Ankieta dla studentów I roku II semestru(mgr)


Co zrobić, jeśli kończy/skończyła się ważność zaświadczenia o ukończonym kursie i uzyskaniu tytułu ratownika?

Osoby, które posiadają zaświadczenie, które utraciło ważność oraz są zatrudnione w jednostkach współpracujących z systemem/pełnią w nich służbę lub są ich członkiem (zgodnie z art. 15 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8. września 2006 r. z późń. zm.: Dz. U. 2006, nr 191, poz. 1410), mogą przystąpić do egzaminu przedłużającego ważność tego zaświadczenie o kolejne 3 lata (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19. marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy: Dz. U. 2007, nr 60, poz. 408). W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na egzamin w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy, dostarczyć kserokopię zaświadczenia, które utraciło ważność oraz zaświadczenie o przynależności do Systemu (np. kserokopia legitymacji WOPR).

Co mam zrobić jeśli chcę wziąć udział w kursie a nie jestem w Systemie Ratownictwa?

Kurs jest kierowany do osób związanych z Systemem Ratownictwa także w formie członkostwa społecznego (np. Ochotnicza Straż Pożarna).

Do kogo kierowany jest kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowany jest przede wszystkim do funkcjonariuszy służb lub członków organizacji społecznych o profilu ratowniczym (PSP, OSP, WOPR, GOPR, Wojsko, Policja, Straż Górniczną i Miejska), współpracujących z systemem: Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Jak długo jest ważne zaświadczenie odbycia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy nadające tytuł "Ratownika"?

Zaświadczanie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.

Jak wygląda egzamin kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, działające na podstawie odrębnych przepisów, i podanych do publicznej informacji na stronach internetowych Centrum Egzaminów Medycznych.
Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą: dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.
Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie.