Praktyki - pielęgniarstwo I stopnia

Praktyki Zawodowe


Kontakt:
Zakład Praktyk Zawodowych
Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
Telefon (076) 854 99 41
Skype wsm-praktyki
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dziedziny praktyk zawodowych (pobierz PDF)
 2. Dziedziny zajęć praktycznych (pobierz PDF)
 3. Zasady odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
 4. Instrukcje w sprawie praktycznej nauki zawodu
   4.1 Rok I semestr I: 4.2 Rok I Semestr II
 5. Regulamin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
 6. Zasady zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, które mogą trwać krócej niż 3 lata  (Podstawa prawna, Załączniki: Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3)
 7. Wykaz jednostek opieki zdrowotnej z którymi Wyższa Szkoła Medyczna ma podpisane umowy o współpracy z podziałem na typy praktyk, które może odbyć student w poszczególnych dziedzinach medycznych
 8. Wykaz oddziałów na których można realizować zajęcia dydaktyczne w zakresie praktycznej nauki zawodu
 9. Zasady odliczeń godzin praktyk zawodowych na podstawie dotychczasowego zatrudnienia, ukończonych specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych - wzór wypełnienia
 10. Monitoring postępu zaliczeń studenta (zajęcia praktyczne) - wzór wypełnienia
 11. Monitoring postępu zaliczeń studenta (praktyki zawodowe) - wzór wypełnienia  Dziedziny praktyk zawodowych

Lp. Semestr Przedmiot Liczba godzin
1. I Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 70
2. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 70
3. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 75
4. Promocja zdrowia 25
Razem liczba godzin 240
1. II Anestezjologia i piel. w zagrożeniu życia 50
2. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 70
3. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 70
4. Opieka paliatywna 35
5. Podstawowa opieka zdrowotna 70
6. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 70
7. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 35
Razem liczba godzin 400
Ogółem liczba godzin 640

  Dziedziny zajęć praktycznych

Lp. Semestr Przedmiot Liczba godzin
1. I Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 10
2. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 10
3. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 10
Razem liczba godzin 30
1. II Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 15
2. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 15
3. Opieka paliatywna 10
4. Podstawowa opieka zdrowotna 15
5. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 15
6. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 10
Razem liczba godzin 80
Ogółem liczba godzin 110

 

  Zasady odliczeń godzin praktyk zawodowych na podstawie dotychczasowego zatrudnienia, ukończonych specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych


I. Udokumentowanych okresów zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej:

 1. w oddziale zgodnym z dziedziną pielęgniarstwa
 2. w miejscu aktualnego zatrudnienia
 3. zatrudnienia w ramach stażu/rotacji, doskonalenia zawodowego
 4. z pokrewnych dziedzin pielęgniarstwa (na podstawie analizy rodzaju świadczonych usług).

II. Przedstawionych zaświadczeń o ukończonych przez pielęgniarkę specjalizacjach lub kursach kwalifikacyjnych.

Na podstawie złożonych przez studenta dokumentów dziekan Wydziału Pielęgniarstwa dokonuje propozycji odliczeń. Są one przesyłane do akceptacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego. Czas dokonania weryfikacji przez KRASzM wynosi około 60 dni (licząc od dnia złożenia przez studenta wszystkich dokumentów potwierdzających zdobyte doświadczenie zawodowe). Po uzyskaniu akceptującej opinii KRASzM, student otrzymuje z Działu Praktyk Zawodowych kartę "Zaliczenie części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych".
Wniosek o zaliczenie praktyk i zajęć praktycznych: Druk oraz przykład wypełnienia


Monitoring postępu zaliczeń studenta (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe)

Dla każdego studenta uczelnia prowadzi karty monitoringowe postępu zaliczeń wszystkich zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Każdy student może w zakładzie praktyk zawodowych zapoznać się z tą kartą lub pobrać na własną prośbę wydrukowaną kartę.  Wykaz jednostek opieki zdrowotnej z którymi Wyższa Szkoła Medyczna ma podpisane umowy o współpracy z podziałem na typy praktyk, które może odbyć student w poszczególnych dziedzinach medycznych

Lp Nazwa zakładu opieki zdrowotnej ADRES ANES CHIR GER INT NEUR OP PAL PED POL GIN REH PSYCH POZ
1 N Z O Z "Lekarz domowy" Bolesławiec                     tak
2 SP Zespół Opieki Zdrowotnej Bolesławiec tak tak tak tak     tak tak tak    
3 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Bolesławiec         tak         tak  
4 SP Zespół Opieki Zdrowotnej Głogów tak tak tak tak tak   tak tak tak    
5 SP ZOZ Szpital Wojewódzki Jelenia Góra tak tak tak tak tak   tak tak tak   tak
6 ODL - Fundacja Wałbrzych                     tak
7 SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Kłodzko tak tak tak tak tak tak tak tak tak   tak
8 Powiatowe Centrum Zdrowia S. z o.o. w Kowarach,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kowary tak tak tak tak   tak tak tak tak    
9 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Legnica tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak  
10 ZOZ Nowa Sól tak tak tak tak tak   tak tak tak    
11 N Z O Z Łużyckie Centrum Medyczne Lubań tak tak tak tak tak   tak tak tak    
12 SP Zespół Opieki Zdrowotnej Lubin tak tak tak tak   tak tak tak tak   tak
13 SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Lwówek Śl. tak tak tak tak       tak tak    
14 NZOZ "Sanitas" Leśna                     tak
15 NZOZ "Curatum" Bolesławiec           tak          
16 SP ZOZ "Latawiec" Świdnica tak tak tak tak tak   tak tak tak    
17 Specjalistyczny Szpital im. Sokołowskiego Wałbrzych tak tak tak tak tak   tak   tak    
18 "Dommed" Głogów                     tak
19 SP Szpital Powiatowy Dzierżoniów   tak tak tak     tak tak tak    
20 SP Zespól Opieki Zdrowotnej Złotoryja tak tak tak tak tak   tak tak tak    
21 OMPiH Będkowo           tak          
22 NZOZ "Szpital na Wyspie" Żary tak tak tak tak     tak tak tak    
23 SZP ZOZ Oleśnica   tak tak tak     tak tak tak   tak
24 NZOZ "Mikulicz" Świebodzice   tak tak tak     tak tak tak   tak
25 Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej Trzebnica tak tak tak tak     tak tak tak    
26 SP ZOZ Szpital Zgorzelec tak tak tak tak tak   tak tak tak   tak
27 Szpital Psychiatryczny Złotoryja                   tak  
28 Po. Centr. Zdr. Szpital Kamienna Góra tak tak tak tak     tak tak tak   tak
29 Pow. Centr. Medyczne Wołów   tak tak tak       tak tak    
30 Szpital Psychiatryczny Lubiąż                     tak
31 105 Szpital Wojskowy Żary tak tak tak tak tak       tak tak  
32 NZOZ "Eskulap" Żary                     tak
33 SZP ZOZ * Oleśnica                     takAkty prawne regulujące zasady odbywania praktyk.

 1. Ustawa o działalności leczniczej Dz. U. 2011 nr 112 poz 654
 2. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039
 3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,poz.1365)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2002 r w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych (Dz. U Nr 55, poz.499)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej
 6. Uchwała NR 26/III/2012 w sprawie zasad zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, które mogą trwać krócej niż 3 lata, Załączniki: Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3