Ankieta dla studentów I roku II semestru(mgr)


Czy mogę liczyć na zwrot kosztów bądź dofinansowanie z innych źródeł w przypadku szkolenia/kursu pełnopłatnego?

O ewentualne dofinansowanie/ zwrot kosztów prosimy pytać w okręgowych izbach pielęgniarskich, pod które Państwo podlegają - Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych.

W których szpitalach mogę zaliczyć staż / praktyki w ramach kursu specjalistycznego?

Pielęgniarka biorąca udział w kursie odbywa staż zgodnie z programem kursu w terminach podanych przez organizatora i w wyznaczonych przez niego placówkach, z którymi ma podpisane umowy.

Jakie jest postępowanie w przypadku niezdania egzaminu końcowego?

W razie niepomyślnego wyniku egzaminu końcowego pielęgniarka, położna może przystąpić do poprawkowego egzaminu w najbliższym wyznaczonym przez organizatora terminie, w którym będzie przeprowadzany egzamin dla danej dziedziny, nie później jednak niż w ciągu 18 miesięcy od daty zakończenia kursu.

Ile razy można zdawać egzamin poprawkowy?

Trzy razy. W razie trzykrotnego uzyskania przez pielęgniarkę, położną niepomyślnego wyniku egzaminu końcowego pielęgniarka, położna w celu uzyskania dyplomu zdanego kursu specjalistycznego w danej dziedzinie pielęgniarstwa może ponownie ubiegać się o odbycie kursu i ponowne przystąpienie do egzaminu.

W jakich terminach odbywają się zajęcia?

Zajęcia (wykłady) dobywają się w weekendy (w sobotę i niedzielę) a zajęcia stażowe w terminach ustalanych przez Organizatora (w godzinach funkcjonowania danej placówki stażowej).