Historia Uczelni

Historia Uczelni
01.04.2004 Zarząd Legnickiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego podjął uchwałę o utworzeniu Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy
22.05.2004 Legnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Legnicy złożył w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej pod nazwą Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy, kształcącej na kierunku „pielęgniarstwo”
14.11.2003 Państwowa Komisja Akredytacyjna uchwałą nr 689/2003 pozytywnie zaopiniowała wniosek Legnickiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego o utworzenie studiów zawodowych na kierunku „pielęgniarstwo” w specjalności „pielęgniarstwo ogólne"
09.01.2004 Minister Edukacji Narodowej i Sportu decyzją nr DSW-3-4401-21/WB/04 udzielił Legnickiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Legnicy pozwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy i na kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku „pielęgniarstwo” w specjalności „pielęgniarstwo ogólne”.
12.07.2004 Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4011-197/TT/04 Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod nr 154.
01.09.2004 prof. dr n. med. Jacek Szepietowski został powołany na Rektora Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy.
01.09.2004 dr hab. n. med. Marek Bolanowski został powołany na Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa.
18.09.2004 Odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu.
24.10.2004 Odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Podczas immatrykulacji indeksy wręczono 120 studentom. Wykład inauguracyjny na temat „Leonardo da Vinci jako antom” wygłosił prof. Dr n. med. Zbigniew Rajchel
09.11.2004 Minister Zdrowia decyzją nr 19/2004 udzielił Uczelni akredytacji dla kierunku kształcenia „pielęgniarstwo”.
01.12.2004 Dr Ryszard Pękała został powołany na Kanclerza Uczelni.
15.12.2004 Ukonstytuował się samorząd studencki. Przewodniczącą samorządu została wybrana Brygida Jedlińska.
28.02.2005 Uczelnia otrzymała dotację na dofinansowanie kształcenia 120 pielęgniarek w ramach programu studiów pomostowych dla absolwentów 2,5 letnich medycznych szkół zawodowych. Koszt studiów w 90% pokrywał Fundusz PHARE 2002.
01.03.2005 W siedzibie LZDZ odbyła się inauguracja roku akademickiego dla 131 studentów, w tym 72 osób na studiach dofinansowanych z Funduszu PHARE 2002 i 59 w trybie studiów odpłatnych.
01.04.2005 Uczelnia brała udział w VII Targach Edukacyjnych w Legnicy i została wyróżniona dyplomem w konkursie na najlepszą aranżację stoiska w kategorii szkół wyższych.
07.04.2005 Wojewoda Dolnośląski wyraził zgodę na przekazanie Wyższej Szkole Medycznej LZDZ w wieloletnią dzierżawę budynków przy ul. Mickiewicza 36 użytkowanych wcześniej przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
30.08.2005 Dr hab. Zbigniew Rykowski powołany na funkcję Rektora Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ.
14.10.2005 W siedzibie LZDZ odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2005/2006. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Janusz Bielawski na temat: „Współczesne problemy w stosowaniu antybiotyków”
12.2005 Ukazały się dwie publikacje (skrypty) Wyszek Szkoły Medycznej LZDZ opracowane przez nauczycieli akademickich Uczelni: dr Halina Wojnowska - Dawiskiba pt.: „Wprowadzenie do teorii i Praktyki pielęgniarstwa psychiatrycznego” oraz dr Wiktor Dżygóra pt: „Wybrane procedury w zakładach opieki zdrowotnej i wybrane problemy ekologiczno-zdrowotne".
01.01.2006 Dr Franciszek Hawrysz został powołany na stanowisko Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa.
18.02.2006 Odbyła się uroczystość wręczenia pierwszych dyplomów licencjata pielęgniarstwa 68 absolwentom.
03.03.2006 Studia podyplomowe w zakresie „Nauczanie przyrody z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych w klasach IV-VI szkoły podstawowej” ukończyło 12 absolwentów.
09.03.2006 Senat podjął uchwałę o utworzeniu Wydziału Zdrowia Publicznego i Zarządzania.
16.03.2006 Zespół wizytujący Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego dokonał oceny kierunku „pielęgniarstwo”. W wyniku przeprowadzonego monitoringu szkoła uzyskała 28 punktów na 50 możliwych.
05.05.2006 Uczelnia zawarła porozumienie o współpracy z Vyssi Odborna Skola Zdravotnicka a Stredni Zdravotnicka Skola w Hradcu Kralove w Czechach.
01.06.2006 Dr n. med. Tomasz Dawiskiba został powołany na stanowisko Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa.
27.07.2006 W Akademii Rycerskiej odbyła się inauguracja roku akademickiego dla studentów z grupy, której studia finansowane są w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas uroczystości dyplomy ukończenia studiów otrzymało 108 absolwentów.
22-23.09.2006 Uczelnia udzieliła pomocy materialnej w organizacji IV Legnickiej Paraolimpiady dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
07.10.2006 Społeczność akademicka Uczelni Uczestniczyła w „ Marszu ku zdrowiu” zorganizowanym, w Legnicy przez Ogólnopolski Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi „Europa Donna”.
16.11.2006 Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy.
24.11.2006 Wręczono świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zakresie „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (trzy semestralnych) 18 absolwentów oraz 9 absolwentów tych samych studiów realizowanych w ciągu dwóch semestrów.
06.12.2006 Uczelnia wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy zorganizowała konferencję naukową na temat: „Rozwój daje radość formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną”.
06.12.2006 Uczelnia wsparła finansowo akcję charytatywną „Uśmiech pod choinkę” organizowaną przez Zarząd Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
14.12.2006 W budynku Uczelni przy ul. Mickiewicza 36 odbyło się otwarcie stałej galerii obrazów pod nazwą: „Salon polski” z kolekcji dr. Tadeusza Samborskiego.
14.12.2006 W siedzibie Uczelni odbyła się konferencja na temat: „Ziemia Legnicka wczoraj i dziś – ochrona zdrowia” zorganizowana wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy i Urzędem Statystycznym we Wrocławiu.
19.01.2007 Powstało Akademickie Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.27.01.2007 – Wizytę w Uczelni złożył Jarosław Kalinowski, Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
08.02.2007 Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”.
28.02.2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją Nr DSS-ML-4020-78/07 wyraził zgodę na prowadzenie w Uczelni studiów podyplomowych „Zarządzanie i administrowanie funduszami unijnymi”.
22.03.2007 Wydział Zdrowia Publicznego i Zarządzania WSM uchwałą Nr 197/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymał uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku „Ratownictwo medyczne” na poziomie studiów I stopnia.
22.03.2007 Uchwałą Nr 165/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej nadało Wydziałowi Zdrowia Publicznego i Zarządzania WSM uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku „Zarządzanie” na poziomie studiów pierwszego stopnia.
24.04.2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją Nr DSW-2-07-4003-67-07 nadał Wydziałowi Zdrowia Publicznego i Zarządzania uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „Ratownictwo medyczne”.
11-12.05.2007 Państwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadziła kontrolę jakości kształcenia na kierunku „Pielęgniarstwo”. Skład osobowy: Prof. Wiesław Prusek, Prof. Maciej Karolczak, dr Abramczyk, mgr Joanna Pytlarczyk.
14.05.2007 Zespół Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w składzie: Pani prof. dr hab. Elżbieta Krajewska – Kułak i Pani dr Barbara Prażmowska, przeprowadził akredytację na kierunku „pielęgniarstwo”.
21.06.2007 Uczelnia podpisała porozumienie ze Szkołą Medyczną „Medyk” we Lwowie w sprawie współpracy i wymiany akademickiej.
21.06.2007 Uczelnia podpisała porozumienie z Instytutem Medycznym we Lwowie w sprawie współpracy.
21.06.2007 Uczelnia podpisała porozumienie z Medycznym Kolegium „Monada” we Lwowie w sprawie współpracy i wymiany akademickiej.
30.08.2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją Nr-DSW-2-06-4003-366/07 nadał Wydziałowi Zdrowia Publicznego i Zarządzania uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie”.
