Ankieta dla studentów I roku II semestru(mgr)


Czy Studentom przysługuje stypendium naukowe od dnia rozpoczęcia studiów?

Tak, jednakże zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Legnicy § 6 pkt 8 - stypendium naukowe na studiach drugiego stopnia mogą otrzymać studenci, którzy rozpoczęli studia nie później niż rok od daty ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Ja wygląda procedura zaliczenia zajęć praktycznej nauki zawodu na studiach drugiego stopnia (magisterskie)?

Uczelnia ma podpisane porozumienia na odbywanie zajęć praktycznej nauki zawodu, których wykaz znajduje się na stronie Zakładu Praktyk Zawodowych WSM w Legnicy i do których kieruje studentów.
Jeżeli uczelnia nie ma podpisanej umowy na odbywanie zajęć praktycznej nauki zawodu z danego przedmiotu:

  • krokiem pierwszym jest znalezienie placówki medycznej przez studenta, w której student będzie realizować praktyczną naukę zawodu,
  • w placówce medycznej student podbija pisemną zgodę pracodawcy (kartę zgłoszenia) na odbycie zajęć i dostarcza ją do Zakładu Praktyk Zawodowych Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy,
  • na podstawie otrzymanej karty zgłoszenia uczelnia podpisuje porozumienie z placówką medyczną na odbycie zajęć praktycznej nauki zawodu,
  • po podpisaniu umowy student może rozpocząć odbywanie zajęć w danej placówce medycznej.

Ile zjazdów jest w jednym miesiącu podczas roku akademickiego?

Zgodnie z oczekiwaniami studentów uczelnia stara się tak układać plany, aby w każdym miesiącu były 2 zjazdy. Jednakże niezależne od uczelni okoliczności takie jak:

  • święta,
  • zdarzenia losowe (np. zamiecie śnieżne, katastrofy)
  • dostępność kadry dydaktycznej
  • zasadniczy cel jakim jest zrealizowanie programu kształcenia w danym semestrze

powodują że sporadycznie w 1 miesiącu mogą wystąpić 3-4 zjazdy.

Od której godziny rozpoczynają się zajęcia w piątki?

Przy układaniu planu zajęć Uczelnia stara się uwzględniać w miarę możliwości preferencje studentów, tak aby zajęcia rozpoczynały się od godziny 16.00