Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy realizuje w okresie styczeń 2009-grudzień 2010 działania wynikające z projektu pt. „Poszerzanie, doskonalenie oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy”, w ramach Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”,

Działanie 4.1
„Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”,
Poddziałanie 4.1.1
„Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

 

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 roku. Projekt ten finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest poszerzanie, doskonalenie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy, w zakresie nauk medycznych w ramach studiów wyższych (pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne) oraz szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i ratowników medycznych.

Projekt skierowany jest do studentów i słuchaczy Uczelni, kadry akademickiej oraz zarządzającej.

Do podstawowych działań zaplanowanych w ramach realizacji projektu należą:

  • stworzenie nowej oferty edukacyjnej w zakresie specjalizacji i kursów dla pielęgniarek i ratowników medycznych
  • współpraca Uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (w tym zakup sprzętu ratownictwa medycznego).
  • implementacja treści materiałów dydaktycznych do modelu stosowanego w kształceniu na odległość.
  • organizacja specjalistycznych szkoleń w zakresie nowych metod kształcenia dla akademickiej kadry dydaktycznej.

 

Data Działanie
2 styczeń 2009 Rozpoczęcie projektu
1 - 27 luty 2009 Przeprowadzenie ankiety - "Analiza potrzeb pielęgniarek w zakresie szkoleń specjalizacyjnych"
14 luty - 12 marzec 2009 Przeprowadzenie ankiety - "Analiza potrzeb pielęgniarek w zakresie kursów specjalistycznych"
14 luty - 12 marzec 2009 Przeprowadzenie ankiety - "Analiza potrzeb ratowników medycznych w zakresie kursów specjalistycznych"
15 marzec - 22 marzec 2009 Odbycie praktyk zawodowych przez ratowników medycznych w schronisku "Na Śnieżniku"
2 kwiecień- 20 maj 2009 Przeprowadzenie ankiety oceniającej jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo
2 kwiecień- 20 maj 2009 Przeprowadzenie ankiety oceniającej jakość kształcenia na kierunku ratownictwo
maj-czerwiec 2009 Zakup sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego w ramach projektu
czerwiec 2009 Zakup sprzętu medycznego dla ratowników medycznych w ramach projektu
listopad 2009 Uruchomienie platformy e-learningowej uczelni
28 luty - 3 marca 2010 Zimowy obóz sprawnościowy dla ratowników medycznych
24.04-23.05.2010 Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
14-18 marzec 2010 Zimowy obóz sprawnościowy dla ratowników medycznych
11-13 Czerwiec 2010 Udział w konferencji kadry zarządzającej uczelni
16-27 sierpień 2010 Letni obóz sprawnościowy dla ratowników medycznych
wrzesień 2010 Zakup książek dla kadry zarządzającej uczelni
11-26 wrzesień 2010 Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
październik 2010 Organizacja i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy dla nauczycieli w Legnicy, Wrocławiu i Świdnicy
02.10.2010 - 31-12-2010 Organizacja i przeprowadzenie Kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek