Ankieta dla studentów I roku II semestru(mgr)


Policealne Studium Farmaceutyczne

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

Charakterystyka nauki:

 • Czas trwania nauki - 4 semestry (2 lata),
 • Tryby nauczania - dzienny (ranny) oraz popołudniowo-weekendowy,
 • Nauka kończy się Egzaminem Zawodowym.

 

Uprawnienia:

 • Studium posiada uprawnienia szkoły publicznej, nadane przez Prezydenta Miasta Legnicy decyzją OKS 4320/21 z dnia 18.06.2001r. Szkoła wpisana do ewidencji szkół prowadzonej przez Urząd Miasta pod nr 64/2001 (pobierz).

 

Policealne Studium Farmaceutyczne w Legnicy:

 • działa od 2001 roku i cieszy się zasłużoną renomą wśród szkół policealnych,
 • kadra nauczycielska, legitymująca się profesjonalnym przygotowaniem merytorycznym i metodycznym,
 • dobrze wyposażone laboratoria,
 • dobra organizacja nauki to atuty świadczące o bardzo dobrym poziomie szkoły,
 • niezbitym dowodem jakości kształcenia są oficjalne wyniki zdawalności egzaminów zawodowych w regionie, obrazujące fakt, że szkoła nasza wypada bardzo bobrze na tle innych szkół w regionie,
 • szkoła oferuje szeroki wybór zajęć z wychowania fizycznego (szkoła posiada własną salę gimnastyczną). Dla chętnych proponujemy również zajęcia rekreacyjne: nauka pływania, pływanie rekreacyjne, tenis ziemny, tenis stołowy, jazda na łyżwach, gry zespołowe, m. in. siatkówka, koszykówka).

 

Opłaty Policealnego Studium Farmaceutycznego w Legnicy:

 • Miesięczne czesne wynosi 240 zł przez 20 miesięcy.
 • W przypadku opłaty za cały semestr koszt mniejszy o 50 zł.
 • W przypadku opłaty za dwa semestry koszt mniejszy o 120 zł.
 • W przypadku opłaty za wszystkie cztery semestry koszt mniejszy o 300 zł.

 

W ramach czesnego uczeń otrzymuje następujące podręczniki:

 • Burak K. "Farmakologia z elementamii chemii leków" Część I Legnica 2006.
 • Burak K. "Farmakologia z elementamii chemii leków" Część II Legnica 2009.
 • Jachowicz R. (red) „Receptura apteczna” Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008.
 • Roczna prenumerata miesięcznika "Świat Farmacji".

Czesne obejmuje:

 • Koszty substancji i odczynników używanych do ćwiczeń.
 • Zajęcia dodatkowe (4 semestr) przygotowujące do egzaminu zawodowego.
 • Zajęcia dodatkowe (doradztwo kosmetyczne, ogródek botaniczny, informatyka i technika komputerowa w aptece, wychowanie fizyczne – m.in. basen).
 • Dostęp do systemu e-learningowego, pomagającego w przygotowaniu do egzaminu zawodowego.
 • Darmową prenumeratę pisma "Świat Farmacji" - magazynu dla farmaceutów i personelu medycznego.

 

Płatności:

 • Płatności za szkołę prosimy dokonywać na konto bankowe
  • Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
  • 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285 (Alior  Bank)
  • W tytule wpłaty prosimy o podanie: Imienia i nazwiska ucznia, za którego dokonywana jest płatność oraz okresu płatności (np. czesne za luty/2016).

 

 
Rekrutacja

Warunki rekrutacji:

 • wypełnienie formularze rekrutacyjnego (formularz) - istnieje możliwość wypełnienia formularza w szkole,
 • dostarczenie dwóch zdjęć legitymacyjnych,
 • dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy (szkoła kieruje na bezpłatne badania w Legnicy).

 
Egzamin Zawodowy

Egzamin Zawodowy

 

 • Każdy uczeń Policealnego Studium Farmaceutycznego w Legnicy, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu, musi zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu szkoły i otrzymaniu świadectwa).

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

Etap Czas trwania Forma Wymagane do zdania
 pisemny - teoria 60 minut 40 pytań 50%
 praktyczny 120 minut wykonanie zadania praktycznego  75%

 

 • Organizację i przebieg Egzaminu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, z 2007 r., poz. 562 za zmianami).
 • W skład komisji nadzorującej Egzamin wchodzą zarówno nauczyciele PSF jak i spoza szkoły.

 

Przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego:

 1. Studium na przestrzeni ostatnich lat corocznie osiągało wyniki zdawalności lepsze niż średnia w okręgu egzaminacyjnym (okręg wrocławsko-opolski).
 2. W roku szkolnym 2014/2015 Egzamin Zawodowy zdali wszyscy absolwenci (100%).
 3. Wysokie wyniki Studium zawdzięcza:
 • wysoko wykwalifikowanej kadrze posiadającej uprawnienia pedagogiczne,
 • zajęciom laboratoryjnym prowadzonym w małych grupach,
 • zajęciom dodatkowym (bezpłatnym) z przygotowania do egzaminu zawodowego,
 • dostępowi do systemu e-learningowego oferującego testy próbne, lekcje, materiały dydaktyczne uruchomienie,
 • dostępowi do specjalistycznej biblioteki medycznej Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy i PSF w Legnicy.

 

Zajęcia dodatkowe:

 1. Policealne Studium farmaceutyczne w Legnicy organizuje bezpłatne dla słuchaczy zajęcia dodatkowe, przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zajęcia te odbywają się w ostatnim semestrze nauki.
 2. Dostęp do systemu e-learningowego:

 

Od 2010 roku w studium funkcjonuje platforma e-learningowa umożliwiającą uczniom:

 1. przygotowanie się do zajęć prowadzonych w studium, dzięki materiałom dydaktycznym umieszczonym na platformie,
 2. wykonywanie testów próbnych, umożliwiających weryfikację swojej wiedzy z zakresu przedmiotów prowadzonych w studium farmaceutycznym, jak i przygotowania się do zdania egzaminu zawodowego.

Dzięki temu nowoczesnemu rozwiązaniu uczniowie mogą sprawdzać swoją wiedzę w dowolnym miejscu (zarówno w szkole jak i domu).

Do dyspozycji uczniów jest wspólna biblioteka Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy i Policealnego Studium Farmaceutycznego w Legnicy.

 

Wyniki zdawalności egzaminu zawodowego w Policealnym Studium Farmaceutycznym w odniesieniu do średnich wyników w województwie dolnośląskim:

wyniki zdawalnosci

 

 
Przedmioty

Przedmioty

 

Nazwa przedmiotu Opis przedmiotu

Farmakognozja

Przedmiot przygotowuje ucznia do wykonywania zadań zawodowych w zakresie produkcji, dystrybucji i kontroli jakości leku roślinnego. Dodatkowo uczniowie zapoznają się z wiedzą dotyczącą przetwórstwa zielarskiego oraz podstaw fitoterapii i fito profilaktyki.

Badania tożsamości surowców naturalnych

Po zrealizowaniu materiału tego przedmiotu uczeń będzie potrafił: dobierać metody i rodzaje badań produktów leczniczych i surowców roślinnych zgodnie z przepisami farmakopealnymi; przeprowadzać oznaczenia z zakresu analizy jakościowej i ilościowej surowców farmaceutycznych oraz sporządzać niezbędną dokumentację dotyczącą wytwarzania preparatów.

Technologia postaci leku

Realizacja programu nauczania ma na celu kształtowanie umiejętności uczniów z zakresu wykonywania, opakowania, przechowywania i wydawania leku. Uczniowie kształtują następujące umiejętności: odpowiedzialność za wykonywany lub wydawany pacjentowi lek, sumienność podczas wykonywania czynności.

Farmakologia

Jest to jeden z najważniejszych przedmiotów w procesie kształcenia technika farmaceutycznego ponieważ wiedza z zakresu właściwości chemicznych, farmakologicznych oraz farmakokinetycznych leku stanowi istotę wykształcenia technika farmaceutycznego. Podczas zajęć uczeń poznaje synonimy, mechanizm działania, niepożądane efekty, interakcje a także czynniki wpływające na wchłanianie, metabolizm i wydalanie leków.

Analiza leków

Program nauczania przedmiotu obejmuje podstawowe metody analizy jakościowej i ilościowej, ich zastosowanie do analizy substancji leczniczych i różnych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych.

Propedeutyka zdrowia

Przedmiot przygotowuje uczniów do podejmowania działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Celem realizacji programu jest wyposażenie ucznia w wiedzę niezbędną do rozumienia funkcjonowania organizmu człowieka, ukazanie wzajemnych powiązań i zależności pomiędzy poszczególnymi układami i narządami oraz przedstawianie zaburzeń w ich pracy

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

Podstawowe umiejętności jakie zdobędzie uczeń na tych zajęciach to: udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; dokonanie oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych.

Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu psychologii pomagają technikowi farmaceutycznemu w komunikowanie się z pacjentem. Jest to możliwe dzięki zapoznaniu się z zagadnieniami dotyczącymi procesów psychicznych i struktury osobowości człowieka.

