Pielęgniarstwo - studia I stopnia pomostowe

Podstawowe informacje

Studia „pomostowe” na kierunku Pielęgniarstwo stanowią propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek/pielęgniarzy dyplomowanych i umożliwiają im zdobycie wyższego wykształcenia. Pozawalają tej grupie uzyskać tytuł licencjata i dyplom pielęgniarski uznawany w krajach Unii Europejskiej.

Studia uzupełniające na kierunku Pielęgniarstwo kierowane są dla osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza, posiadających wykształcenie średnie pielęgniarskie, świadectwo dojrzałości oraz aktualne prawo wykonywania zawodu.

Liczba semestrów studiów i godzin jest uzależniona od typu ukończonej szkoły pielęgniarskiej:

  • ścieżka B – 3 semestry (2410 godzin) dla absolwentów 2-letnich szkół policealnych lub pomaturalnych;
  • ścieżka C – 2 semestry (1984  godzin) - dla absolwentów 2,5 letnich szkół policealnych lub pomaturalnych.

Kierunek zostanie uruchomiony w zależności od liczby zgłoszeń.

Formularz rekrutacyjny.

Studenci studiów pomostowych uzyskują zaliczenie części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych po dostarczeniu udokumentowania okresów zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej oraz poświadczeniu ukończenia doskonalenia zawodowego (specjalizacja i kursy kwalifikacyjne). Limit zwolnienia z odbywania praktyk nie może przekraczać 50% ogółu praktyk. Zajęcia odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych, w razie potrzeby istnieje także możliwość zjazdów w piątki.

W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz zadań z zakresu promocji zdrowia w stosunku do zdrowych, chorych i niepełnosprawnych, organizacji procesu pielęgnowania w oparciu o podstawowe teorie pielęgnowania i standardy zawodowe, rozpoznawania i oceny warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych, komunikowania się z pacjentami i współpracownikami, udziału w prowadzeniu badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa.

Wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach ochrony zdrowia, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładach usprawnienia leczniczego, zakładach pracy chronionej, zakładach opieki społecznej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego.

 
Kadra

Imię i nazwisko Tytuł/stopień naukowy      Specjalność
Iwona Bejster mgr Pielęgniarstwo
Lidia Biłogan mgr Medycyna ratunkowa, pielęgniarstwo zachowawcze
Jarosław Czeszejko-Sochacki dr n. med. Pediatria i alergologia
Elżbieta Grajczyk dr n. med. Pielęgniarstwo
Krystyna Przybyła mgr Pielęgniarstwo, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Zbigniew Rykowski dr hab. n. farm. Nauki farmaceutyczne w zakresie chemii organicznej
Celina Witkowska dr n. hum. Pedagogika
Grażyna Zbieg mgr Pielęgniarstwo
Wiesław Zielonka dr n. o zdr. Pielęgniarstwo ratunkowe