Ankieta dla studentów I roku II semestru(mgr)


Jakie wymagania należy spełniać, by przystąpić do kursu doskonalącego?

Kurs kierowany jest do osób, które posiadają dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz które weszły w pięcioletni edukacyjny okres rozliczeniowy (okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1. stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego). Ponadto, aby zgłosić się na kurs, należy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy z dołączoną kserokopią dyplomu uzyskania tytułu ratownika medycznego.

Co dzieje się w przypadku niezaliczenia egzaminu lub jednej z jego części lub niepodejścia do egzaminu?

W tych przypadkach kursant może przystąpić do egzaminu lub jednej jego części w następnym terminie, nie więcej jednak niż dwa razy. W przypadku dwukrotnego niezaliczenia egzaminu poprawkowego lub jednej jego części, uczestnik kursu doskonalącego zobowiązany jest ponownie odbyć wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu doskonalącego.

W jakich godzinach i dniach odbywają się zajęcia podczas kursu doskonalącego dla ratowników medycznych?

Zajęcia odbywają się we wcześniej ustalonych terminach dostosowanych do wymagań grupy. Zajęcia realizowane są jednak najczęściej w formie dzielonej niestacjonarnej, tj. w soboty i niedziele (2 dni + 2 dni + 2 dni), po 8 godzin dziennie.

Jak wygląda egzamin kursu doskonalącego dla ratowników medycznych?

Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych z pięcioma możliwymi odpowiedziami każde, przy czym tylko jedna jest prawidłowa. Pozytywna ocena z tej części egzaminu pozwala na przystąpienie do części praktycznej.
Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą trzech losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, objętych programem kursu.Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie. Pozytywny wynik egzaminu (obu części) uprawnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego i uzyskania wpisu w kartę przebiegu doskonalenia zawodowego 120 punktów edukacyjnych.

Jak długo trwa kurs doskonalący dla ratowników medycznych?

Kurs trwa 48 godzin dydaktycznych przez 6 dni; organizowany jest jednym ciągiem (6 dni) lub dzielony na części (2 dni + 4 dni lub 2 dni + 2 dni + 2 dni), jednakże cały kurs musi być zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia kursu doskonalącego.