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Po zrealizowaniu materiału tego przedmiotu uczeń będzie potrafił: stosować pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej, stosować przepisy prawa pracy, przygotować dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Świadczenia farmaceutyczne Po zrealizowaniu materiału tego przedmiotu uczeń będzie potrafił: przygotować zamówienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych; stosować przepisy prawa dotyczące zasad wystawiania i realizacji recept; określić składowe kosztu leku recepturowego i dokonać jego wyceny; wykonać wszystkie postacie leków recepturowych i leków aptecznych zgodnie z uprawnieniami zawodowymi.

Technologie informatyczne

Realizacja materiału nauczania ma na celu zapoznanie ucznia z obsługa i działaniem programów komputerowych wykorzystywanych podczas pracy w aptece

Język migowy Zakres materiału kształcenia: ogólna problematyka uszkodzeń słuchu, komunikacja interpersonalna osób niesłyszących, daktylografia (prawidła przekazywania alfabetu palcowego, prawidła przekazywania liczebników głównych i ich znaki), ideografia (poznanie znaków pojęciowych języka migowego i posługiwanie się nim w sposób zgodny z zasadami systemu językowo-migowego).
Język obcy zawodowy

Zakres materiału kształcenia: słownictwo związane z wykonywaniem zadań zawodowych, szczególnie dotyczące wykonywania czynności zawodowych, korespondencja w języku obcym, dokumenty apteczne, recepta, źródła informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych, obsługa pacjentów w języku obcym, zastosowanie zwrotów grzecznościowych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy Po zrealizowaniu materiału tego przedmiotu uczeń będzie potrafił: rozróżnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; uczeń będzie mógł przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych.

Organizacja ochrony zdrowia

Po zrealizowaniu materiału tego przedmiotu uczeń będzie potrafił: sporządzić, prowadzić i archiwizować dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa; wyjaśnić zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce; określić źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych.

Praktyki zawodowe

Podczas praktyk uczeń nabywa i utrwala praktyczne umiejętności. Praktyki odbywają się w aptekach.

Wychowanie fizyczne

Uczniowie Policealnego Studium Farmaceutycznego w Legnicy mogą wybrać zajęcia:

 •    tenis ziemny,
 •    tenis stołowy,
 •    basen,
 •    siatkówka,
 •    koszykówka.

 

 

 
Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Co mogę robić po ukończeniu Policealnego Studium Farmaceutycznego w Legnicy?
Tytuł technika farmaceutycznego upoważnia do wykonywania czynności w aptece określonych w ustawie Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku z późniejszymi zmianami; jako technik pomagając mgr farmacji. Każdy technik może również starać się o pracę jako przedstawiciel handlowy w firmie farmaceutycznej oraz prowadzić sklep zielarsko-medyczny, lub pracować w firmach produkujących leki.

Pytanie: Czy szkoła pomaga w znalezieniu praktyk?
Tak. Szkoła posiada kontakty z aptekami na terenie Legnicy i okolic, pośredniczy we współpracy między aptekarzami i uczniami PSF.

Pytanie: Czy szkoła pomaga w znalezieniu pracy?
Do szkoły kierowane są zapytania aptekarzy o możliwość zatrudnienia techników farmaceutycznych. Szkoła gromadzi i udostępnia te informacje wszystkim zainteresowanym.

Pytanie: Jakie dokumenty należy złożyć przy zapisywaniu się do szkoły?

 •    Wypełniony elektroniczny formularz zgłoszeniowy (do wypełnienia w domu lub szkole).
 •     2 zdjęcia,.
 •     Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale.
 •     Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy.

Pytanie: Czy niezbędne jest posiadanie świadectwa maturalnego?
Nie trzeba posiadać świadectwa maturalnego.

Pytanie: Jak długo istnieje szkoła?
Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 2001r.

Pytanie: Ile osób ukończyło szkołę?
W trakcie działalności szkoły tytuł technika farmaceutycznego uzyskało ponad 300 osób.

Pytanie: Jak długo trwa praktyka?
Praktyka zawodowa trwa łącznie 4 tygodnie (odbywa się w 3 i 4 semestrze nauki).

Pytanie: Czy praktyka jest płatna?
Praktyki są bezpłatne.

Pytanie: Czy nauka w PSF kończy się egzaminem?
Nauka kończy się państwowym egzaminem teoretycznym i praktycznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Pytanie: Czy czesne, zawiera koszt substancji i odczynników używanych do ćwiczeń?
Tak, podane czesne zawiera całkowity koszt nauki w studium.

Pytanie: Czy szkoła przyznaje stypendia?
Nie, szkoła obecnie nie przyznaje stypendium.

 
E-learning

 1. E-learning

E-learning - informacje ogólne

 • Policealne Studium Farmaceutyczne w Legnicy oferuje swoim uczniom dostęp do platformy e-learningowej. Składa się ona z dwóch głównych modułów:
 1. Moduł prezentacji umożliwia uczniom zapoznanie się z tematyką objętą programem nauczania w studium farmaceutycznym. Jest to dodatkowe źródło zdobywania wiedzy, poza tradycyjnymi książkami i czasopismami.
 2. Moduł testów sprawdzających (pytania egzaminacyjne z ostatnich lat) uczniowie mogą samodzielnie ocenić poziom wiedzy, przygotowując się do państwowego egzaminu zawodowego. Natychmiast po rozwiązaniu testu, sytem wyświetla wynik, oraz wskazuje prawidłowe odpowiedzi.

Przejdź do platformy

 

 
Kontakt

   

Policealne Studium Farmaceutyczne
w Legnicy

ul. Chłapowskiego 13
59-220 Legnica

Sekretariat:

ul. Powstańców Śląskich 3,
pokój 102 (I piętro)
59-220 Legnica

Godz. otwarcia:
pn-pt: 8:00-15:00

tel. 600-416-705
tel. 76 854 99 33


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 
 

Technikum Ortopedyczne w Legnicy

Lista zakwalifikowanych

Poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do Technikum Ortopedycznego w Legnicy na dzień 15 lipca 2016 r. godz. 15.00.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że prowadzimy nabór uzupełniający do klasy pierwszej. Osoby zainteresowane podjęciem nauki zapraszamy do sekretariatu szkoły w siedzibie Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 3, parter pokój nr 5. Telefon 76-854-99-41.

Numer identyfikacyjny kandydata
w systemie rekrutacyjnym vEdukacja (vulcan)
676
703
712
725
1676
2808
4306
4703
5022
5390
5794
6338
9132
10709

 
Podstawowe informacje

Bezpłatna niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna z uprawnieniami szkoły publicznej

 

Uczeń we wrześniu otrzymuje wszystkie podręczniki za darmo (na wypożyczenie)!

 

Szkoła bezpłatna!

Czas nauki - 4 lata.

Uzyskany zawód - Technik Ortopeda.

Nauka kończy się egzaminem zawodowym i egzaminem maturalnym.

Przygotujemy Cię do matury i egzaminu zawodowego.

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki (organizowane przez szkołę).

 

Warunki zgłoszenia

 • Rejestracja internetowa: dolnoslaskie.edu.com.pl (system vulcan)
 • Złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 3, (tel. 76 854 99 33),
  • podanie o przyjęcie do szkoły,
  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik ortopeda (skierowanie wydaje sekretariat szkoły),
  • 3 fotografie,
  • zaświadczenia komisji konkursowej w przypadku uczestników konkursów przedmiotowych.
 • Bez egzaminów wstępnych!
 • Bez konkursu świadectw!

 
Oferta

Oferujemy

Uczeń we wrześniu otrzymuje wszystkie podręczniki za darmo (na wypożyczenie)!

 •     Lekcje prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę (również nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy).
 •     Zajęcia praktyczne prowadzone są w profesjonalnie wyposażonych pracowniach dydaktycznych Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy (pracownia  biologiczna, chemiczna, ortopedyczna, informatyczna).
 •     Koła zainteresowań.
 •     Zajęcia integracyjne.
 •     Zajęcia sportowe we własnej sali gimnastycznej.
 •     Wycieczki i obozy naukowe.
 •     Wycieczki turystyczne krajowe i zagraniczne.
 •     Ubezpieczenie NNW.
 •     Dostęp do zbiorów biblioteki szkolnej oraz księgozbioru Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy.
 •     Praktyki zawodowe bezpłatne  a dla najlepszych uczniów również praktyki w krajach UE.
 •     Kurs ABC własnej działalności gospodarczej (dla chętnych).
 •     Przygotowanie do egzaminu zawodowego i matury.
 •     Bezpłatny dostęp do Internetu ma terenie szkoły.
 •     Uprawnienia szkoły publicznej.
 •     Bezpłatne zajęcia dodatkowe nieobowiązkowe:
  •     Basen,
  •     Kursy masażu,
  •     Tenis ziemny,
  •     Tenis stołowy,
  •     Ćwiczenia siłowe,
  •     i wiele innych.