30.08.2007 Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medyczna podjęła kształcenia i uchwałę Nr 19/II/2007 w sprawie udzielania akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Medycznej LZDZ w Legnicy.
15.09.2007 Z inicjatywy Akademickiego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Uczelnia udzieliła pomocy materialnej w organizacji V Legnickiej Paraolimpiady w Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy.
20.09.2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 730/2007 pozytywnie oceniło jakość kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo” na wydziale pielęgniarstwa na powstanie studiów pierwszego stopnia.
4 i 5.10.2007 Nauczyciele akademiccy Uczelni wygłosili cztery wykłady w Legnicy i Lubinie w ramach X Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (sesja wyjazdowa).
12.10.2007 Odbyła się inauguracja roku akademickiego 2007/2008 w Akademii Rycerskiej. Wykład inauguracyjny pt: „Poszukiwanie przyczyn bólów głowy u dzieci i dorosłych” wygłosił prof. dr hab. n. med Józef Prandota. Podczas uroczystości zainaugurował swoją działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Medycznej LZDZ Universitas Tertii Aetatis.
13.10.2007 Społeczność akademicka Uczelni uczestniczyła w „Marszu ku zdrowiu”, organizowanym przez ruch do walki z rakiem piersi „Europa Donna”.
17-18.10.2007 Uczelnia wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy i Centrum Naukowo - Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie była organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej w Legnicy nt. „Ratownictwo Medyczne i Zarządzanie kryzysowe”.
4-7.11.2007 Delegacja Uczelni w składzie: dr Ryszard Pękała – Kanclerz i dr Adam Klar – Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego i Zarządzania, złożyli wizytę władzom Instytutu Medycznego we Lwowie.
9.11.2007 Ukazał się skrypt nr 2 Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy dr Wiktora Dżygóry pt: „Wybrane procedury w zakładach opieki zdrowotnej i wybrane problemy ekologiczno – zdrowotne”.
13.11.2007 Uczelnia wspólnie z Krajowym Komitetem Wychowania Resocjalizacyjnego w Warszawie i Zarządem Oddziału Okręgowego i Miejskiego w Legnicy była organizatorem konferencji nt „Kontakty bez przemocy, komunikacja bez agresji”. W obradach uczestniczył Prezes Zarządu Głównego TPD – pan Kołak, który wręczył dr Ryszardowi Pękale odznakę „Przyjaciel Dziecka”.
12.12.2007 Z inicjatywy Akademickiego Koła Przyjaciół Dzieci Uczelnia wsparła finansowo akcję charytatywną „Uśmiech pod choinkę”.
15.12.2007

Ukazała się publikacja uczelniana autorstwa mgr Czesława Kowalaka pt.: "Pomniki i tablice pamiątkowe w Legnicy po II Wojnie Światowej".

03.01.2008 Ukazała się książka dr Józefa Jagasa pt.: "Zarządzanie systemowe. Teoria i praktyka" wydana przez Uczelnię.
04.01.2008 Dr Tomasz Dawiskiba Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa został powołany w skład zespołu nauk medycznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
11.01.2008 Przedstawiciele władz uczelnianych uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym środowiska akademickiego Diecezji Legnickiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy.
12.01.2008 Senat podjął uchwałę o utworzeniu na Wydziale Zdrowia Publicznego i Zarządzania kierunku studiów "Kosmetologia".
21.01.2008 Zostało podpisane Memorandum o porozumieniu pomiędzy Akademią Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu a Wyższą Szkołą Medyczną LZDZ w Legnicy.
27-28.02.2008 Uczelnia wzięła udział w VI Lubuskich Targach Edukacyjnych "Absolwent" w Zielonej Górze.
20.03.2008 Ukazało się wydanie II publikacji (skryptu) Krzysztofa Buraka pt.: „Farmakologia z elementami chemii i leków” (cz. I).
27.03.2008 Ukazała się publikacja "Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe” z materiałami konferencyjnymi.
31.03.2008 Rada Miejska w Legnicy przyznała Odznakę "Zasłużony dla Miasta Legnicy” dr Ryszardowi Pękale Kanclerzowi WSM LZDZ, która została wręczona podczas uroczystej sesji 18.06.2008 r.
16.04.2008 Rektor uczestniczył w spotkaniu środowiska akademickiego z Premierem Donaldem Tuskiem w Warszawie.
Maj 2008 Uczelnia otrzymała nieodpłatnie ze zlikwidowanej biblioteki Klubu Garnizonowego w Legnicy ponad 30 tysięcy woluminów.
18.06.2008 Odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów pierwszym absolwentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Universitas Tertio Aetatis) działającym przy Uczelni.
20.06.2008 W Akademii Rycerskiej w Legnicy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów 517 absolwentom Wydziału Pielęgniarstwa.
Lipiec 2008 Uczelnia rozpoczęła wydawać własne zeszyty naukowe pt. "Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis". Ukazało się siedem numerów publikacji.
30.08.2008 Mgr Czesław Kowalak wicekanclerz został powołany na Sekretarza Senatu.
30.08.2008 Doc. dr Adam Klar został powołany na Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa.
1.10.2008 Mgr Małgorzata Modl została powołana na Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa oraz Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego i Zarządzania.
9.10.2008 Uczelnia uczestniczyła w realizacji programu XI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki .Kadra akademicka wygłosiła 5 referatów na spotkaniach, w których uczestniczyło ogółem 360 osób.
24.10.2008 Odbyła się inauguracja roku akademickiego 2008/2009 dla 130 studentów pielęgniarstwa na studiach pomostowych. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Janusz Bielawski nt. "Problem leczenia otwartych złamań".
17.12.2008 Uczelnia wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy zorganizowała konferencję naukową na temat: "Kondycja psychofizyczna dzieci i młodzieży na przykładzie populacji miasta Legnicy”.
21.01.2009 Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Badawczo-Naukowo-Dydaktycznym Chorób Otępiennych Akademii Medycznej we Wrocławiu SP ZOZ w Ścinawie.
14.03.2009 W siedzibie Uczelni odbyło się uroczyste wręczenie 60 absolwentom dyplomów licencjata pielęgniarstwa.
27.03.2009 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr MNiSW-DNS-WUN-6013-1126-3/KT/09 z dnia 27 marca 2009 r. przedłużył do 30 września 2015 r. termin ważności pozwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy, z siedzibą w Legnicy.
Kwiecień 2009 Uczelnia uzyskała zgodę Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na prowadzenie kursu specjalistycznego z zakresu "Podstawy opieki paliatywnej" dla pielęgniarek.
05.05.2009 Uczelnia uzyskała zgodę Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na szkolenie specjalizacyjne pielęgniarek i położnych w dziedzinie "pielęgniarstwo opieki długoterminowej" (decyzja Nr 130/09).
15.06.2009 Uczelnia została wyróżniona przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy Statuetką Honorową "Pomocna dłoń" za udzielenie pomocy na rzecz dzieci i wspieranie działalności charytatywnej TPD.
18.06.2009 Odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów 60 absolwentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Medycznej LZDZ w Legnicy.
6.07.2009 Uczelnia podpisała porozumienie z Główną Biblioteką Lekarską im. Stanisława Konopki o współpracy w zakresie korzystania z literatury naukowej i czasopism specjalistycznych w wersji elektronicznej.
24-25.09.2009 Kadra akademicka Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy uczestniczyła w XII Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Wykłady wygłosili: dr Ryszard Pękała, dr Jolanta Bielawska, prof. Janusz Bielawski, mgr Małgorzata Modl, mgr Artur Gibała.
2.10.2009 W Akademii Rycerskiej w Legnicy odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 dla 240 studentów pierwszego roku na kierunkach: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Wykład inauguracyjny wygłosił doc. dr Ryszard Pękała nt. "Rola człowieka w społeczeństwie".
9.10.2009 Społeczność akademicka Uczelni uczestniczyła w "Marszu ku zdrowiu" organizowanym przez Stowarzyszenie do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA
październik 2009 Ukazała się publikacja książkowa Krzysztofa Buraka "Farmakologia z elementami chemii leków" (cz. 2). Wydana przez Uczelnię.
