pielęgniarstwa rocznie na terenie Dolnego Śląska.

Uwarunkowania terytorialne

Uczelnia z siedzibą w Legnicy, w samym centrum województwa Dolnośląskiego, zapewniła dotychczas kształcenie głównie pielęgniarkom z regionu legnickiego (28%), wałbrzyskiego (24%), jeleniogórskiego (26%) i wrocławskiego (22%). Biorąc pod uwagę fakt, że około 60% potrzeb kadrowych województwa Dolnośląskiego występuje na terenie regionu wrocławskiego uzasadnione jest otwarcie oddziału zamiejscowego Wydziału Pielęgniarstwa właśnie we Wrocławiu.

Rektor
dr Ryszard Pękała, prof. WSM
    Kanclerz
mgr Aleksander Pękała
                   kanclerz Aleksander Pękała

Dane kontaktowe:
telefon: +48 76 724 51 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.