 
Terminy rekrutacji

Terminarz rekrutacji

Czynności rekrutacyjne Data rozpoczęcia Data zakończenia
Rejestracja kandydatów/wybór preferencji 2016-06-01 08:00 2016-06-23 15:00
Weryfikacja wniosków kandydatów/uczniów 2016-06-01 08:00 2016-06-30 15:00
Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych 2016-06-06 08:00 2016-06-08 15:00
Weryfikacja danych o osiągnięciach 2016-06-24 08:00 2016-06-30 15:00
Porządkowanie list chętnych 2016-07-13 08:00 2016-07-13 14:00
Pobieranie list zakwalifikowanych do przyjęcia 2016-07-14 15:30 2016-07-15 11:00
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 2016-07-15 12:00 2016-07-15 12:00
Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki 2016-07-15 12:00 2016-07-26 15:00
Pobieranie list przyjętych 2016-07-26 15:00 2016-07-27 10:00
Publikacja list przyjętych 2016-07-27 11:00 2016-07-27 11:00

 
Sylwetka absolwenta

Technik ortopeda zajmuje się:

 •     Projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych.
 •     Realizuje indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne, dostosowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb użytkownika.
 •     Prowadzi instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi.
 •     Wykonuje montaż i demontaż oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych.
 •     Pobiera miary, wykonuje pozytywy gipsowe, dobiera elementy do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
 •     Dokonuje okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych.

Absolwent może podjąć zatrudnienie w zakładach wytwórczych sprzętu ortopedycznego, sklepach medycznych lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Oferujemy praktyki również w krajach UE.


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 •     projektowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 •     planowanie i realizowanie zadań związanych z zaopatrzeniem pacjenta w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny,
 •     nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, jej rodziną,
 •     ocenianie potrzeb pacjenta, ustalanie sposobów zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji,
 •     wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, surowców i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych,
 •     wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych,
 •     posługiwanie się przyrządami i aparaturą pomiarową,
 •     użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 •     dokonywanie okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych,
 •     planowanie i organizowanie własnej pracy,
 •     sporządzanie kosztorysów, prowadzenie rozliczenia materiałów i czasu pracy,
 •     prowadzenie dokumentacji finansowej, ewidencyjnej i materiałowej,
 •     korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych,
 •     postępowanie zgodnie z zasadami etyki,
 •     stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych.

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik ortopeda absolwent może podejmować pracę w:

 •     zakładach wytwórczych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych,
 •     klinicznych, szpitalnych, sanatoryjnych zakładach wytwórczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 •     poradniach zaopatrzenia ortopedycznego,
 •     zakładach naukowo-badawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego,
 •     sklepach i hurtowniach przedmiotów ortopedycznych i sprzętu medycznego,
 •     oddziałach szpitalnych i przychodniach,
 •     prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

 

 
Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie czynności należy wykonać. aby uczeń został przyjęty do szkoły?

Należy wypełnić zgłoszenie na stronie dolnoslaskie.edu.com.pl oraz w odpowiednich terminach przynieść do sekretariatu dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technik ortopeda (skierowanie wydaje sekretariat szkoły),
 • 3 fotografie,
 • zaświadczenia komisji konkursowej w przypadku uczestników konkursów przedmiotowych.

2. Czy podręczniki są przekazywane wszystkim uczniom na własność?

Uczniowie na początku każdego semestru otrzymują z biblioteki komplet podręczników i zeszytów ćwiczeń. Na koniec roku szkolnego uczniowie oddają podręczniki do biblioteki.

3. Czy na terenie szkoły jest wydzielone miejsce, w którym uczniowie mogą w spokoju spożyć drugie śniadanie?

Tak, jest przygotowane pomieszczenie, w którym uczniowie mogą spożyć posiłek oraz przygotować sobie napoje (herbata, woda mineralna itp.)

4. Czy w szkole znajdują się szafki dla uczniów?

Tak, każdy uczeń posiada własną szafkę zamykaną na klucz.

5. Czy w szkole jest monitoring?

Tak. Korytarze w całej szkole oraz tereny wokół szkoły są stale monitorowane przez system kamer.

6. Czy szkoła zapewnia odpowiednie przygotowanie do egzaminu zawodowego oraz egzaminu dojrzałości?

Tak. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę (również nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy), co gwarantuje systematyczne zdobywanie wiedzy przez ucznia. Dodatkowo w ostatnim roku nauki, przewidziana jest większa ilość godzin z przedmiotów zawodowych oraz maturalnych.

 

Chętnie odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin szkoły lub kontakt telefonicznych: 76 854 99 33.

 

 
Kontakt

Technikum Ortopedyczne w Legnicy

ul. Powstańców Śląskich 3, 59-220 Legnica

Sekretariat: pokój nr 3 (parter), czynny od poniedziałku do piątku od 8 do 16

Telefon: 76 854 99 33

Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.