14.10.2009 Uczelnia uzyskała zgodę Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie "Pielęgniarstwo operacyjne" (decyzja Nr 295/09).
17.12.2009 Uczenia była współorganizatorem konferencji nt. "Prawa dziecka. Prawo a rzeczywistość" - z okazji obchodów 90-lecia TPD i 20-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.
14.01.2010 Uczelnia otrzymała Dyplom Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy za aktywność akcji charytatywnej TPD "Uśmiech pod choinkę - 2009".
24.02.2010 Uczelnia brała udział w Legnickich Prezentacjach Edukacyjnych w PWSZ w Legnicy i otrzymała od organizatora podziękowania za atrakcyjną i ciekawą ofertę.
5.03.2010 W Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów 129 licencjatom pielęgniarstwa. (studia pomostowe).
22.03.2010 Rektor dr bab. Zbigniew Rykowski oraz Kanclerz doc. dr Ryszard Pękała złożyli wizytę u prof. Marciniaka Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawach organizacyjnych Uczelni.
23.03.2010 W siedzibie Uczelni odbyło się podsumowanie VIII Okręgowego Konkursu Plastycznego pt. "Żyjmy zdrowo i bezpiecznie".
maj 2010 Izabela Malarowicz absolwentka Wydziały Pielęgniarstwa zdobyła tytuł Pielęgniarki Roku 2009 Dolnego Śląska.
5.07.2010 Wręczono 47 dyplomów licencjackich pierwszym absolwentom kierunku studiów "ratownictwo medyczne".
22.10.2010 Odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w Klubie Nauczyciela w Legnicy dla studentów na kierunkach: "pielęgniarstwo" i "ratownictwo medyczne".
07.11.2010 W uczelni gościli uczestnicy Ogólnopolskiego Forum Kół Przyjaciół Dzieci. Podczas spotkania poinformowano zebranych o działalności Koła PD przy Wyższej Szkole Medycznej LZDZ w Legnicy.
13.01.2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 24/2011 pozytywnie zaopiniowało wniosek Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy o nadanie Wydziałowi Pielęgniarstwa uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo" na poziomie studiów drugiego stopnia.
27.01.2011 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Decyzją Nr MN i SW-DNS-WUN- 6022-11442-4/IŻ/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. nadał Wydziałowi Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku "pielęgniarstwo".
18.03.2011 W Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy odbyła się uroczystość wręczenia 168 absolwentom dyplomów ukończenia studiów licencjackich na kierunku "pielęgniarstwo" w ramach studiów pomostowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
01.01.2011 mgr Aleksander Pękała został powołany na Kanclerza Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy.
25.03.2011 W Klubie Nauczyciela w Legnicy odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 na studiach drugiego stopnia na kierunku "pielęgniarstwo". Kształcenie na studiach magisterskich rozpoczęto 181 osób.
29.03.2011 W siedzibie Uczelni odbyło się podsumowanie IX Konkursu Plastycznego "Żyjmy zdrowo i bezpiecznie" organizowanego przez Zarząd Oddziału TPD w Legnicy. Uczelnia była fundatorem nagród dla laureatów konkursu.
11.05.2011 Podczas uroczystych obchodów XX-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych we Wrocławiu Uczelnia została wyróżniona medalem pamiątkowym.
31.05.2011 Odbyła się Konferencja naukowa nt. "Wybrane zagadnienia z pediatrii i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym".
28.06.2011 Prof. dr hab. n. med. Janusz Woytoń - Prorektor Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W uroczystości udział wzięli dr hab. Zbigniew Rykowski - Rektor WSM LZDZ oraz dr Ryszard Pękała Prorektor Uczelni.
20.07.2011 Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy zmieniła nazwę na WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W LEGNICY (Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr MNiSW-DNS-WUN-6011-17458-1/AM/11).
17.09.2011 W auli I L O w Legnicy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 209 absolwentom studiów licencjackich na kierunku „pielęgniarstwo”.